Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Абонентське юридичне обслуговування

Адвокатське об'єднання "Крикун та Партнери" - Юридичні послуги для бізнесу

Абонентское юридическое обслуживание

Адвокатское объединение "Крикун и Партнеры" - Юридические услуги для бизнеса

Subscriber legal services

Lawyer Association "Krikun & Partners" - Legal services for business

Абонентське юридичне обслуговування

Одним з основних напрямків діяльності Адвокатського об’єднання «Крикун та партнери» являється Абонентське юридичне обслуговування. Саме такий підхід до вибору юридичного партнера є більш надійним та економічно обґрунтованим, що в свою чергу дозволяє клієнту самостійно визначати обсяги юридичних послуг, необхідні для задоволення потреб його підприємства.

Під Абонентським юридичним обслуговуванням розуміється комплексне юридичне обслуговування клієнта з усіх правових питань, що виникають в процесі здійснення ним господарської діяльності, що дозволяє уникнути ухвалення необачних рішень, знизити фінансові і комерційні ризики і вирішити вже існуючі проблеми.

Основною перевагою є гарантія своєчасного отримання кваліфікованої юридичної підтримки за щомісячну абонентську плату.

Перевагами такої співпраці є наступне:

 • Економія грошових коштів при сплаті податків і обов’язкових платежів на заробітну плату штатного юриста;
 • на клієнта працюватиме ціла команда, а він сплачує за послуги одного юриста;
 • кваліфіковані фахівці завжди нададуть відповідь на будь-які питання клієнта;
 • ми не йдемо у відпустку, не хворіємо і не звільняємося з метою кар’єрного зростання і вищої заробітної плати;
 • ми гарантуємо конфіденційність, якість та своєчасність надання послуг, оскільки несемо за це господарсько-правову відповідальність і відповідаємо за це своєю репутацією.

Ми не є ворогом штатному юристу, наша мета – вивільнити його від вирішення задач непрофільної трудової діяльності.

Ми зможемо  забезпечити чіткість договірних відносин, створити баланс фінансових і правових інтересів, провести діагностику господарської діяльності, виявити і усунути ризики, прогнозувати податкове навантаження, скоротити витрати, підвищити ефективність роботи у цілому.

Високий досвід роботи нашої команди підтверджений багаторічною практикою у супроводі діяльності різних компаній.

Всі юридичні послуги для бізнесу

Абонентское юридическое обслуживание

Одним из основных направлений деятельности Адвокатского объединения «Крикун и партнеры» является Абонентское юридическое обслуживание. Именно такой подход к выбору юридического партнера является более надежным и экономически обоснованным, что в свою очередь позволяет клиенту самостоятельно определять объемы юридических услуг, необходимых для удовлетворения потребностей его предприятия.

Абонентское юридическое обслуживание  – это комплексное юридическое обслуживание клиента по всем правовым вопросам, возникающим в процессе осуществления им хозяйственной деятельности, что позволяет избежать принятия опрометчивых решений, снизить финансовые и коммерческие риски и разрешить уже существующие проблемы.

Основным преимуществом  является гарантия своевременного получения квалифицированной юридической поддержки за ежемесячную абонентскую плату.

Преимуществами такого сотрудничества есть:

 • Экономия денежных средств при уплате налогов и обязательных платежей на заработную плату штатного юриста;
 • на клиента будет работать целая команда, а он платит за услуги одного юриста;
 • квалифицированные специалисты всегда ответят на любые вопросы клиента;
 • мы не идем в отпуск, не болеем и не увольняемся с целью карьерного роста и высокой заработной платы;
 • мы гарантируем конфиденциальность, качество и своевременность оказания услуг, поскольку несем за это хозяйственно-правовую ответственность и отвечаем за это своей репутацией.

Мы не враги штатному юристу, наша цель – освободить его от решения задач непрофильной трудовой деятельности.

Мы сможем обеспечить четкость договорных отношений, создать баланс финансовых и правовых интересов, провести диагностику хозяйственной деятельности, выявить и устранить риски, прогнозировать налоговую нагрузку, сократить расходы, повысить эффективность работы в целом.

Высокий опыт работы нашей команды подтвержден многолетней практикой в ​​сопровождении деятельности различных компаний.

Все юридические услуги для бизнеса

Subscriber legal services

One of the main areas of activity of the Lawyers' Association "Krikun & Partners" is Subscriber Legal Services. It is precisely this approach to choosing a legal partner to be more reliable and economically sound, which in turn allows the client to independently determine the scope of legal services necessary to meet the needs of his enterprise.

Subscriber legal services is a complex legal servicing of the client on all legal issues that arise in the process of carrying out their business activities, thus avoiding the adoption of rash decisions, reducing financial and commercial risks and resolving existing problems.

The main advantage is the guarantee of timely receipt of qualified legal support for the monthly subscription fee.

The benefits of such cooperation are:

 • Savings of money in the payment of taxes and compulsory payments on salary of full-time lawyer;
 • the whole team will work for the client, and he will pay for the services of one lawyer;
 • qualified specialists will always answer any questions of the client;
 • we do not go on vacation, do not hurt and do not leave for the purpose of career growth and high wages;
 • we guarantee the confidentiality, quality and timeliness of service delivery, as we are responsible for this and we are responsible for this with our reputation.

We are not enemies to a full-time lawyer; our goal is to free him from solving the problems of non-core labor activity.

We will be able to ensure clarity of contractual relations, create a balance of financial and legal interests, carry out diagnostics of economic activity, identify and eliminate risks, predict tax burden, reduce costs, increase the efficiency of work in general.

The high experience of our team is confirmed by many years of practice, accompanied by the activities of various companies.

All our legal services for business