Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 04050, вул. Січових Стрільців, 60,  оф. 207

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Кримінальне право

Адвокатське об'єднання "Крикун та Партнери" - Практики

Уголовное право

Адвокатское объединение "Крикун и Партнеры" - Практики

Criminal law

Lawyer Association "Krikun & Partners"- Proceeding

Кримінальне право

Правозахисна діяльність у кримінальних справах в Україні може здійснюватися виключно адвокатами. Дана норма закріплена ст. 131-2 Конституції, а також процесуальним законодавством. При цьому можливість користуватися професійною юридичною допомогою гарантується на всіх етапах досудового слідства, розгляду справи в суді, виконання вироку, і до моменту повного зняття звинувачень або погашення судимості. Особи, яким потрібні такі послуги, має право самостійно вибирати захисника, і укладати з ним відповідну угоду.

Щоб підтвердити свої повноваження, адвокат зобов'язаний мати чинне Свідоцтво, підписаний з клієнтом договір і ордер. Але для успішного вирішення справи від захисника будуть потрібні не тільки документи, а й бездоганне знання законів, вміння аналізувати судову практику, здатність знаходити вагомі контраргументи і докази, стратегічне мислення, пунктуальність, цілеспрямованість, наявність ділових зв'язків.

Перерахованими якостями в повній мірі володіють фахівці адвокатського об'єднання «Крикун та партнери», що надають весь спектр юридичних послуг в сфері кримінального права.

Наші переваги:

 • великий досвід захисної і представницької практики (з 2008 року);

 • злагоджена команда кваліфікованих адвокатів, юристів, експертів по вузькоспеціалізованим питань;

 • комплексний підхід до вирішення будь-якої проблеми;

 • вибір індивідуальної стратегії захисту для кожного клієнта;

 • абсолютна конфіденційність, дотримання стандартів адвокатської етики;

 • можливість співпраці в різних регіонах України.

Напрямки роботи

Коли далекий від юриспруденції людина опиняється в статусі затриманого, підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, він часто не може самостійно протистояти цілій державній системі правоохоронних органів. Врівноважити цю ситуацію покликана адвокатура. Досить важливою є норма кримінального процесуального кодексу (ст. 46 КПК України), згідно з якою захисник має право зустрітися з клієнтом ще до першого допиту з боку органів дізнання. Багато інші слідчі дії та судові засідання теж повинні відбуватися в присутності адвоката, якщо на цьому наполягає підсудний.

Співробітники і партнери нашого об'єднання завжди докладають максимум зусиль для поліпшення становища клієнта, який потрапив в несприятливу ситуацію. Ми надаємо всебічну юридичну підтримку в кримінальних справах з різних видів злочинів - економічним, корупційним, виборчим, трудовим, проти життя, здоров'я, особистої свободи і недоторканності, пов'язаних з посяганням на майно, порушеннями громадської безпеки та іншим.

Адвокатський захист може здійснюватися в таких формах, як:

 • конфіденційні зустрічі з підзахисним до першого допиту, а також в будь-який інший момент утримання його під вартою або в місцях позбавлення волі;

 • реалізація процесуальних прав клієнта (за винятком персональних);

 • участь в допитах, присутність при проведенні окремих слідчих дій, передбачених законом;

 • використання юридичних засобів для забезпечення інтересів, прав і свобод клієнта.

Послуги адвоката у кримінальних справах

З метою з'ясування обставин, які могли б виключити підозри або звинувачення, допомогти пом'якшити міру покарання або визнати підсудного невинним, захисник має право застосовувати не заборонені законом і передбачені договором з клієнтом інструменти і методи. Зокрема, адвокат може:

 • консультувати, роз'яснювати права і обов'язки, інформувати про законодавче регулювання тих чи інших питань;

 • забезпечувати юридичний захист осіб, які цього потребують;

 • представляти інтереси клієнта в судах, перед державними органами і третіми особами, отримувати від них необхідні відомості, довідки, висновки, копії документів;

 • надавати правову допомогу під час відбування покарання;

 • складати процесуальні документи, подавати їх в різні інстанції;

 • збирати докази, залучати свідків, експертів, знайомитися з речовими і документальними доказами, робити необхідні копії;

 • бути присутнім при розгляді своїх скарг, клопотань, давати пояснення по ним;

 • надавати інші послуги, узгоджені з клієнтом.

Досвідчені адвокати у кримінальних справах з об'єднання «Крикун та партнери» готові надати професійну допомогу у вирішенні проблемних ситуацій з законом. Щоб дізнатися більш детальну інформацію та призначити зустріч, зателефонуйте до нашого контакт-центр, або ж залиште онлайн-заявку по цьому посиланню.

[[uk]]Всі практики [[ru]]Все практики[[en]]All proceedings

Уголовное право

Правозащитная деятельность по уголовным делам в Украине может осуществляться исключительно адвокатами. Данная норма закреплена ст. 131-2 Конституции, а также процессуальным законодательством. При этом возможность пользоваться профессиональной юридической помощью гарантируется на всех этапах досудебного следствия, рассмотрения дела в суде, выполнения приговора, и до момента полного снятия обвинений или погашения судимости. Лица, которым нужны такие услуги, вправе самостоятельно выбирать защитника, и заключать с ним соответствующее соглашение.

Чтобы подтвердить свои полномочия, адвокат обязан иметь действующее Свидетельство, подписанный с клиентом договор и ордер. Но для успешного решения дела от защитника потребуются не только документы, а и безупречное знание законов, умение анализировать судебную практику, способность находить веские контраргументы и доказательства, стратегическое мышления, пунктуальность, целеустремленность, наличие деловых связей.

