Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Судова практика

Адвокатське об'єднання "Крикун та Партнери" - Практики

Судебная практика

Адвокатское объединение "Крикун и Партнеры" - Практики

Arbitrage proceeding

Lawyer Association "Krikun & Partners"- Proceeding

Судова практика

Судові тяжби - справжнє випробування для людей, далеких від юридичної сфери. Щоб захистити свої інтереси або відстояти права самостійно, доводиться розбиратися в складних формулюваннях численних документів, витрачати тижні і місяці на вивчення матеріалів, трактувати закони, аналізувати прецеденти, шукати аргументи і докази, залучати свідків, експертів, брати участь в засіданнях, виступати на дебатах, а потім ще і домагатися перегляду, зміни або реалізації рішення суду. Але є й інший, більш зручний варіант - довірити ведення справи професіоналам, які точно знають, як досягти необхідного результату.

Адвокатське об'єднання «Крикун & Партнери» надає повний спектр правових послуг з досудового врегулювання спорів, розглядів в судах всіх інстанцій та, в разі потреби підлягають примусовому виконанню рішень.

Наші переваги:

 • багаторічний досвід і практика (> 10 років);
 • команда висококваліфікованих фахівців в різних галузях права та суміжних областях (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі);
 • комплексний юридичний супровід на всіх етапах судочинства;
 • індивідуальний підхід і увагу до кожного клієнта;
 • зручне розташування офісу в центрі Києва;
 • готовність працювати в усіх регіонах України.

Категорії справ, які ми ведемо

Партнери та співробітники нашого адвокатського об'єднання - це дипломовані юристи з величезним багажем знань і великим портфоліо по самим різним типам судових розглядів. Ми представляємо інтереси як приватних осіб (громадян України, іноземців), так і юридичних осіб всіх форм власності. Кожному клієнту гарантується професійна правова допомога та всебічне сприяння в суді.

Ви можете звернутися до Адвокатського об'єднання «Крикун & Партнери» з таких видів справ, як:

господарські:

 • корпоративні спори;
 • спори за договірними зобов'язаннями суб'єктів господарювання;
 • справи про відновлення платоспроможності боржника або про визнання його банкрутом;
 • спори по банківським і фінансовим операціям (кредити, депозити, касові операції, страхування).

адміністративні:

 • податкові, митні суперечки;
 • оскарження дій посадових осіб, оскарження рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування;
 • захист в справах про адміністративні правопорушення.

цивільні:

 • спори про права власності на рухоме і нерухоме майно;
 • захист особистих немайнових прав (ділової репутації, честі, гідності);
 • житлові спори (розділ нерухомості, виділення частини, визначення порядку користування приміщенням, приватизація, виселення та ін.);
 • сімейні спори (шлюборозлучні процеси, розділ майна, аліменти, позбавлення батьківських прав, встановлення батьківства, усиновлення);
 • спори про обмеження дієздатності фіз. осіб, встановлення опіки, піклування;
 • спори про спадщину;
 • трудові спори.

Кримінальні - супровід можливо на всіх етапах кримінального діловодства, починаючи від моменту затримання і до моменту винесення виправдувального вироку або погашення (зняття) судимості.

Відповідно до ст. 131-2 Конституції, здійснювати захист від кримінального обвинувачення і представляти кого-небудь в судах України мають право виключно адвокати.

Послуги, що надаються в рамках судового супроводу

Згідно з чинним законодавством, кожен може користуватися професійною правовою допомогою, залучаючи до справи того адвоката (або адвокатів), з ким він бажає співпрацювати. Довіритель має право вибрати супровід протягом усього процесу, запросити виконання певних завдань, передбачити участь захисника в тих чи інших слідчих діях і / або судових засіданнях.

З метою належного юридичного забезпечення інтересів усіх наших клієнтів, ми пропонуємо наступні типи послуг:

 • консультування;
 • складання будь-яких процесуальних документів;
 • визначення стратегії і тактики ведення справи;
 • розробка заходів для досудового врегулювання спору;
 • представництво в суді на будь-якому етапі шляхом реалізації процесуальних прав і обов'язків довірителя (підзахисного);
 • оскарження рішень суду;
 • звернення рішень суду до примусового виконання.

