Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Цінні папери

Адвокатське об'єднання "Крикун та Партнери" - Практики

Ценные бумаги

Адвокатское объединение "Крикун и Партнеры" - Практики

Securities

Lawyer Association "Krikun & Partners"- Proceeding

Цінні папери

Адвокатське об'єднання "Крикун & Партнери" пропонує юридичну підтримку в створенні та діяльності різних інвестиційних фондів і спеціальних компаній.

Цінні папери - це особливий вид документів, які підтверджують грошові або майнові права. Вони підрозділяються на пайові (акції, інвестиційні сертифікати), боргові (облігації, векселі, депозитні сертифікати), іпотечні, приватизаційні та товаро-розпорядчі. Існує також особливий тип, що відбувається з форвардних і ф'ючерсних контрактів, опціонів, свопів, за якими сторони беруть на себе зобов'язання провести ту чи іншу угоду в майбутньому.

Випуск цінних паперів проводиться господарюючими суб'єктами або державою, а власниками вправі виступати як фізичні, так і юридичні особи.

Емісія та обіг такого роду активів повинні проводитися в суворій відповідності до чинного законодавства, тому тут не обійтися без професійного юридичного супроводу. Повний спектр правових послуг, що стосуються ринку цінних паперів, надає адвокатське об'єднання «Крикун та партнери».

Наші переваги

 • більше 11 років адвокатської практики;

 • робота в усіх регіонах країни і за її межами;

 • наявність в команді аудиторів, фінансистів, експертів по біржових торгів та ін .;

 • співробітництво як з резидентами України, так і з іноземними компаніями;

 • комплексний підхід до вирішення запитів кожного клієнта.

В яких ситуаціях ми можемо допомогти?

Адвокатська практика з цінних паперів вимагає величезного досвіду і знань не тільки в юриспруденції, а й в області економіки, фінансів, управління активами. Крім цього, потрібно добре розбиратися в ситуації на фондовій біржі, вміти оцінювати ризики, передбачати майбутні події на внутрішніх і світових ринках. Фахівці нашого об'єднання володіють усіма необхідними навичками, і готові надати професійну правову допомогу з таких питань, як:

 • Випуск цінних паперів - оформлення в електронному та / або паперовому вигляді, державна реєстрація, реалізація.

 • Купівля-продаж цінних паперів, а також обмін, дарування та інші види їх обороту.

 • Складання та укладання форвардних, ф'ючерсних контактів, свопів, опціонів.

 • Взаємодія з регулюючими органами, зокрема, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 • Вирішення спорів між власниками цінних паперів (акціонерами, інвесторами, кредиторами) і емітентами (боржниками) шляхом мирних переговорів або через суд.

 • Реєстрація та ліцензування професійної діяльності з цінними паперами (брокерської, дилерської, андеррайтингової , управління активами, клірингової).

 • Складання договорів доручення, комісії, договору про управління та інших угод між емітентами, власниками, власниками ЦБ і посередниками.

 • Звітність та оподаткування доходів (майна) за біржовими операціями.

 • Інші питання, пов'язані з даним напрямком.

Послуги адвоката з цінних паперів

Юридичний супровід фахівцями адвокатського об'єднання «Крикун та партнери» комерційних відносин, що виникають в процесі випуску та обігу цінних паперів, може включати такі види послуг:

 • надання усних та письмових роз'яснень, консультацій;

 • складання проектів договорів, контрактів, інших документів;

 • перевірка контрактів на наявність ризиків, написання висновків і рекомендацій;

 • представництво інтересів клієнта в контролюючих органах і судах;

 • підготовка установчих документів для реєстрації акціонерного товариства;

 • допомога в отриманні ліцензії для заняття брокерської або інший професійною діяльністю на фондовій біржі;

 • виконання інших завдань, передбачених угодою про надання правової допомоги.

Якщо Ви хочете уточнити будь-яку інформацію про дану практиці, зателефонуйте за номером, вказаним у верхній частині сторінки. Щоб обговорити умови співпраці або призначити дату зустрічі з адвокатом, можна також скористатися онлайн-формою на нашому сайті.

[[uk]]Всі практики [[ru]]Все практики[[en]]All proceedings

Ценные бумаги

Ценные бумаги – это особый вид документов, которые подтверждают денежные либо имущественные права. Они подразделяются на паевые (акции, инвестиционные сертификаты), долговые (облигации, векселя, депозитные сертификаты), ипотечные, приватизационные и товарораспорядительные. Существует также особый тип, происходящий из форвардных и фьючерсных контрактов, опционов, свопов, по которым стороны берут на себя обязательства провести ту или иную сделку в будущем.

Выпуск ценных бумаг проводится хозяйствующими субъектами либо государством, а владельцами вправе выступать как физические, так и юридические лица.

Эмиссия и оборот такого рода активов должны проводиться в строгом соответствии с действующим законодательством, поэтому здесь не обойтись без профессионального юридического сопровождения. Полный спектр правовых услуг, касающихся рынка ценных бумаг, предоставляет адвокатское объединение «Крикун и партнеры».

Наши преимущества

 • более 11 лет адвокатской практики;
 • работа во всех регионах страны и за ее пределами;
 • наличие в команде аудиторов, финансистов, экспертов по биржевым торгам и др.;
 • сотрудничество как с резидентами Украины, так и с иностранными компаниями;
 • комплексный подход к решению запросов каждого клиента.

