Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Корпоративне право М&А

Адвокатське об'єднання "Крикун та Партнери" - Юридичні послуги для бізнесу

Корпоративное право М&А

Адвокатское объединение "Крикун и Партнеры" - Юридические услуги для бизнеса

Corporate Law M&A

Lawyer Association "Krikun & Partners" - Legal services for business

Корпоративне право М&А

Адвокатське об’єднання «Крикун та партнери»  представляє інтереси як українських компаній, так і компаній -нерезидентів у різних сферах бізнесу, надаючи найактуальніші консультації та захищаючи їхні права у складних і драматичних умовах вітчизняної економіки. Ми дбаємо про бізнес-успіх наших клієнтів і пропонуємо для них широкий спектр послуг у секторі корпоративного права, застосовуючи при цьому індивідуальний підхід.

Для забезпечення оптимального захисту інтересів клієнта, при проведені різного роду корпоративних транзакцій наші фахівці на високому рівні проводять правовий аналіз діяльності підприємств (legal due diligence) з метою оцінки ризиків, що мають місце у конкретній ситуації.

Наші юридичні послуги у сфері корпоративного права:

 • консультації з різних питань корпоративного права;
 • консультації з питань створення комерційних та некомерційних (благодійних організацій, громадських організацій, політичних партій) юридичних осіб, в тому числі здійснення підготовки проектів документів, що регулюють корпоративні внутрішні відносини (установчих документів тощо);
 • консультації з усього спектру питань щодо форми корпоративної організації юридичних осіб, включаючи створення представництв, філій, інших відокремлених підрозділів юридичних осіб як резидентів так і нерезидентів;
 • захист прав акціонерів;
 • сприяння у врегулюванні корпоративних конфліктів, здійснення захисту прав учасників господарських товариств;
 • юридичний супровід і підтримка у здійсненні необхідних реєстраційних дій (представництво інтересів в процесі державної реєстрації новостворених юридичних осіб, державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб, державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особі, що містяться у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, отримання витягів, виписок та довідок з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щорічного підтвердження відомостей про юридичну особу, державної реєстрації припинення юридичних осіб тощо), отриманні ліцензій і дозволів для ведення господарської діяльності в Україні;
 • представництво інтересів клієнта в органах Державної податкової адміністрації України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі з питань реєстрації емісій акцій), Державної комісії фінансових послуг, інших державних органах України та органах місцевого самоврядування;
 • проведення юридичного due diligence корпоративної структури юридичних осіб та підготовка документів і плану дій для усунення або мінімізації виявлених ризиків та недоліків у корпоративній структурі;
 • підготовка транзакційних документів (угоди акціонерів, підписки на акції, угоди купівлі-продажу, відступлення акцій та корпоративних прав, корпоративні дозволи тощо);
 • юридичний супровід і підтримка у здійсненні реорганізації юридичних осіб (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення);
 • юридичний супровід і підтримка у здійсненні припинення юридичних осіб.

Всі юридичні послуги для бізнесу

Корпоративное право М&А

Адвокатское объединение «Крикун и партнеры» представляет интересы как украинских компаний, так и компаний-нерезидентов в различных сферах бизнеса, предоставляя самые актуальные консультации и защищая их права в сложных и драматических условиях отечественной экономики. Мы заботимся о бизнес-успех наших клиентов и предлагаем им широкий спектр услуг в секторе корпоративного права, применяя при этом индивидуальный подход.

Для обеспечения оптимальной защиты интересов клиента, при проведении различного рода корпоративных транзакций наши специалисты на высоком уровне проводят правовой анализ деятельности предприятий (legal due diligence) с целью оценки рисков, имеющих место в конкретной ситуации.

