Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Захист від боргів

У 2019 року в Україні набув чинності новий документ, який регулює процес відновлення платоспроможності боржників - Кодекс про процедурах банкрутства. Норми цього правового акту дають можливість фізичним особам (в тому числі приватним підприємцям) в судовому порядку заявити про свою неспроможність погасити борги в повному обсязі, і після проходження всіх етапів виробництва сплатити або їх частину, або домогтися списання суми цілком.

Прикінцеві та перехідні положення зазначеного Кодексу передбачають, що з 21 жовтня 2020 року припинено дію мораторію на стягнення майна, наданого в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті. Після цього банкрутство фізичних осіб може стати єдиним інструментом для збереження житла, придбаного в іпотеку або внесеного як застава за кредитом.

Відповідно до ст. 131-2 Конституції, представляти інтереси боржника в суді право виключно адвокат. Професійну юридичну допомогу у справах про неплатоспроможність фізичних осіб в Києві та по Україні надає адвокатське об'єднання «Крикун та партнери».

Наші переваги:

 • більше 11 років адвокатської практики (працюємо з 2008 року);
 • злагоджена команда висококваліфікованих юристів, фінансистів, аудиторів, експертів в банківському, господарському, цивільному та інших галузях права;
 • представництво в різних регіонах і населених пунктах України;
 • комплексний підхід до вирішення проблем і завдань кожного клієнта;
 • можливість отримати як одноразову послугу, так і абонентське правове супроводження.

Порядок визнання фізичних осіб неплатоспроможними

На підставі ст. 115 Кодексу про процедурах банкрутства, боржник може подати до суду заяву про відкриття провадження у справі про свою неплатоспроможність при наявності одного або декількох зазначених нижче фактів:

 • сума заборгованості на дату подачі заяви перевищує 30 мінімальних зарплат;
 • їм було припинено погашення планових платежів в розмірі понад 50% від щомісячної суми за зобов'язаннями протягом 2 місяців;
 • у виконавчому провадженні раніше винесено постанову про відсутність майна, що підлягає стягненню;
 • існують обставини, через які найближчим часом може виникнути загроза неплатоспроможності.

Процедура банкрутства фізичної особи складається з таких етапів:

1. Подача в господарський суд відповідної заяви і належних документів.

2. Відкриття провадження, офіційне оголошення про це в ЗМІ для виявлення всіх кредиторів.

3. Введення мораторію на стягнення боргів терміном на 120 днів.

4. Збори кредиторів за участю арбітражного керуючого на попередньому засіданні суду.

5. Прийняття зборами кредиторів рішення про реструктуризацію та / або списання заборгованостей, затвердження судом плану погашення вимог кредиторів.

6. Виконання та завершення плану реструктуризації боргів.  

Якщо протягом 120 днів з дати відкриття виробництва не буде прийнято рішення про реструктуризацію, суд визнає неплатоспроможність, призначає керуючого реалізацією і вводить процедуру погашення боргів за рахунок всього майна боржника, включаючи отримане ним у власність після визнання банкрутства і до остаточного завершення зазначеної процедури. В ліквідаційну масу не включається єдине житло з обмеженням площі, а також майно, яке не підлягає стягненню за законом.

В 2019 году в Украине вступил в силу новый документ, регулирующий процесс восстановления платежеспособности должников – Кодекс о процедурах банкротства. Нормы этого правового акта дают возможность физическим лицам (в том числе частным предпринимателям) в судебном порядке заявить о своей неспособности погасить долги в полном объеме, и после прохождения всех этапов производства уплатить либо их часть, либо добиться списания суммы целиком.

Заключительные и переходные положения указанного Кодекса предусматривают, что с 21 октября 2020 года будет прекращено действие моратория на взыскание имущества, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. После этого банкротство физических лиц может стать единственным инструментом для сохранения жилья, приобретенного в ипотеку или внесенного как залог по кредиту.

В соответствии со ст. 131-2 Конституции, представлять интересы должника в суде вправе исключительно адвокат. Профессиональную юридическую помощь по делам о неплатежеспособности физических лиц в Киеве и по Украине оказывает адвокатское объединение «Крикун и партнеры».

