Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Нерухомість і будівництво

Адвокатське об'єднання "Крикун та Партнери" - Практики

Недвижимость и строительство

Адвокатское объединение "Крикун и Партнеры" - Практики

Real estate and construction

Lawyer Association "Krikun & Partners"- Proceeding

Нерухомість і будівництво

Документальне оформлення - найважливіший етап здійснення будь-яких операцій з нерухомістю, починаючи від отримання прав на землю, затвердження проекту будівництва, і закінчуючи продажем або передачею об'єкта в спадок. Зібрати необхідні довідки, підготувати папери, проаналізувати ризики, уникнути шахрайства і захиститися від протиправних дій з боку третіх осіб Вам допоможуть співробітники адвокатського об'єднання «Крикун та партнери».

Наші переваги:

 • багаторічний досвід адвокатської практики (починаючи з 2008 року);

 • велика команда кваліфікованих юристів, нотаріусів, приватних судових виконавців, експертів в галузі будівництва, фахівців із земельного права;

 • наявність ділових зв'язків з перевіреними суб'єктами оціночної діяльності;

 • можливість надання юридичних послуг у всіх регіонах України і за кордоном;

 • комплексне вирішення поставлених завдань «під ключ».

Напрямки роботи в сфері нерухомості

Згідно з цивільним законодавством України, нерухомістю є земельні ділянки і розташовані на них об'єкти, які не можна перемістити без втрати функціональності. Це можуть бути будівлі, їх частини (в тому числі квартири, офіси, павільйони), незавершені капітальні споруди, цілісні виробничі комплекси, садиби. У деяких випадках аналогічним статусом наділяються особливо цінні плавучі засоби, літальні і космічні апарати. Майнові права на такі речі підлягають державній реєстрації, а угоди по ним проводяться тільки в письмовому вигляді і завіряються нотаріально.

Фахівці нашого адвокатського об'єднання готові надати кожному клієнту всебічну юридичну підтримку за такими категоріями справ:

Земельні питання:

 • купівля-продаж земельних ділянок;

 • визначення і зміна цільового призначення;

 • отримання дозволів на проведення земельних робіт;

 • приватизація земель з державної та комунальної власності;

 • ліцензування господарської діяльності з видобутку корисних копалин;

 • оформлення прав власності, тимчасового володіння (оренди, ренти), сільськогосподарського використання (емфітевзису), проходу, проїзду, розміщення комунікацій (сервітуту), забудови ( суперфіцій ).

Питання, пов'язані з об'єктами будівництва:

 • легалізація самовільних будівель;

 • оформлення прав на об'єкти незавершеного будівництва, їх відчуження;

 • отримання дозволів на реконструкцію, перепланування, знесення;

 • реєстрація будівель, споруджених до 1992 року.

Спадкування нерухомого майна - складання заповітів, вступ в спадок, поділ, виділення частини від спільної сумісної власності.

Відчуження землі, будинків, житлових і нежитлових приміщень, цілісних комплексів - продаж, дарування, передача у спадок, укладення договорів довічного утримання.

Оподаткування об'єктів нерухомості і доходів, отриманих від володіння ними - заповнення декларацій, розрахунок суми платежів, вибір способів оптимізації.

Спори і судові розгляди щодо прав на нерухоме майно - представництво в судах усіх інстанцій, захист інтересів клієнта в державних органах і перед приватними особами.

Послуги адвоката по нерухомості

В рамках даної практики фахівці адвокатського об'єднання «Крикун та партери» надають як разову правову допомогу, так і абонентське обслуговування в таких формах, як:

 • інформаційне забезпечення, усні та письмові консультації;

 • підготовка проектів договорів, внесення рекомендацій та правок;

 • перевірка інформації в державних реєстрах та базах даних;

 • вивчення законності операцій з нерухомим майном, виявлення ризиків;

 • збір необхідних документів, заповнення бланків, передача їх реєстратору;

 • отримання дозволів на операції з земельними ділянками і об'єктами будівництва;

 • адвокатське супровід в судах, державних і муніципальних установах;

 • сприяння в реєстрації всіх видів речових прав;

 • інші юридичні послуги, узгоджені з клієнтом.

Якщо Вам потрібен адвокат з нерухомості в Києві або іншому місті України, зв'яжіться з нами за телефоном, вказаним у верхній частині сторінки, або надішліть повідомлення електронної пошти, використовуючи дану форму .

[[uk]]Всі практики [[ru]]Все практики[[en]]All proceedings

Недвижимость и строительство

Документальное оформление – важнейший этап совершения любых операций с недвижимостью, начиная от получения прав на землю, утверждения проекта строительства, и заканчивая продажей либо передачей объекта в наследство. Собрать необходимые справки, подготовить бумаги, проанализировать риски, избежать мошенничества и защититься от противоправных действий со стороны третьих лиц Вам помогут сотрудники адвокатского объединения «Крикун и партнеры».

Наши преимущества:

 • многолетний опыт адвокатской практики (начиная с 2008 года);
 • большая команда квалифицированных юристов, нотариусов, частных судебных исполнителей, экспертов в области строительства, специалистов по земельному праву;
 • наличие деловых связей с проверенными субъектами оценочной деятельности;
 • возможность предоставления юридических услуг во всех регионах Украины и за границей;
 • комплексное решение поставленных задач «под ключ».

Направления работы в сфере недвижимости

Согласно с гражданским законодательством Украины, недвижимостью являются земельные участки и расположенные на них объекты, которые нельзя переместить без потери функциональности. Это могут быть здания, их части (в том числе квартиры, офисы, павильоны), незавершенные капитальные сооружения, целостные производственные комплексы, усадьбы. В некоторых случаях аналогичным статусом наделяются особо ценные плавучие средства, летательные и космические аппараты. Имущественные права на такие вещи подлежат государственной регистрации, а сделки по ним проводятся только в письменном виде и заверяются нотариально.

