Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Трудові відносини

Адвокатське об'єднання "Крикун та Партнери" - Юридичні послуги для бізнесу

Трудовые отношения

Адвокатское объединение "Крикун и Партнеры" - Юридические услуги для бизнеса

Labor relations

Lawyer Association "Krikun & Partners" - Legal services for business

Трудові відносини

Нерідко між роботодавцем і працівником виникають розбіжності з питань застосування трудового законодавства, тому трудові суперечки не менш актуальні, ніж, приміром, сімейні.

Звернувшись за допомогою до адвокатів Адвокатського об’єднання «Крикун та партнери», ви зможете бути впевнені в належному захисті та відновленні порушених прав.

Зокрема, пропонуємо наступні послуги:

 • надання усних та письмових консультацій з будь-яких питань діяльності Компаній в сфері трудових відносин; здійснення належного документального оформлення трудових відносин в Компанії; розробка стратегій та тактик з врегулювання трудових питань, вирішення трудових спорів, які виникли;
 • підготовка внутрішньої документації Компанії з трудових питань, в тому числі: колективних договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів, розпоряджень та інших документів;
 • підготовка трудових договорів (контрактів) з врахуванням специфіки Компанії, а також договорів про матеріальну відповідальність, та інших угод з працівниками;
 • підготовка та супровід процесів реорганізації, реструктуризації Компаній, скорочення штату, зміни істотних умов праці;
 • правовий супровід процедури притягнення працівників до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, звільнення працівників за ініціативою роботодавця;
 • оформлення працевлаштування іноземних громадян;
 • представництво інтересів Компанії при досудовому врегулюванні спорів; в судових процесах; перед державними органами, установами та організаціями, посадовими особами, юридичними та фізичними особами;
 • підготовка листів, відзивів, клопотань, заяв, позовних заяв/скарг, претензій, протоколів, пояснень; довідок, офіційних листів (відповідей на листи), звернень та інших юридично значущих документів, необхідних для врегулювання трудових відносин;
 • аудит кадрової документації Компанії з метою оцінки ризиків невиконання трудового законодавства, підготовка заходів, спрямованих на зниження рівня ризиків;
 • супровід проведення перевірок Компанії по трудовим питанням контролюючими органами;
 • інформаційне забезпечення діяльності Компанії – надання нормативних актів, довідкової інформації з правової тематики, моніторинг діючого законодавства;
 • проведення правових тренінгів з персоналом.

Нашою метою є якісний захист інтересів та надання кваліфікованої допомоги клієнтам для досягнення позитивного результату у вирішенні юридичних проблем будь-якої категорії складності в максимально стислі терміни.

Всі юридичні послуги для бізнесу

Трудовые отношения

Нередко между работодателем и работником возникают разногласия по вопросам применения трудового законодательства, поэтому трудовые споры не менее актуальны, чем, например, семейные.

Обратившись за помощью к адвокатам Адвокатского объединения «Крикун и партнеры», вы можете быть уверены в надлежащей защите и восстановлении нарушенных прав.

В частности, предлагаем следующие услуги:

 • предоставление устных и письменных консультаций по любым вопросам деятельности Компаний в сфере трудовых отношений;
 • осуществление надлежащего документального оформления трудовых отношений в Компании;
 • разработка стратегий и тактик по урегулированию трудовых вопросов, решение возникших трудовых споров;
 • подготовка внутренней документации компании по трудовым вопросам, в том числе: коллективных договоров, правил внутреннего трудового распорядка, приказов, распоряжений и других документов;
 • подготовка трудовых договоров (контрактов) с учетом специфики Компании, а также договоров о материальной ответственности и других сделок с работниками;
 • подготовка и сопровождение процессов реорганизации, реструктуризации Компании, сокращение штата, изменения существенных условий труда;
 • правовое сопровождение процедуры привлечения работников к дисциплинарной, материальной ответственности, увольнения работников по инициативе работодателя;
 • оформление трудоустройства иностранных граждан;
 • представительство интересов Компании при досудебном урегулировании споров; в судебных процессах; перед государственными органами, учреждениями и организациями, должностными лицами, юридическими и физическими лицами;
 • подготовка писем, отзывов, ходатайств, заявлений, исковых заявлений / жалоб, претензий, протоколов, объяснений, справок, официальных писем (ответов на письма), обращений и других юридически значимых документов, необходимых для урегулирования трудовых отношений;
 • аудит кадровой документации Компании с целью оценки рисков невыполнения трудового законодательства, подготовка мероприятий, направленных на снижение уровня рисков;
 • сопровождение проведения проверок Компании по трудовым вопросам контролирующими органами;
 • информационное обеспечение деятельности Компании – предоставление нормативных актов, справочной информации по правовой тематике, мониторинг действующего законодательства;
 • проведение правовых тренингов с персоналом.

Нашей целью является качественная защита интересов и оказание квалифицированной помощи клиентам для достижения положительного результата в решении юридических проблем любой категории сложности в максимально сжатые сроки.

Все юридические услуги для бизнеса

Labor relations

Frequently there are disagreements between the employer and the worker on the application of labor legislation, so labor disputes are not less relevant than, for example, family ones.

By asking for help from the lawyers of the Lawyers' Union "Cricket and Partners", you can be sure of the proper protection and restoration of violated rights.

In particular, we offer the following services:

 • providing oral and written consultations on any issues of the Company's activities in the field of labor relations;
 • implementation of proper documentary registration of labor relations at the Company;
 • development of strategies and tactics for the settlement of labor issues, solution of emerging labor disputes;
 • preparation of internal documentation of the company on labor issues, including: collective agreements, rules of internal labor regulations, orders, orders and other documents;
 • preparation of labor contracts (contracts) taking into account the specifics of the Company, as well as contracts of material liability and other transactions with employees;
 • preparation and accompaniment of processes of reorganization, restructuring of the Company, reduction of staff, changes in essential conditions of work;
 • legal support of the procedure of attracting employees to disciplinary, material liability, dismissal of employees on the initiative of the employer;
 • registration of employment of foreign citizens;
 • Representation of the Company's interests in pre-trial settlement of disputes; in litigation; before state bodies, institutions and organizations, officials, legal entities and individuals;
 • preparation of letters, responses, petitions, applications, lawsuits / complaints, claims, protocols, explanations, certificates, official letters (replies to letters), appeals and other legally significant documents necessary for the settlement of labor relations;
 • audit of personnel documentation of the Company with the purpose of assessing the risks of non-compliance with labor legislation, preparation of measures aimed at reducing the level of risks;
 • support of the Company's inspections on labor issues by the controlling authorities;
 • information support of the Company's activities - provision of normative acts, background information on legal issues, monitoring of the current legislation;
 • conducting legal trainings with personnel.

Our goal is to provide high-quality protection of interests and provide qualified assistance to clients in order to achieve a positive result in solving legal problems of any category of complexity in the shortest possible time.

All our legal services for business