Наши преимущества:

 • более 11 лет адвокатской практики (работаем с 2008 года);
 • слаженная команда высококвалифицированных юристов, финансистов, аудиторов, экспертов в банковском, хозяйственном, гражданском и других отраслях права;
 • представительство в разных регионах и населенных пунктах Украины;
 • комплексный подход к решению проблем и задач каждого клиента;
 • возможность получить как одноразовую услугу, так и абонентское правовое сопровождение.

Порядок признания физических лиц неплатежеспособными

На основании ст. 115 Кодекса о процедурах банкротства, должник может подать в суд заявление об открытии производства в деле о своей неплатежеспособности при наличии одного или нескольких указанных ниже фактов:

 • сумма задолженности на дату подачи заявления превышает 30 минимальных зарплат;
 • им было прекращено погашение плановых платежей в размере более 50% от ежемесячной суммы по обязательствам в течение 2 месяцев;
 • в исполнительном производстве ранее вынесено постановление об отсутствии имущества, подлежащего взысканию;
 • существуют обстоятельства, из-за которых в ближайшее время может возникнуть угроза неплатежеспособности.

Процедура банкротства физического лица состоит из таких этапов:

1. Подача в хозяйственный суд соответствующего заявления и надлежащих документов.

2. Открытие производства, официальное объявление об этом в СМИ для выявления всех кредиторов.

3. Введение моратория на взыскание долгов сроком на 120 дней.

4. Сборы кредиторов за участием арбитражного управляющего на предварительном заседании суда.

5. Принятие собранием кредиторов решения о реструктуризации и/или списании задолженностей, утверждение судом плана погашения требований кредиторов.

6. Исполнение и завершение плана реструктуризации долгов.  

Если в течение 120 дней с даты открытия производства не будет принято решение о реструктуризации, суд признает неплатежеспособность, назначает управляющего реализацией и вводит процедуру погашения долгов за счет всего имущества должника, включая полученное им в собственность после признания банкротства и до окончательного завершения указанной процедуры. В ликвидационную массу не включается единственное жилье с ограничением площади, а также имущество, не подлежащее взысканию по закону.

In 2019, a new document came into force in Ukraine that regulates the process of restoring the solvency of debtors - the Bankruptcy Code. The norms of this legal act enable individuals (including private entrepreneurs) to declare in court their inability to pay off debts in full, and after going through all stages of production to pay either part of them or to write off the entire amount.

The final and transitional provisions of this Code provide that from October 21, 2020 the moratorium on the collection of property provided as collateral for loans in foreign currency will be terminated. After this, the bankruptcy of individuals can become the only tool for preserving housing purchased on a mortgage or contributed as collateral for a loan.

In accordance with Art. 131-2 of the Constitution, only the lawyer is entitled to represent the interests of the debtor in court. Professional legal assistance in insolvency cases of individuals in Kiev and Ukraine is provided by the lawyer association “Krikun and partners”.

Our advantages:

 • more than 11 years of legal practice (working since 2008);
 • well-coordinated team of highly qualified lawyers, financiers, auditors, experts in banking, economic, civil and other branches of law;
 • Representation in different regions and settlements of Ukraine;
 • an integrated approach to solving the problems and tasks of each client;
 • the opportunity to receive both a one-time service and subscription legal support.

Procedure for declaring individuals insolvent

Based on Art. 115 of the Bankruptcy Code, the debtor may file a lawsuit with the court to open proceedings in the case of his insolvency in the presence of one or more of the following facts:

 • the amount of debt on the date of application exceeds 30 minimum wages;
 • he stopped repaying planned payments in the amount of more than 50% of the monthly amount for obligations for 2 months;
 • in executive proceedings, a decision was previously issued on the absence of property to be collected;
 • there are circumstances due to which in the near future there may be a threat of insolvency.

The bankruptcy procedure of an individual consists of the following stages:

1. Submission to the economic court of the relevant application and appropriate documents.

2. The opening of production, an official announcement about this in the media to identify all creditors.

3. The introduction of a moratorium on debt collection for a period of 120 days.

4. Fees of creditors for the participation of the arbitration manager at a preliminary court hearing.

5. The decision of the creditors meeting to restructure and / or write off debts, the approval by the court of a plan for repayment of creditors' claims.

