Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Господарські спори

Адвокатське об'єднання "Крикун та Партнери" - Юридичні послуги для бізнесу

Хозяйственные споры

Адвокатское объединение "Крикун и Партнеры" - Юридические услуги для бизнеса

Economic disputes

Lawyer Association "Krikun & Partners" - Legal services for business

Господарські спори

Якщо в процесі господарської діяльності виникли проблеми у відносинах з опонентами і самостійно розібратися з цими питаннями не маєте змоги, варто звернутися за допомогою кваліфікованих спеціалістів.

Адвокати Адвокатського об’єднання «Крикун та партнери» допоможуть у вирішенні господарських суперечок з питань:

 • Стягнення заборгованості;
 • Визнання права власності;
 • Розірвання господарських договорів;
 • Спорів між суб’єктами підприємництва;
 • Спорів про відшкодування збитків та упущеної вигоди.

В рамках співробітництва у сфері господарського права адвокати нададуть наступні послуги, зокрема, але не виключно:

 • Правова експертиза;
 • Консультації з питань врегулювання спору в досудовому порядку;
 • Розробка проектів договорів;
 • Участь та захист інтересів під час засідань в господарських судах та під час переговорів;
 • Стягнення заборгованості;
 • Розірвання договору та внесення змін до нього;
 • Стягнення збитків та інші.

Крім того,  допомога кваліфікованого адвоката буде корисною при:

 • Складанні договорів, позовів, претензій та інших необхідних документів.
 • Створенні, підприємства, реєстрації або ліквідації бізнесу;
 • Розробці статутних документів або внесенні змін до них;
 • Формуванні статутного капіталу господарського товариства (або при зміні його розміру).
 • Необхідності організації скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.
 • Реорганізації підприємства.
 • Банкрутства підприємства.
 • Вирішенні корпоративних спорів та інші.

Адвокати АО «Крикун та партнери» зможуть допомогти Вам у вирішенні цих та інших питань професійно, якісно та в найкоротші терміни.

Всі юридичні послуги для бізнесу

Хозяйственные споры

Если в процессе хозяйственной деятельности возникли проблемы в отношениях с оппонентами и самостоятельно разобраться с этими вопросами нет возможности, стоит обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Адвокаты Адвокатского объединения «Крикун и партнеры» помогут в решении хозяйственных споров по вопросам:

 • взыскания задолженности;
 • признания права собственности;
 • расторжения хозяйственных договоров;
 • споров между субъектами предпринимательства;
 • споров о возмещении убытков и упущенной выгоды.

В рамках сотрудничества в сфере хозяйственного права адвокаты окажут следующие услуги, в том числе, но не исключительно:

 • Правовая экспертиза;
 • Консультации по вопросам урегулирования спора в досудебном порядке;
 • Разработка проектов договоров;
 • Участие и защита интересов во время заседаний в хозяйственных судах и во время переговоров;
 • Взыскание задолженности;
 • Расторжение договора и внесения изменений в него;
 • Взыскание убытков и другие.

Кроме того, помощь квалифицированного адвоката будет полезной при:

 • составление договоров, исков, претензий и других необходимых документов.
 • создании предприятия, регистрации или ликвидации бизнеса;
 • разработке уставных документов или внесении изменений в них;
 • формировании уставного капитала хозяйственного общества (или при изменении его размера).
 • необходимости организации созыва и проведения общего собрания акционерного общества.
 • реорганизации предприятия.
 • банкротства предприятия.
 • решении корпоративных споров и другие.

Адвокаты АО «Крикун и партнеры» смогут помочь Вам в решении этих и других вопросов профессионально, качественно и в кратчайшие сроки.

Все юридические услуги для бизнеса

Economic disputes

If in the course of economic activity there are problems in relations with opponents and there is no possibility to independently deal with these issues, you should seek help from qualified specialists.

The lawyers of the Law Firm “Krikun and Partners” will assist in resolving business disputes on the following issues:

 • debt collection;
 • recognition of property rights;
 • termination of business contracts;
 • disputes between business entities;
 • disputes on damages and lost profits.

Within the framework of cooperation in the field of economic law, lawyers will provide the following services, including, but not exclusively:

 • Legal expertise;
 • Advice on the settlement of the dispute in a pre-trial procedure;
 • Development of draft contracts;
 • Participation and protection of interests during sessions in economic courts and during negotiations;
 • Debt collection;
 • Termination of the contract and amendment of it;
 • Recovery of damages and others.

In addition, the assistance of a qualified lawyer will be useful for:

 • drawing up contracts, claims, claims and other necessary documents.
 • setting up an enterprise, registering or liquidating a business;
 • development of statutory documents or amendments thereto;
 • the formation of the authorized capital of a business partnership (or when its size changes).
 • the need to organize the convening and holding of the general meeting of the company.
 • reorganization of the enterprise.
 • bankruptcy of the enterprise.
 • resolving corporate disputes and others.

Lawyers of JSC Krikun and Partners will be able to assist you in solving these and other issues professionally, efficiently and as soon as possible.

All our legal services for business