Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Слово Засновнику

Адвокатського об'єднання "Крикун та Партнери"

Віктор КрикунАдвокат, Керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Крикун та Партнери"

Одна з найважливіших задач Адвокатського об'єднання "Крикун & Партнери" - захист прав і свобод громадян, інтересів бізнес-структур і громадських організацій, сприяння розбудові правового суспільства.

Гарантую, співпраця з юристами нашого об'єднання надасть Вам відчуття впевненості у власних силах, принесе бажаний результат і стане фундаментом стабільного партнерства.

Щиро бажаю всім добробуту, міцного здоров'я, удачі, терпіння і взаєморозуміння!

Віктор Крикун
Адвокат, Керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Крикун та Партнери"

Слово Основателю

Адвокатского объединения "Крикун и Партнеры"

Виктор КрикунАдвокат, Управляющий партнер Адвокатского объединения "Крикун и Партнеры"

Одна из важнейших задач Адвокатского объединения "Крикун & Партнеры" - защита прав и свобод граждан, интересов бизнес-структур и общественных организаций, содействие развитию правового общества.

Гарантирую, сотрудничество с юристами нашего объединения предоставит Вам ощущение уверенности в собственных силах, принесет желаемый результат и станет фундаментом стабильного партнерства.

Искренне желаю всем благополучия, крепкого здоровья, удачи, терпения и взаимопонимания!

Виктор Крикун
Адвокат, Управляющий партнер Адвокатского объединения "Крикун и Партнеры"

Founder's word

Lawyer Association "Krikun and Partners"

Victor Krikun Advocate, Managing Partner, Lawyer Association "Krikun and Partners"

One of the most important tasks of the Krikun & Partners Law Office is to protect the rights and freedoms of citizens, the interests of business structures and public organizations, to promote the development of a legal society.

I guarantee that cooperation with lawyers of our association will provide you with a sense of self-confidence, bring the desired result and will become the foundation of a stable partnership.

I sincerely wish everyone prosperity, good health, good luck, patience and mutual understanding!

Victor Krikun
Advocate, Managing Partner, Lawyer Association "Krikun and Partners"

Можливості для молоді

Стажування молодих фахівців
в адвокатському об'єднанні "Крикун та Партнери"

Стажування в адвокатському об'єднанні "Крикун & Партнери" - прекрасна можливість для майбутніх адвокатів отримати нові знання та практичні навички.

Ви навчитеся вести аналітичну роботу, отримаєте досвід участі в підготовці реальних судових процесів і зможете орієнтуватися в будь-яких юридичних документах.

Якщо ви хочете плідно працювати в одній з найуспішніших правових компаній, надсилайте своє резюме на електронну пошту info@krikun.ua

Возможности для молодежи

Стажировка молодых специалистов
в адвокатском объединении "Крикун и Партнеры"

Стажировка в адвокатском объединении "Крикун & Партнеры" - прекрасная возможность для будущих адвокатов получить новые знания и практические навыки.

Вы научитесь вести аналитическую работу, получите опыт участия в подготовке реальных судебных процессов и сможете ориентироваться в любых юридических документах.

Если вы хотите плодотворно работать в одной из самых успешных правовых компаний, присылайте свое резюме на электронную почту info@krikun.ua

Youth Opportunities

Internship of young professionals
in the lawyer association "Krikun and Partners"

Internship in the lawyer association "Krikun & Partners" is a great opportunity for future lawyers to gain new knowledge and practical skills.

You will learn how to conduct analytical work, gain experience in participating in the preparation of real lawsuits and will be able to navigate any legal documents.

If you want to work productively in one of the most successful law firms, send your resume by e-mail info@krikun.ua

Партнерська програма

Для професіоналів юридичної сфери, і не тільки

Сайт Адвокатського об'єднання "Крикун & Партнери" - це інформаційний майданчик, через яку щодня надходять численні запити за такими напрямками як арбітражний керуючий, нотаріус, приватні виконавці, експерти, аналітики, аудитори та інші.

Перебуваючи в статусі партнера нашого Об'єднання, ви отримаєте можливість працювати з неймовірно цікавими справами.

Якщо у Вас є бажання доповнити нашу професійну команду, просимо надсилати запит на пошту partners@krikun.ua

Партнерская программа

Для профессионалов юридической сферы, и не только

Сайт Адвокатского объединения "Крикун & Партнеры" - это информационная площадка, через которую ежедневно поступают многочисленные запросы по таким направлениям как арбитражный управляющий, нотариус, частные исполнители, эксперты, аналитики, аудиторы и другие.

Находясь в статусе партнера нашего Объединения, вы получите возможность работать с невероятно интересными делами.

Если у Вас есть желание дополнить нашу профессиональную команду, просим присылать запрос на почту partners@krikun.ua

Affiliate Program

For legal professionals, But not only

The website of the Krikun & Partners Attorneys at Law is an information platform through which numerous requests are received daily in such areas as an arbitration manager, a notary public, private performers, experts, analysts, auditors and others.

Being in the status of a partner of our Association, you will get the opportunity to work with incredibly interesting things.

If you have a desire to complement our professional team, please send a request by mail partners@krikun.ua

Коворкінг

спеціалізований коворкінг для професіоналів юридичної сфери

Адвокатське об'єднання "Крикун & Партнери" - сучасна розвинена інфраструктура з усіма зручностями для адвокатів, арбітражних керуючих, нотаріусів, приватних виконавців, експертів, аналітиків, аудиторів та інших правових професіоналів.

На базі нашої компанії Ви зможете працювати в сучасному офісі, будете забезпечені послугами поштового відправлення, прийому і обробки звернень і отримаєте багато інших переваг.

З питань приєднання до Об'єднання, напишіть на нашу пошту partners@krikun.ua.

Формуємо мережу партнерів у всіх регіонах України!

Коворкинг

специализированный коворкинг для профессионалов юридической сферы

Адвокатское объединение "Крикун & Партнеры" - современная развитая инфраструктура со всеми удобствами для адвокатов, арбитражных управляющих, нотариусов, частных исполнителей, экспертов, аналитиков, аудиторов и других правовых профессионалов.

На базе нашей компании Вы сможете работать в современном офисе, будете обеспечены услугами почтовой отправки, приема и обработки обращений и получите много других преимуществ.

По вопросам присоединения к Объединение, напишите на нашу почту partners@krikun.ua.

Формируем сеть партнеров во всех регионах Украины!

Coworking

specialized coworking for legal professionals

Attorneys at Law "Krikun & Partners" is a modern developed infrastructure with all amenities for lawyers, arbitration managers, notaries, private performers, experts, analysts, auditors and other legal professionals.

On the basis of our company you will be able to work in a modern office, you will be provided with the services of mail sending, receiving and processing applications and you will receive many other advantages.

For questions about joining the Association, write to our mail partners@krikun.ua.

We form a network of partners in all regions of Ukraine!

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!