6. Implementation and completion of the debt restructuring plan.  

If no decision on restructuring is made within 120 days from the date of the opening of the proceedings, the court recognizes the insolvency, appoints the manager of the sale and introduces the procedure for paying off debts at the expense of all the debtor's property, including the property that he received after the recognition of bankruptcy and until the completion of this procedure. The liquidation mass does not include the only housing with a limited area, as well as property not subject to recovery by law.

Послуги адвоката в справах про банкрутство фізичних осіб

Співробітники адвокатського об'єднання «Крикун та партнери» здійснюють професійну юридичну підтримку клієнтів у справах про неплатоспроможність фізичних осіб в наступних формах:

 • консультування з питань банкрутства, реструктуризації та списання боргів;
 • вибір оптимальної правової стратегії дій в суді для мінімізації суми стягнення або її списання в повному обсязі;
 • представництво в судовому провадженні і при взаємодії з кредиторами;
 • юридичний захист від незаконних методів стягнення боргів, нарахування відсотків і штрафних санкцій за ним з боку кредиторів і колекторів;
 • інші види адвокатських послуг за домовленістю з клієнтом.

Обговорити умови співпраці з адвокатом або отримати відповідь на Ваше запитання можна, зателефонувавши до нашого контакт-центр, або відправивши електронну заявку по цьому посиланню.

Услуги адвоката в делах о банкротстве физических лиц

Сотрудники адвокатского объединения «Крикун и партнеры» осуществляют профессиональную юридическую поддержку клиентов по делам о неплатежеспособности физических лиц в следующих формах:

 • консультирование по вопросам банкротства, реструктуризации и списания долгов;
 • выбор оптимальной правовой стратегии действий в суде для минимизации суммы взыскания или ее списания в полном объеме;
 • представительство в судебном производстве и при взаимодействии с кредиторами;
 • юридическая защита от незаконных методов взыскания долгов, начисления процентов и штрафных санкций по ним со стороны кредиторов и коллекторов;
 • другие виды адвокатских услуг по договоренности с клиентом.

Обсудить условия сотрудничества с адвокатом или получить ответ на интересующий Вас вопрос можно, позвонив в наш контакт-центр, либо отправив электронную заявку по этой ссылке.

Lawyer services in cases of bankruptcy of individuals

Employees of the lawyer association “Krikun and partners” provide professional legal support to clients in cases of insolvency of individuals in the following forms:

 • advice on bankruptcy, restructuring and debt relief;
 • the choice of the optimal legal strategy for action in court to minimize the amount of the recovery or its write-off in full;
 • representation in court proceedings and in cooperation with creditors;
 • legal protection against illegal methods of debt collection, interest and penalties on them by creditors and collectors;
 • other types of lawyer services as agreed with the client.

You can discuss the terms of cooperation with a lawyer or get an answer to your question by calling our contact center, or by sending an electronic application using this link.

Всі послуги фізичним особам

Защита от долгов

В 2019 году в Украине вступил в силу новый документ, регулирующий процесс восстановления платежеспособности должников – Кодекс о процедурах банкротства. Нормы этого правового акта дают возможность физическим лицам (в том числе частным предпринимателям) в судебном порядке заявить о своей неспособности погасить долги в полном объеме, и после прохождения всех этапов производства уплатить либо их часть, либо добиться списания суммы целиком.

Заключительные и переходные положения указанного Кодекса предусматривают, что с 21 октября 2020 года будет прекращено действие моратория на взыскание имущества, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. После этого банкротство физических лиц может стать единственным инструментом для сохранения жилья, приобретенного в ипотеку или внесенного как залог по кредиту.

В соответствии со ст. 131-2 Конституции, представлять интересы должника в суде вправе исключительно адвокат. Профессиональную юридическую помощь по делам о неплатежеспособности физических лиц в Киеве и по Украине оказывает адвокатское объединение «Крикун и партнеры».

