Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Інтелектуальне право

Адвокатське об'єднання "Крикун та Партнери" - Практики

Интеллектуальное право

Адвокатское объединение "Крикун и Партнеры" - Практики

Intellectual law

Lawyer Association "Krikun & Partners"- Proceeding

Інтелектуальне право

На відміну від країн з більш розвиненою юридичною системою, в Україні інтелектуальне право зараз знаходиться на етапі становлення. Подібні справи досить рідко розглядаються судами, а законодавче регулювання багатьох питань все ще залишає бажати кращого. У зв'язку з цим правовласникам буває важко добитися захисту своїх інтересів - заборонити використання продукту творчої діяльності без ліцензій, стягнути роялті, запатентувати той або інший винахід, отримати нагороду за раціоналізаторську пропозицію і т.д.

Надати професійну інформаційно-правову підтримку в таких ситуаціях готові фахівці адвокатського об'єднання «Крикун та партнери».

Переваги співпраці з нами:

 • більш ніж 11-річний досвід адвокатської практики;

 • комплексне рішення кожної поставленої задачі «під ключ»;

 • команда кваліфікованих юристів, експертів з інтелектуальної власності;

 • представництво інтересів клієнта у всіх регіонах України і за кордоном;

 • можливість отримати як разову послугу, так і постійний супровід.

Які проблеми допоможе вирішити адвокат по інтелектуальному праву?

Згідно з положеннями Цивільного кодексу, об'єктами прав інтелектуальної власності можуть бути результати творчості або розумового праці людей. До їх числа належать твори літератури, художнього мистецтва, аудіо- та відеозаписи, програми для комп'ютерного обладнання, бази даних, відкриття науки і техніки, схеми напівпровідникових виробів. Також до цієї категорії відносяться корисні моделі, зразки масового виробництва, пропозиції щодо вдосконалення промислових технологій, нові сорти рослин, поліпшені породи тварин. Захищені законом і дані, що ідентифікують суб'єктів господарської діяльності (найменування, торговельні знаки), маркування товарів і послуг, комерційні відомості з обмеженим доступом.

Творці такого роду нематеріальних цінностей, їх спадкоємці або уповноважені представники завжди можуть застосувати чинні законодавчі механізми для отримання належних виплат або припинення неправомірного використання оригінальних творів. Юристи нашого адвокатського об'єднання в рамках зазначеної практики працюють над наступними питаннями:

Авторські та суміжні права - державна реєстрація, придбання, передача, ліцензування, управління, боротьба з порушниками.

Патенти - документальне оформлення інноваційних технічних рішень у виробництві.

Комерційні інтелектуальні права - захист унікального назви компанії, найменувань продукції, торгових марок, охорона виробничих таємниць.

Договори та угоди - розробка проектів, аудит, перевірка на відповідність законодавству, оцінка ризиків, реєстрація укладених угод.

Податки - декларування прибутку, отриманої від володіння правами інтелектуальної власності (гонорарів, роялті, винагород, компенсацій), розрахунок суми і термінів сплати обов'язкових платежів або зборів до казни.

Судові розгляди по справах, пов'язаних з інтелектуальною власністю - адвокатське представництво в усіх інстанціях.

Юридичні послуги із захисту інтелектуальних прав

З метою надання клієнтам необхідної правової допомоги, кваліфіковані співробітники адвокатського об'єднання «Крикун та партери» виконують велику кількість завдань. У сферу нашої компетенції входить:

 • консультування з питань інтелектуальної власності;

 • реєстрація авторських і суміжних прав, торгових марок, найменувань, штрих-кодів;

 • заповнення заяв, збір пакету документів для отримання патентів;

 • підготовка договорів ліцензування, франшизи, створення творів на замовлення, передачі виняткових прав, інших цивільно-правових угод в цій галузі;

 • юридичний захист від піратства, плагіату, несумлінної конкуренції, протизаконною реєстрації, підробки інформації, інших форм посягань;

 • представництво інтересів клієнта в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, патентних відомствах, судах та інших державних установах.

Обговорити умови співпраці, призначити дату зустрічі або отримати попередню консультацію наших адвокатів з питань інтелектуальної власності Ви можете, зателефонувавши за телефоном гарячої лінії (контакти вказані у верхній частині сторінки), або залишивши онлайн-заявку по цьому посиланню .

[[uk]]Всі практики [[ru]]Все практики[[en]]All proceedings

Интеллектуальное право

В отличие от стран с более развитой юридической системой, в Украине интеллектуальное право сейчас находится на этапе становления. Подобные дела достаточно редко рассматриваются судами, а законодательное регулирование многих вопросов все еще оставляет желать лучшего. В связи с этим правообладателям бывает трудно добиться защиты своих интересов – запретить использование продукта творческой деятельности без лицензий, взыскать роялти, запатентовать то или иное изобретение, получить награду за рационализаторское предложение и т.д.

Оказать профессиональную информационно-правовую поддержку в таких ситуациях готовы специалисты адвокатского объединения «Крикун и партнеры».

Преимущества сотрудничества с нами:

 • более чем 11-летний опыт адвокатской практики;
 • комплексное решение каждой поставленной задачи «под ключ»;
 • команда квалифицированных юристов, экспертов по интеллектуальной собственности;
 • представительство интересов клиента во всех регионах Украины и за рубежом;
 • возможность получить как разовую услугу, так и постоянное сопровождение.

Какие проблемы поможет решить адвокат по интеллектуальному праву?