Наши юридические услуги в сфере корпоративного права:

 • консультации по различным вопросам корпоративного права;
 • консультации по вопросам создания коммерческих и некоммерческих (благотворительных организаций, общественных организаций, политических партий) юридических лиц, в том числе осуществление подготовки проектов документов, регулирующих корпоративные внутренние отношения (учредительных документов и т.п.);
 • консультации по всему спектру вопросов относительно формы корпоративной организации юридических лиц, включая создание представительств, филиалов, других обособленных подразделений юридических лиц в качестве резидентов и нерезидентов;
 • защита прав акционеров;
 • содействие в урегулировании корпоративных конфликтов, осуществление защиты прав участников хозяйственных обществ;
 • юридическое сопровождение и поддержка в осуществлении необходимых регистрационных действий (представительство интересов в процессе государственной регистрации вновь созданных юридических лиц, государственной регистрации изменений в учредительные документы юридических лиц, государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей, получение выписок, выписок и справок из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, ежегодного подтверждения сведений о юридическом ос бу, государственной регистрации прекращения юридических лиц и т.п.), получении лицензий и разрешений для ведения хозяйственной деятельности в Украине;
 • представительство интересов клиента в органах Государственной налоговой администрации Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (в том числе по вопросам регистрации эмиссий акций), Государственной комиссии финансовых услуг, других государственных органах Украины и органах местного самоуправления;
 • проведение юридического due diligence корпоративной структуры юридических лиц и подготовка документов и плана действий для устранения или минимизации выявленных рисков и недостатков в корпоративной структуре;
 • подготовка транзакционных документов (соглашения акционеров, подписки на акции, сделки купли-продажи, уступки акций и корпоративных прав, корпоративные разрешения и т.п.);
 • юридическое сопровождение и поддержка в осуществлении реорганизации юридических лиц (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
 • юридическое сопровождение и поддержка в осуществлении прекращения юридических лиц.

Все юридические услуги для бизнеса

Corporate Law M&A

The lawyer association “Krikun and Partners” represents the interests of both Ukrainian companies and non-resident companies in various business areas, providing the most relevant advice and protection of their rights in difficult and dramatic conditions of the domestic economy. We care about the business success of our clients and offer them a wide range of services in the corporate law sector, while applying an individual approach.

In order to ensure optimal protection of the client’s interests, when conducting various types of corporate transactions, our high-level specialists carry out legal due diligence of companies to assess the risks involved in a particular situation.

Our legal services in the field of corporate law:

 • advice on various issues of corporate law;
 • advice on the creation of commercial and non-commercial (charitable organizations, public organizations, political parties) legal entities, including the preparation of draft documents governing corporate internal relations (constituent documents, etc.);
 • consultations on the whole range of issues regarding the form of corporate organization of legal entities, including the creation of representative offices, branches, other separate divisions of legal entities as residents and non-residents;
 • shareholder protection;
 • assistance in resolving corporate conflicts, protection of the rights of participants in business entities;
 • legal support and support in the implementation of the necessary registration actions (representation of interests in the process of state registration of newly created legal entities, state registration of changes in constituent documents of legal entities, state registration of changes in information on a legal entity, contained in the unified state register of legal entities and entrepreneurs , obtaining extracts, extracts and certificates from the Unified State Register of Legal Entities and individuals-entrepreneurs, annual confirmation of information on the legal basis, state registration of the termination of legal entities, etc.), obtaining licenses and permits for conducting business activities in Ukraine;
 • representation of the client’s interests in the State Tax Administration of Ukraine, the State Commission on Securities and Stock Market (including on the registration of share issues), the State Financial Services Commission, other state bodies of Ukraine and local governments;
 • legal due diligence of the corporate structure of legal entities and preparation of documents and an action plan to eliminate or minimize the identified risks and shortcomings in the corporate structure;
 • preparation of transactional documents (shareholder agreements, stock subscriptions, purchase and sale transactions, assignments of shares and corporate rights, corporate permits, etc.);
 • legal support and support in the implementation of the reorganization of legal entities (merger, accession, division, separation, transformation)
 • legal support and support in the implementation of the termination of legal entities.

All our legal services for business