Наши преимущества:

 • более 11 лет адвокатской практики (работаем с 2008 года);
 • слаженная команда высококвалифицированных юристов, финансистов, аудиторов, экспертов в банковском, хозяйственном, гражданском и других отраслях права;
 • представительство в разных регионах и населенных пунктах Украины;
 • комплексный подход к решению проблем и задач каждого клиента;
 • возможность получить как одноразовую услугу, так и абонентское правовое сопровождение.

Порядок признания физических лиц неплатежеспособными

На основании ст. 115 Кодекса о процедурах банкротства, должник может подать в суд заявление об открытии производства в деле о своей неплатежеспособности при наличии одного или нескольких указанных ниже фактов:

 • сумма задолженности на дату подачи заявления превышает 30 минимальных зарплат;
 • им было прекращено погашение плановых платежей в размере более 50% от ежемесячной суммы по обязательствам в течение 2 месяцев;
 • в исполнительном производстве ранее вынесено постановление об отсутствии имущества, подлежащего взысканию;
 • существуют обстоятельства, из-за которых в ближайшее время может возникнуть угроза неплатежеспособности.

Процедура банкротства физического лица состоит из таких этапов:

1. Подача в хозяйственный суд соответствующего заявления и надлежащих документов.

2. Открытие производства, официальное объявление об этом в СМИ для выявления всех кредиторов.

3. Введение моратория на взыскание долгов сроком на 120 дней.

4. Сборы кредиторов за участием арбитражного управляющего на предварительном заседании суда.

5. Принятие собранием кредиторов решения о реструктуризации и/или списании задолженностей, утверждение судом плана погашения требований кредиторов.

6. Исполнение и завершение плана реструктуризации долгов.  

Если в течение 120 дней с даты открытия производства не будет принято решение о реструктуризации, суд признает неплатежеспособность, назначает управляющего реализацией и вводит процедуру погашения долгов за счет всего имущества должника, включая полученное им в собственность после признания банкротства и до окончательного завершения указанной процедуры. В ликвидационную массу не включается единственное жилье с ограничением площади, а также имущество, не подлежащее взысканию по закону.

В 2019 году в Украине вступил в силу новый документ, регулирующий процесс восстановления платежеспособности должников – Кодекс о процедурах банкротства. Нормы этого правового акта дают возможность физическим лицам (в том числе частным предпринимателям) в судебном порядке заявить о своей неспособности погасить долги в полном объеме, и после прохождения всех этапов производства уплатить либо их часть, либо добиться списания суммы целиком.

Заключительные и переходные положения указанного Кодекса предусматривают, что с 21 октября 2020 года будет прекращено действие моратория на взыскание имущества, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. После этого банкротство физических лиц может стать единственным инструментом для сохранения жилья, приобретенного в ипотеку или внесенного как залог по кредиту.

В соответствии со ст. 131-2 Конституции, представлять интересы должника в суде вправе исключительно адвокат. Профессиональную юридическую помощь по делам о неплатежеспособности физических лиц в Киеве и по Украине оказывает адвокатское объединение «Крикун и партнеры».

Наши преимущества:

 • более 11 лет адвокатской практики (работаем с 2008 года);
 • слаженная команда высококвалифицированных юристов, финансистов, аудиторов, экспертов в банковском, хозяйственном, гражданском и других отраслях права;
 • представительство в разных регионах и населенных пунктах Украины;
 • комплексный подход к решению проблем и задач каждого клиента;
 • возможность получить как одноразовую услугу, так и абонентское правовое сопровождение.

Порядок признания физических лиц неплатежеспособными

На основании ст. 115 Кодекса о процедурах банкротства, должник может подать в суд заявление об открытии производства в деле о своей неплатежеспособности при наличии одного или нескольких указанных ниже фактов:

 • сумма задолженности на дату подачи заявления превышает 30 минимальных зарплат;
 • им было прекращено погашение плановых платежей в размере более 50% от ежемесячной суммы по обязательствам в течение 2 месяцев;
 • в исполнительном производстве ранее вынесено постановление об отсутствии имущества, подлежащего взысканию;
 • существуют обстоятельства, из-за которых в ближайшее время может возникнуть угроза неплатежеспособности.