В каких ситуациях мы можем помочь?

Адвокатская практика по ценным бумагам требует огромного опыта и знаний не только в юриспруденции, но и в области экономики, финансов, управления активами. Кроме этого, нужно хорошо разбираться в ситуации на фондовой бирже, уметь оценивать риски, предвидеть будущие события на внутренних и мировых рынках. Специалисты нашего объединения владеют всеми необходимыми навыками, и готовы предоставить профессиональную правовую помощь по таким вопросам, как:

 • Выпуск ценных бумаг – оформление в электронном и/или бумажном виде, государственная регистрация, реализация.
 • Купля-продажа ценных бумаг, а также обмен, дарение и другие виды их оборота.
 • Составление и заключение форвардных, фьючерсных контактов, свопов, опционов.
 • Взаимодействие с регулирующими органами, в частности, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
 • Разрешение споров между владельцами ценных бумаг (акционерами, инвесторами, кредиторами) и эмитентами (должниками) путем мирных переговоров либо через суд.
 • Регистрация и лицензирование профессиональной деятельности с ценными бумагами (брокерской, дилерской, андеррайтинговой, управления активами, клиринговой).
 • Составление договоров поручения, комиссии, договора об управлении и других сделок между эмитентами, владельцами, держателями ЦБ и посредниками.
 • Отчетность и налогообложение доходов (имущества) по биржевым операциям.
 • Прочие вопросы, связанные с данным направлением.

Услуги адвоката по ценным бумагам

Юридическое сопровождение специалистами адвокатского объединения «Крикун и партнеры» коммерческих отношений, возникающих в процессе выпуска и оборота ценных бумаг, может включать следующие виды услуг:

 • предоставление устных и письменных разъяснений, консультаций;
 • составление проектов договоров, контрактов, других документов;
 • проверка контрактов на наличие рисков, написание заключений и рекомендаций;
 • представительство интересов клиента в контролирующих органах и судах;
 • подготовка учредительных документов для регистрации акционерного общества;
 • помощь в получении лицензии для занятия брокерской или другой профессиональной деятельностью на фондовой бирже;
 • выполнение других задач, предусмотренных соглашением о предоставлении правовой помощи.

Если Вы хотите уточнить какую-либо информацию о данной практике, позвоните по номеру, указанному вверху страницы. Чтобы обсудить условия сотрудничества или назначить дату встречи с адвокатом, можно также воспользоваться онлайн-формой на нашем сайте.

Все практики

Securities

Securities - this is a special type of document that confirms monetary or property rights. They are divided into shares (stocks, investment certificates), debt (bonds, bills, certificates of deposit), mortgage, privatization, and property management. There is also a special type arising from forward and futures contracts, options, swaps, according to which the parties undertake to carry out a particular transaction in the future.

The issue of securities is carried out by business entities or by the state, and both individuals and legal entities are entitled to act as owners.

The issue and circulation of these types of assets should be carried out in strict accordance with applicable law, so professional legal support is indispensable here. The full range of legal services related to the securities market is provided by the lawyer association “Krikun and Partners”.

Our advantages

 • more than 11 years of legal practice;
 • work in all regions of the country and abroad;
 • the presence in the team of auditors, financiers, experts in exchange trading, etc .;
 • cooperation with both residents of Ukraine and with foreign companies;
 • an integrated approach to solving the needs of each client.

In what situations can we help?

Securities law practice requires vast experience and knowledge not only in law, but also in the field of economics, finance, and asset management. In addition, you need to be well versed in the situation on the stock exchange, be able to assess risks, anticipate future events in domestic and world markets. The specialists of our association possess all the necessary skills and are ready to provide professional legal assistance in such matters as:

 • Issue of securities - execution in electronic and / or paper form, state registration, sale.
 • Purchase and sale of securities, as well as exchange, gift and other types of their circulation.
 • Drawing up and conclusion of forward, futures contacts, swaps, options.
 • Interaction with regulatory authorities, in particular, the National Commission for Securities and Stock Market.
 • Settlement of disputes between holders of securities (shareholders, investors, creditors) and issuers (debtors) through peaceful negotiations or through a court.
 • Registration and licensing of professional activities with securities (brokerage, dealership, underwriting , asset management, clearing).
 • Drawing up contracts of commission, commission, management contract and other transactions between issuers, owners, holders of securities and intermediaries.
 • Reporting and taxation of income (property) on exchange transactions.
 • Other issues related to this area.

Securities Lawyer

Legal support by specialists of the lawyer association “Krikun and Partners” of commercial relations arising in the process of issuing and circulating securities may include the following types of services:

 • providing oral and written explanations, consultations;
 • drawing up draft agreements, contracts, other documents;
 • checking contracts for risks, writing conclusions and recommendations;
 • representation of client interests in regulatory authorities and courts;
 • preparation of constituent documents for registration of a joint stock company;
 • assistance in obtaining a license to engage in brokerage or other professional activities on the stock exchange;
 • fulfillment of other tasks stipulated by the agreement on the provision of legal assistance.

If you want to clarify any information about this practice, call the number indicated at the top of the page. You can also use the online form on our website to discuss the terms of cooperation or to set a date for a meeting with a lawyer .

All proceedings

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!