Специалисты нашего адвокатского объединения готовы оказать каждому клиенту всестороннюю юридическую поддержку по следующим категориям дел:

Земельные вопросы:

 • купля-продажа земельных участков;
 • определение и смена целевого назначения;
 • получение разрешений на проведение земельных работ;
 • приватизация земель из государственной и коммунальной собственности;
 • лицензирование хозяйственной деятельности по добычи полезных ископаемых;
 • оформление прав собственности, временного владения (аренды, ренты), сельскохозяйственного использования (эмфитевзиса), прохода, проезда, размещения коммуникаций (сервитута), застройки (суперфиция).

Вопросы, связанные с объектами строительства:

 • легализация самовольных построек;
 • оформление прав на объекты незавершенного строительства, их отчуждение;
 • получение разрешений на реконструкцию, перепланировку, снос;
 • регистрация зданий, сооруженных до 1992 года.

Наследование недвижимого имущества – составление завещаний, вступление в наследство, раздел, выделение части от общей совместной собственности.

Отчуждение земли, домов, жилых и нежилых помещений, целостных комплексов – продажа, дарение, передача в наследство, заключение договоров пожизненного содержания.

Налогообложение объектов недвижимости и доходов, полученных от владения ими – заполнение деклараций, расчет суммы платежей, выбор способов оптимизации.

Споры и судебные разбирательства относительно прав на недвижимое имущество – представительство в судах всех инстанций, защита интересов клиента в государственных органах и перед частными лицами.

Услуги адвоката по недвижимости

В рамках данной практики специалисты адвокатского объединения «Крикун и партеры» предоставляют как разовую правовую помощь, так и абонентское обслуживание в таких формах, как:

 • информационное обеспечение, устные и письменные консультации;
 • подготовка проектов договоров, внесение рекомендаций и правок;
 • проверка информации в государственных реестрах и базах данных;
 • изучение законности сделок с недвижимым имуществом, выявление рисков;
 • сбор необходимых документов, заполнение бланков, передача их регистратору;
 • получение разрешений на операции с земельными участками и объектами строительства;
 • адвокатское сопровождение в судах, государственных и муниципальных учреждениях;
 • содействие в регистрации всех видов вещественных прав;
 • прочие юридические услуги, согласованные с клиентом.

Если Вам нужен адвокат по недвижимости в Киеве или другом городе Украины, свяжитесь с нами по телефону, указанному вверху страницы, либо отправьте электронное сообщение, используя данную форму.

Все практики

Real estate and construction

Documentation is the most important stage of any real estate transactions, from obtaining land rights, approving a construction project, and ending with the sale or inheritance of an object. The staff of the lawyer association “Krikun and partners” will help you collect the necessary certificates, prepare papers, analyze risks, avoid fraud and protect yourself from illegal actions by third parties.

Our advantages:

 • many years of experience as a lawyer (since 2008);
 • a large team of qualified lawyers, notaries, private enforcement agents, experts in the field of construction, specialists in land law;
 • the presence of business relations with trusted subjects of valuation activities;
 • the possibility of providing legal services in all regions of Ukraine and abroad;
 • complex turnkey solution of assigned tasks.

Areas of work in real estate

According to the civil legislation of Ukraine, real estate is land plots and objects located on them that cannot be moved without loss of functionality. It can be buildings, their parts (including apartments, offices, pavilions), incomplete capital structures, integral industrial complexes, estates. In some cases, particularly valuable floating equipment, aircraft and spacecraft are given the same status. The property rights to such things are subject to state registration, and transactions on them are carried out only in writing and are notarized.

The specialists of our lawyer association are ready to provide each client with comprehensive legal support in the following categories of cases:

Land issues:

 • purchase and sale of land;
 • definition and change of purpose;
 • obtaining permits for land work;
 • privatization of land from state and municipal property;
 • licensing of mining activities;
 • registration of property rights, temporary ownership (rent, annuity), agricultural use (emphyteusis), passage, passage, placement of communications (easement), development ( superficial ).

Issues related to construction projects:

 • legalization of unauthorized buildings;
 • registration of rights to construction in progress, their alienation;
 • obtaining permits for reconstruction, redevelopment, demolition;
 • registration of buildings constructed before 1992.

Inheritance of real estate - making wills, inheritance, division, allocation of part of the common joint property.

Alienation of land, houses, residential and non-residential premises, integral complexes - sale, donation, inheritance, conclusion of life-long maintenance contracts.

Taxation of real estate and income received from owning them - filling out declarations, calculating the amount of payments, choosing optimization methods.

Disputes and litigation regarding rights to real estate - representation in the courts of all instances, protection of the interests of the client in state bodies and before private individuals.

Real Estate Lawyer

In the framework of this practice, the specialists of the lawyer association “Screamer and Partners” provide both one-time legal assistance and subscription services in such forms as:

 • information support, oral and written consultations;
 • preparation of draft agreements, making recommendations and amendments;
 • verification of information in state registers and databases;
 • studying the legality of transactions with real estate, identifying risks;
 • collection of necessary documents, filling out forms, transmitting them to the registrar;
 • obtaining permits for operations with land plots and construction objects;
 • legal support in courts, state and municipal institutions;
 • assistance in registration of all types of property rights;
 • other legal services agreed with the client.

If you need a real estate lawyer in Kiev or another city of Ukraine, contact us by phone, indicated at the top of the page, or send an email using this form .

All proceedings

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!