Процедура банкротства физического лица состоит из таких этапов:

1. Подача в хозяйственный суд соответствующего заявления и надлежащих документов.

2. Открытие производства, официальное объявление об этом в СМИ для выявления всех кредиторов.

3. Введение моратория на взыскание долгов сроком на 120 дней.

4. Сборы кредиторов за участием арбитражного управляющего на предварительном заседании суда.

5. Принятие собранием кредиторов решения о реструктуризации и/или списании задолженностей, утверждение судом плана погашения требований кредиторов.

6. Исполнение и завершение плана реструктуризации долгов.  

Если в течение 120 дней с даты открытия производства не будет принято решение о реструктуризации, суд признает неплатежеспособность, назначает управляющего реализацией и вводит процедуру погашения долгов за счет всего имущества должника, включая полученное им в собственность после признания банкротства и до окончательного завершения указанной процедуры. В ликвидационную массу не включается единственное жилье с ограничением площади, а также имущество, не подлежащее взысканию по закону.

In 2019, a new document came into force in Ukraine that regulates the process of restoring the solvency of debtors - the Bankruptcy Code. The norms of this legal act enable individuals (including private entrepreneurs) to declare in court their inability to pay off debts in full, and after going through all stages of production to pay either part of them or to write off the entire amount.

The final and transitional provisions of this Code provide that from October 21, 2020 the moratorium on the collection of property provided as collateral for loans in foreign currency will be terminated. After this, the bankruptcy of individuals can become the only tool for preserving housing purchased on a mortgage or contributed as collateral for a loan.

In accordance with Art. 131-2 of the Constitution, only the lawyer is entitled to represent the interests of the debtor in court. Professional legal assistance in insolvency cases of individuals in Kiev and Ukraine is provided by the lawyer association “Krikun and partners”.

Our advantages:

 • more than 11 years of legal practice (working since 2008);
 • well-coordinated team of highly qualified lawyers, financiers, auditors, experts in banking, economic, civil and other branches of law;
 • Representation in different regions and settlements of Ukraine;
 • an integrated approach to solving the problems and tasks of each client;
 • the opportunity to receive both a one-time service and subscription legal support.

Procedure for declaring individuals insolvent

Based on Art. 115 of the Bankruptcy Code, the debtor may file a lawsuit with the court to open proceedings in the case of his insolvency in the presence of one or more of the following facts:

 • the amount of debt on the date of application exceeds 30 minimum wages;
 • he stopped repaying planned payments in the amount of more than 50% of the monthly amount for obligations for 2 months;
 • in executive proceedings, a decision was previously issued on the absence of property to be collected;
 • there are circumstances due to which in the near future there may be a threat of insolvency.

The bankruptcy procedure of an individual consists of the following stages:

1. Submission to the economic court of the relevant application and appropriate documents.

2. The opening of production, an official announcement about this in the media to identify all creditors.

3. The introduction of a moratorium on debt collection for a period of 120 days.

4. Fees of creditors for the participation of the arbitration manager at a preliminary court hearing.

5. The decision of the creditors meeting to restructure and / or write off debts, the approval by the court of a plan for repayment of creditors' claims.

6. Implementation and completion of the debt restructuring plan.  

If no decision on restructuring is made within 120 days from the date of the opening of the proceedings, the court recognizes the insolvency, appoints the manager of the sale and introduces the procedure for paying off debts at the expense of all the debtor's property, including the property that he received after the recognition of bankruptcy and until the completion of this procedure. The liquidation mass does not include the only housing with a limited area, as well as property not subject to recovery by law.

Услуги адвоката в делах о банкротстве физических лиц

Сотрудники адвокатского объединения «Крикун и партнеры» осуществляют профессиональную юридическую поддержку клиентов по делам о неплатежеспособности физических лиц в следующих формах:

 • консультирование по вопросам банкротства, реструктуризации и списания долгов;
 • выбор оптимальной правовой стратегии действий в суде для минимизации суммы взыскания или ее списания в полном объеме;
 • представительство в судебном производстве и при взаимодействии с кредиторами;
 • юридическая защита от незаконных методов взыскания долгов, начисления процентов и штрафных санкций по ним со стороны кредиторов и коллекторов;
 • другие виды адвокатских услуг по договоренности с клиентом.