Согласно с положениями Гражданского кодекса, объектами прав интеллектуальной собственности могут быть результаты творчества или мыслительного труда людей. К их числу принадлежат произведения литературы, художественного искусства, аудио- и видеозаписи, программы для компьютерного оборудования, базы данных, открытия науки и техники, схемы полупроводниковых изделий. Также к этой категории относятся полезные модели, образцы массового производства, предложения по усовершенствованию промышленных технологий, новые сорта растений, улучшенные породы животных. Защищены законом и данные, идентифицирующие субъектов хозяйственной деятельности (наименования, торговые знаки), маркировка товаров и услуг, коммерческие сведения с ограниченным доступом.

Создатели такого рода нематериальных ценностей, их наследники либо уполномоченные представители всегда могут применить действующие законодательные механизмы для получения надлежащих выплат или прекращения неправомерного использования оригинальных творений. Юристы нашего адвокатского объединения в рамках указанной практики работают над следующими вопросами:

Авторские и смежные права – государственная регистрация, приобретение, передача, лицензирование, управление, борьба с нарушителями.

Патенты – документальное оформление инновационных технических решений в производстве.

Коммерческие интеллектуальные права – защита уникального названия компании, наименований продукции, торговых марок, охрана производственных тайн.

Договора и соглашения – разработка проектов, аудит, проверка на соответствие законодательству, оценка рисков, регистрация заключенных сделок.

Налоги – декларирование прибыли, полученной от владения правами интеллектуальной собственности (гонораров, роялти, вознаграждений, компенсаций), расчет суммы и сроков уплаты обязательных платежей или сборов в казну.

Судебные разбирательства по делам, связанным с интеллектуальной собственностью – адвокатское представительство во всех инстанциях.

Юридические услуги по защите интеллектуальных прав

С целью оказания клиентам необходимой правовой помощи, квалифицированные сотрудники адвокатского объединения «Крикун и партеры» выполняют большое количество задач. В сферу нашей компетенции входит:

 • консультирование по вопросам интеллектуальной собственности;
 • регистрация авторских и смежных прав, торговых марок, наименований, штрих-кодов;
 • заполнение заявлений, сбор пакета документов для получения патентов;
 • подготовка договоров лицензирования, франшизы, создания произведений по заказу, передачи исключительных прав, прочих гражданско-правовых соглашений в этой области;
 • юридическая защита от пиратства, плагиата, недобросовестной конкуренции, противозаконной регистрации, подделки информации, других форм посягательств;
 • представительство интересов клиента в Министерстве экономического развития и торговли Украины, патентных ведомствах, судах и остальных государственных учреждениях.

Обсудить условия сотрудничества, назначить дату встречи или получить предварительную консультацию наших адвокатов по вопросам интеллектуальной собственности Вы можете, позвонив по телефону горячей линии (контакты указаны вверху страницы), либо оставив онлайн-заявку по этой ссылке.

Все практики

Intellectual law

Unlike countries with a more developed legal system, intellectual property law is in its infancy in Ukraine. Such cases are rarely considered by the courts, and the legislative regulation of many issues still leaves much to be desired. In this regard, it can be difficult for copyright holders to protect their interests - to prohibit the use of a product of creative activity without a license, to collect royalties, to patent a particular invention, to receive an award for a rationalization proposal, etc.

Specialists of the lawyer association “Krikun and partners” are ready to provide professional information and legal support in such situations.

Advantages of working with us:

 • more than 11 years of experience as a lawyer;
 • a comprehensive solution to each task "turnkey";
 • team of qualified lawyers, intellectual property experts;
 • representation of client interests in all regions of Ukraine and abroad;
 • the opportunity to receive both a one-time service and constant support.

What problems can an IP lawyer solve?

According to the provisions of the Civil Code, the objects of intellectual property rights may be the results of creativity or mental work of people. These include works of literature, art, audio and video recordings, programs for computer equipment, databases, discoveries of science and technology, and semiconductor product circuits. Also in this category are utility models, mass production samples, proposals for improving industrial technologies, new plant varieties, improved animal breeds. Data identifying business entities (names, trademarks), marking of goods and services, and commercial information with limited access are protected by law.

The creators of this kind of intangible property, their heirs or authorized representatives can always use the existing legislative mechanisms to receive appropriate payments or stop the misuse of original creations. The lawyers of our law firm within the framework of this practice work on the following issues:

Copyright and related rights - state registration, acquisition, transfer, licensing, management, fight against violators.

Patents - the documentation of innovative technical solutions in production.

Commercial intellectual rights - protection of a unique company name, product names, trademarks, protection of production secrets.

Contracts and agreements - project development, audit, verification of compliance with the law, risk assessment, registration of transactions.

Taxes - declaration of profits earned from ownership of intellectual property rights (fees, royalties, commissions, compensations), calculation of the amount and terms of payment of mandatory payments or fees to the treasury.

Litigation in cases related to intellectual property - legal representation in all instances.

Intellectual Property Legal Services

In order to provide clients with the necessary legal assistance, qualified employees of the lawyer association "Screamers and partners" perform a large number of tasks. Our competence includes:

 • intellectual property advice;
 • registration of copyright and related rights, trademarks, names, barcodes;
 • filling out applications, collecting a package of documents for obtaining patents;
 • preparation of licensing, franchise, creation of works by order, transfer of exclusive rights, other civil law agreements in this area;
 • legal protection against piracy, plagiarism, unfair competition, illegal registration, falsification of information, other forms of abuse;
 • Representation of client interests in the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, patent offices, courts and other state institutions.

You can discuss the terms of cooperation, set a date for a meeting or get preliminary advice from our lawyers on intellectual property issues by calling the hotline (contacts are listed at the top of the page) or by leaving an online application using this link .

All proceedings

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!