Хочете дізнатися більше? Зв'яжіться з нами за телефоном, вказаним у верхній частині сторінки, або запишіться на безкоштовну консультацію по цьому посиланню .

[[uk]]Всі практики [[ru]]Все практики[[en]]All proceedings

Судебная практика

Судебные тяжбы – настоящее испытание для людей, далеких от юридической сферы. Чтобы защитить свои интересы или отстоять права самостоятельно, приходится разбираться в сложных формулировках многочисленных документов, тратить недели и месяцы на изучение материалов, трактовать законы, анализировать прецеденты, искать аргументы и доказательства, привлекать свидетелей, экспертов, участвовать в заседаниях, выступать на дебатах, а затем еще и добиваться пересмотра, изменения либо реализации решения суда. Но есть и другой, более удобный вариант – доверить ведение дела профессионалам, которые точно знают, как достичь необходимого результата.

Адвокатское объединение «Крикун & Партнеры» предоставляет полный спектр правовых услуг по досудебному урегулированию споров, разбирательствам в судах всех инстанций и, в случае необходимости, принудительному выполнению решений.

Наши преимущества:

 • многолетний опыт и практика (>10 лет);
 • команда высококвалифицированных специалистов в разных отраслях права и смежных областях (аудиторы, нотариусы, частные исполнители, арбитражные управляющие);
 • комплексное юридическое сопровождение на всех этапах судопроизводства;
 • индивидуальный подход и внимание к каждому клиенту;
 • удобное расположение офиса в центре Киева;
 • готовность работать во всех регионах Украины.

Категории дел, которые мы ведем

Партнеры и сотрудники нашего адвокатского объединения – это дипломированные юристы с огромным багажом знаний и большим портфолио по самым разным типам судебных разбирательств. Мы представляем интересы как частных лиц (граждан Украины, иностранцев), так и юридических лиц всех форм собственности. Каждому клиенту гарантируется профессиональная правовая помощь и всестороннее содействие в суде.

Вы можете обратиться в Адвокатское объединение «Крикун & Партнеры» по таким видам дел, как:

Хозяйственные:

 • корпоративные споры;
 • споры по договорным обязательствам хозяйствующих субъектов;
 • дела о восстановлении платежеспособности должника или о признании его банкротом;
 • споры по банковским и финансовым операциям (кредиты, депозиты, кассовые операции, страхование).

Административные:

 • налоговые, таможенные споры;
 • обжалование действий должностных лиц, оспаривание решений органов государственной власти или местного самоуправления;
 • защита в делах об административных правонарушениях.

Гражданские:

 • споры о правах собственности на движимое и недвижимое имущество;
 • защита личных неимущественных прав (деловой репутации, чести, достоинства);
 • жилищные споры (раздел недвижимости, выделение части, определение порядка пользования помещениям, приватизация, выселение и др.);
 • семейные споры (бракоразводные процессы, раздел имущества, алименты, лишение родительских прав, установление отцовства, усыновление);
 • споры об ограничении дееспособности физ. лиц, установлении опеки, попечительства;
 • споры о наследстве;
 • трудовые споры.

Уголовные – сопровождение возможно на всех этапах уголовного делопроизводства, начиная от момента задержания и до момента вынесения оправдательного приговора либо погашения (снятия) судимости.

В соответствии со ст. 131-2 Конституции, осуществлять защиту от уголовного обвинения и представлять кого-либо в судах Украины имеют право исключительно адвокаты.

Услуги, предоставляемые в рамках судебного сопровождения

Согласно с действующим законодательством, каждый может пользоваться профессиональной правовой помощью, привлекая к делу того адвоката (или адвокатов), с кем он желает сотрудничать. Доверитель вправе выбрать сопровождение на протяжении всего процесса, запросить выполнение определенных задач, предусмотреть участие защитника в тех или иных следственных действиях и/или судебных заседаниях.