Обсудить условия сотрудничества с адвокатом или получить ответ на интересующий Вас вопрос можно, позвонив в наш контакт-центр, либо отправив электронную заявку по этой ссылке.

Услуги адвоката в делах о банкротстве физических лиц

Сотрудники адвокатского объединения «Крикун и партнеры» осуществляют профессиональную юридическую поддержку клиентов по делам о неплатежеспособности физических лиц в следующих формах:

 • консультирование по вопросам банкротства, реструктуризации и списания долгов;
 • выбор оптимальной правовой стратегии действий в суде для минимизации суммы взыскания или ее списания в полном объеме;
 • представительство в судебном производстве и при взаимодействии с кредиторами;
 • юридическая защита от незаконных методов взыскания долгов, начисления процентов и штрафных санкций по ним со стороны кредиторов и коллекторов;
 • другие виды адвокатских услуг по договоренности с клиентом.

Обсудить условия сотрудничества с адвокатом или получить ответ на интересующий Вас вопрос можно, позвонив в наш контакт-центр, либо отправив электронную заявку по этой ссылке.

Lawyer services in cases of bankruptcy of individuals

Employees of the lawyer association “Krikun and partners” provide professional legal support to clients in cases of insolvency of individuals in the following forms:

 • advice on bankruptcy, restructuring and debt relief;
 • the choice of the optimal legal strategy for action in court to minimize the amount of the recovery or its write-off in full;
 • representation in court proceedings and in cooperation with creditors;
 • legal protection against illegal methods of debt collection, interest and penalties on them by creditors and collectors;
 • other types of lawyer services as agreed with the client.

You can discuss the terms of cooperation with a lawyer or get an answer to your question by calling our contact center, or by sending an electronic application using this link.

Все услуги физическим лицам

Debt Protection

In 2019, a new document came into force in Ukraine that regulates the process of restoring the solvency of debtors - the Bankruptcy Code. The norms of this legal act enable individuals (including private entrepreneurs) to declare in court their inability to pay off debts in full, and after going through all stages of production to pay either part of them or to write off the entire amount.

The final and transitional provisions of this Code provide that from October 21, 2020 the moratorium on the collection of property provided as collateral for loans in foreign currency will be terminated. After this, the bankruptcy of individuals can become the only tool for preserving housing purchased on a mortgage or contributed as collateral for a loan.

In accordance with Art. 131-2 of the Constitution, only the lawyer is entitled to represent the interests of the debtor in court. Professional legal assistance in insolvency cases of individuals in Kiev and Ukraine is provided by the lawyer association “Krikun and partners”.

Our advantages:

 • more than 11 years of legal practice (working since 2008);
 • well-coordinated team of highly qualified lawyers, financiers, auditors, experts in banking, economic, civil and other branches of law;
 • Representation in different regions and settlements of Ukraine;
 • an integrated approach to solving the problems and tasks of each client;
 • the opportunity to receive both a one-time service and subscription legal support.

Procedure for declaring individuals insolvent

Based on Art. 115 of the Bankruptcy Code, the debtor may file a lawsuit with the court to open proceedings in the case of his insolvency in the presence of one or more of the following facts:

 • the amount of debt on the date of application exceeds 30 minimum wages;
 • he stopped repaying planned payments in the amount of more than 50% of the monthly amount for obligations for 2 months;
 • in executive proceedings, a decision was previously issued on the absence of property to be collected;
 • there are circumstances due to which in the near future there may be a threat of insolvency.

The bankruptcy procedure of an individual consists of the following stages:

1. Submission to the economic court of the relevant application and appropriate documents.

2. The opening of production, an official announcement about this in the media to identify all creditors.

3. The introduction of a moratorium on debt collection for a period of 120 days.

4. Fees of creditors for the participation of the arbitration manager at a preliminary court hearing.

5. The decision of the creditors meeting to restructure and / or write off debts, the approval by the court of a plan for repayment of creditors' claims.

6. Implementation and completion of the debt restructuring plan.  

If no decision on restructuring is made within 120 days from the date of the opening of the proceedings, the court recognizes the insolvency, appoints the manager of the sale and introduces the procedure for paying off debts at the expense of all the debtor's property, including the property that he received after the recognition of bankruptcy and until the completion of this procedure. The liquidation mass does not include the only housing with a limited area, as well as property not subject to recovery by law.

В 2019 году в Украине вступил в силу новый документ, регулирующий процесс восстановления платежеспособности должников – Кодекс о процедурах банкротства. Нормы этого правового акта дают возможность физическим лицам (в том числе частным предпринимателям) в судебном порядке заявить о своей неспособности погасить долги в полном объеме, и после прохождения всех этапов производства уплатить либо их часть, либо добиться списания суммы целиком.

Заключительные и переходные положения указанного Кодекса предусматривают, что с 21 октября 2020 года будет прекращено действие моратория на взыскание имущества, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. После этого банкротство физических лиц может стать единственным инструментом для сохранения жилья, приобретенного в ипотеку или внесенного как залог по кредиту.

В соответствии со ст. 131-2 Конституции, представлять интересы должника в суде вправе исключительно адвокат. Профессиональную юридическую помощь по делам о неплатежеспособности физических лиц в Киеве и по Украине оказывает адвокатское объединение «Крикун и партнеры».

Наши преимущества:

 • более 11 лет адвокатской практики (работаем с 2008 года);
 • слаженная команда высококвалифицированных юристов, финансистов, аудиторов, экспертов в банковском, хозяйственном, гражданском и других отраслях права;
 • представительство в разных регионах и населенных пунктах Украины;
 • комплексный подход к решению проблем и задач каждого клиента;
 • возможность получить как одноразовую услугу, так и абонентское правовое сопровождение.

Порядок признания физических лиц неплатежеспособными

На основании ст. 115 Кодекса о процедурах банкротства, должник может подать в суд заявление об открытии производства в деле о своей неплатежеспособности при наличии одного или нескольких указанных ниже фактов:

 • сумма задолженности на дату подачи заявления превышает 30 минимальных зарплат;
 • им было прекращено погашение плановых платежей в размере более 50% от ежемесячной суммы по обязательствам в течение 2 месяцев;
 • в исполнительном производстве ранее вынесено постановление об отсутствии имущества, подлежащего взысканию;
 • существуют обстоятельства, из-за которых в ближайшее время может возникнуть угроза неплатежеспособности.

Процедура банкротства физического лица состоит из таких этапов:

1. Подача в хозяйственный суд соответствующего заявления и надлежащих документов.

2. Открытие производства, официальное объявление об этом в СМИ для выявления всех кредиторов.

3. Введение моратория на взыскание долгов сроком на 120 дней.

4. Сборы кредиторов за участием арбитражного управляющего на предварительном заседании суда.

5. Принятие собранием кредиторов решения о реструктуризации и/или списании задолженностей, утверждение судом плана погашения требований кредиторов.

6. Исполнение и завершение плана реструктуризации долгов.  

Если в течение 120 дней с даты открытия производства не будет принято решение о реструктуризации, суд признает неплатежеспособность, назначает управляющего реализацией и вводит процедуру погашения долгов за счет всего имущества должника, включая полученное им в собственность после признания банкротства и до окончательного завершения указанной процедуры. В ликвидационную массу не включается единственное жилье с ограничением площади, а также имущество, не подлежащее взысканию по закону.

In 2019, a new document came into force in Ukraine that regulates the process of restoring the solvency of debtors - the Bankruptcy Code. The norms of this legal act enable individuals (including private entrepreneurs) to declare in court their inability to pay off debts in full, and after going through all stages of production to pay either part of them or to write off the entire amount.

The final and transitional provisions of this Code provide that from October 21, 2020 the moratorium on the collection of property provided as collateral for loans in foreign currency will be terminated. After this, the bankruptcy of individuals can become the only tool for preserving housing purchased on a mortgage or contributed as collateral for a loan.