С целью надлежащего юридического обеспечения интересов всех наших клиентов, мы предлагаем следующие типы услуг:

 • консультирование;
 • составление любых процессуальных документов;
 • определение стратегии и тактики ведения дела;
 • разработка мер для досудебного урегулирования спора;
 • представительство в суде на любом этапе путем реализации процессуальных прав и обязанностей доверителя (подзащитного);
 • обжалование решений суда;
 • обращение решений суда к принудительному исполнению.

Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами по телефону, указанному вверху страницы, или запишитесь на бесплатную консультацию по этой ссылке.

Все практики

Arbitrage proceeding

Litigation is a real test for people far from the legal field. To protect your interests or defend your rights yourself, you have to understand the complex wordings of numerous documents, spend weeks and months studying materials, interpret laws, analyze precedents, look for arguments and evidence, attract witnesses, experts, participate in meetings, speak at debates, and then also seek review, amendment or implementation of the court decision. But there is another, more convenient option - entrust the conduct of the business to professionals who know exactly how to achieve the desired result.

Attorneys at Law “Krikun & Partners” provides a full range of legal services for pre-trial settlement of disputes, litigation in courts of all instances and, if necessary, the enforcement of decisions.

Our advantages:

 • many years of experience and practice (> 10 years);
 • a team of highly qualified specialists in various fields of law and related fields (auditors, notaries, private performers, arbitration managers);
 • comprehensive legal support at all stages of legal proceedings;
 • individual approach and attention to each client;
 • convenient location of the office in the center of Kiev;
 • willingness to work in all regions of Ukraine.

Categories of affairs we conduct

The partners and employees of our law firm are certified lawyers with a huge amount of knowledge and a large portfolio of various types of litigation. We represent the interests of both individuals (citizens of Ukraine, foreigners) and legal entities of all forms of ownership. Each client is guaranteed professional legal assistance and comprehensive assistance in court.

You can contact the Lawyer Association "Screamer & Partners" on such types of cases as:

Household:

 • corporate disputes;
 • disputes on contractual obligations of business entities;
 • cases of restoring the solvency of the debtor or declaring it bankrupt;
 • disputes in banking and financial transactions (loans, deposits, cash transactions, insurance).

Administrative:

 • tax, customs disputes;
 • appeal of actions of officials, contesting decisions of state authorities or local self-government;
 • defense in cases of administrative offenses.

Civil:

 • disputes over property rights to movable and immovable property;
 • protection of personal non-property rights (business reputation, honor, dignity);
 • housing disputes (division of real estate, allocation of parts, determination of the procedure for using premises, privatization, eviction, etc.);
 • family disputes (divorce proceedings, division of property, alimony, deprivation of parental rights, establishment of paternity, adoption);
 • disputes on the limitation of legal capacity persons establishing guardianship;
 • disputes about the inheritance;
 • labor disputes.

Criminal - escort is possible at all stages of the criminal proceedings, from the moment of detention to the moment of acquittal or repayment (withdrawal) of a criminal record.

In accordance with Art. 131-2 of the Constitution, only lawyers are entitled to protect against criminal charges and represent someone in the courts of Ukraine.

Services provided as part of judicial support

According to the current legislation, everyone can use professional legal assistance by attracting to the case the lawyer (or lawyers) with whom he wishes to cooperate. The principal has the right to choose escort throughout the entire process, request the performance of certain tasks, provide for the participation of counsel in certain investigative actions and / or court hearings.

In order to ensure proper legal protection of the interests of all our customers, we offer the following types of services:

 • counseling;
 • preparation of any procedural documents;
 • determination of business strategy and tactics;
 • development of measures for pre-trial settlement of the dispute;
 • Representation in court at any stage by exercising the procedural rights and obligations of the principal (client);
 • appeal of court decisions;
 • appeal of court decisions to enforcement.

Want to know more? Contact us by phone at the top of the page, or sign up for a free consultation at this link .

All proceedings

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!