In accordance with Art. 131-2 of the Constitution, only the lawyer is entitled to represent the interests of the debtor in court. Professional legal assistance in insolvency cases of individuals in Kiev and Ukraine is provided by the lawyer association “Krikun and partners”.

Our advantages:

 • more than 11 years of legal practice (working since 2008);
 • well-coordinated team of highly qualified lawyers, financiers, auditors, experts in banking, economic, civil and other branches of law;
 • Representation in different regions and settlements of Ukraine;
 • an integrated approach to solving the problems and tasks of each client;
 • the opportunity to receive both a one-time service and subscription legal support.

Procedure for declaring individuals insolvent

Based on Art. 115 of the Bankruptcy Code, the debtor may file a lawsuit with the court to open proceedings in the case of his insolvency in the presence of one or more of the following facts:

 • the amount of debt on the date of application exceeds 30 minimum wages;
 • he stopped repaying planned payments in the amount of more than 50% of the monthly amount for obligations for 2 months;
 • in executive proceedings, a decision was previously issued on the absence of property to be collected;
 • there are circumstances due to which in the near future there may be a threat of insolvency.

The bankruptcy procedure of an individual consists of the following stages:

1. Submission to the economic court of the relevant application and appropriate documents.

2. The opening of production, an official announcement about this in the media to identify all creditors.

3. The introduction of a moratorium on debt collection for a period of 120 days.

4. Fees of creditors for the participation of the arbitration manager at a preliminary court hearing.

5. The decision of the creditors meeting to restructure and / or write off debts, the approval by the court of a plan for repayment of creditors' claims.

6. Implementation and completion of the debt restructuring plan.  

If no decision on restructuring is made within 120 days from the date of the opening of the proceedings, the court recognizes the insolvency, appoints the manager of the sale and introduces the procedure for paying off debts at the expense of all the debtor's property, including the property that he received after the recognition of bankruptcy and until the completion of this procedure. The liquidation mass does not include the only housing with a limited area, as well as property not subject to recovery by law.

Lawyer services in cases of bankruptcy of individuals

Employees of the lawyer association “Krikun and partners” provide professional legal support to clients in cases of insolvency of individuals in the following forms:

 • advice on bankruptcy, restructuring and debt relief;
 • the choice of the optimal legal strategy for action in court to minimize the amount of the recovery or its write-off in full;
 • representation in court proceedings and in cooperation with creditors;
 • legal protection against illegal methods of debt collection, interest and penalties on them by creditors and collectors;
 • other types of lawyer services as agreed with the client.

You can discuss the terms of cooperation with a lawyer or get an answer to your question by calling our contact center, or by sending an electronic application using this link.

Услуги адвоката в делах о банкротстве физических лиц

Сотрудники адвокатского объединения «Крикун и партнеры» осуществляют профессиональную юридическую поддержку клиентов по делам о неплатежеспособности физических лиц в следующих формах:

 • консультирование по вопросам банкротства, реструктуризации и списания долгов;
 • выбор оптимальной правовой стратегии действий в суде для минимизации суммы взыскания или ее списания в полном объеме;
 • представительство в судебном производстве и при взаимодействии с кредиторами;
 • юридическая защита от незаконных методов взыскания долгов, начисления процентов и штрафных санкций по ним со стороны кредиторов и коллекторов;
 • другие виды адвокатских услуг по договоренности с клиентом.

Обсудить условия сотрудничества с адвокатом или получить ответ на интересующий Вас вопрос можно, позвонив в наш контакт-центр, либо отправив электронную заявку по этой ссылке.

Lawyer services in cases of bankruptcy of individuals

Employees of the lawyer association “Krikun and partners” provide professional legal support to clients in cases of insolvency of individuals in the following forms:

 • advice on bankruptcy, restructuring and debt relief;
 • the choice of the optimal legal strategy for action in court to minimize the amount of the recovery or its write-off in full;
 • representation in court proceedings and in cooperation with creditors;
 • legal protection against illegal methods of debt collection, interest and penalties on them by creditors and collectors;
 • other types of lawyer services as agreed with the client.

You can discuss the terms of cooperation with a lawyer or get an answer to your question by calling our contact center, or by sending an electronic application using this link.

All our services to individuals

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!