Перечисленными качествами в полной мере обладают специалисты адвокатского объединения «Крикун и партнеры», предоставляющие весь спектр юридических услуг в сфере уголовного права.

Наши преимущества:

 • большой опыт защитной и представительской практики (с 2008 года);
 • слаженная команда квалифицированных адвокатов, юристов, экспертов по узкоспециализированным вопросам;
 • комплексный подход к решению любой проблемы;
 • выбор индивидуальной стратегии защиты для каждого клиента;
 • абсолютная конфиденциальность, следование стандартам адвокатской этики;
 • возможность сотрудничества в разных регионах Украины.

Направления работы

Когда далекий от юриспруденции человек оказывается в статусе задержанного, подозреваемого, обвиняемого, осужденного, он зачастую не может самостоятельно противостоять целой государственной системе правоохранительных органов. Уравновесить эту ситуацию призвана адвокатура. Достаточно важной является норма уголовного процессуального кодекса (ст. 46 УПК Украины), согласно с которой защитник вправе встретиться с клиентом еще до первого допроса со стороны органов дознания. Многие другие следственные действия и судебные заседания тоже должны происходить в присутствии адвоката, если на этом настаивает подсудимый.

Сотрудники и партнеры нашего объединения всегда прилагают максимум усилий для улучшения положения клиента, который попал в неблагоприятную ситуацию. Мы оказываем всестороннюю юридическую поддержку в уголовных делах по разным видам преступлений – экономическим, коррупционным, избирательным, трудовым, против жизни, здоровья, личной свободы и неприкосновенности, связанным с посягательством на имущество, нарушениями общественной безопасности и другим.

Адвокатская защита может осуществляться в таких формах, как:

 • конфиденциальные встречи с подзащитным до первого допроса, а также в любой другой момент содержания его под стражей или в местах лишения свободы;
 • реализация процессуальных прав клиента (за исключением персональных);
 • участие в допросах, присутствие при проведении отдельных следственных действий, предусмотренных законом;
 • использование юридических средств для обеспечения интересов, прав и свобод клиента.

Услуги адвоката по уголовным делам

С целью выяснения обстоятельств, которые могли бы исключить подозрения либо обвинения, помочь смягчить меру наказания или признать подсудимого невиновным, защитник вправе применять не запрещенные законом и предусмотренные договором с клиентом инструменты и методы. В частности, адвокат может:

 • консультировать, разъяснять права и обязанности, информировать о законодательном регулировании тех или иных вопросов;
 • обеспечивать юридическую защиту лиц, которые в этом нуждаются;
 • представлять интересы клиента в судах, перед государственными органами и третьими лицами, получать от них нужные сведения, справки, заключения, копии документов;
 • оказывать правовую помощь во время отбывания наказания;
 • составлять процессуальные документы, подавать их в разные инстанции;
 • собирать доказательства, привлекать свидетелей, экспертов, знакомиться с вещественными и документальными уликами, делать необходимые копии;
 • присутствовать при рассмотрении своих жалоб, ходатайств, давать объяснения по ним;
 • предоставлять другие услуги, согласованные с клиентом.

Опытные адвокаты по уголовным делам из объединения «Крикун и партнеры» готовы оказать профессиональную помощь в решении проблемных ситуаций с законом. Чтобы узнать более подробную информацию и назначить встречу, позвоните в наш контакт-центр, или же оставьте онлайн-заявку по этой ссылке.

Все практики

Criminal law

Human rights activities in criminal matters in Ukraine can be carried out exclusively by lawyers. This norm is enshrined in Art. 131-2 of the Constitution, as well as procedural legislation. At the same time, the opportunity to use professional legal assistance is guaranteed at all stages of the pre-trial investigation, trial in court, execution of the sentence, and until the charges are completely withdrawn or the criminal record is canceled. Persons who need such services are entitled to choose their own counsel and conclude an appropriate agreement with them.

In order to confirm his authority, the lawyer is required to have a valid Certificate, an agreement and a warrant signed with the client. But for a successful resolution of the case, the defender will require not only documents, but also an impeccable knowledge of the laws, the ability to analyze judicial practice, the ability to find compelling counterarguments and evidence, strategic thinking, punctuality, determination, and business connections.

The listed qualities are fully possessed by the specialists of the lawyer association “Krikun and Partners”, which provide a full range of legal services in the field of criminal law.

Our advantages:

 • extensive experience in defense and representative practice (since 2008);
 • well-coordinated team of qualified lawyers, lawyers, experts in highly specialized issues;
 • an integrated approach to solving any problem;
 • selection of individual protection strategies for each client;
 • absolute confidentiality, adherence to the standards of legal ethics;
 • the possibility of cooperation in different regions of Ukraine.

Areas of work

When a person far from jurisprudence finds himself in the status of a detained, suspected, accused, convicted person, he often cannot independently confront the whole state system of law enforcement bodies. To balance this situation advocacy is called upon. Quite important is the norm of the criminal procedure code (Article 46 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine), according to which the defender has the right to meet with the client even before the first interrogation by the inquiry bodies. Many other investigative actions and court hearings must also take place in the presence of a lawyer, if the defendant insists on it.

The employees and partners of our association always make every effort to improve the situation of a client who is in an unfavorable situation. We provide comprehensive legal support in criminal cases on various types of crimes - economic, corruption, election, labor, against life, health, personal freedom and integrity related to encroachment on property, violations of public safety and others.

Advocate defense may take the following forms:

 • confidential meetings with the client before the first interrogation, as well as at any other moment of his detention or in prison;
 • implementation of the procedural rights of the client (with the exception of personal rights);
 • participation in interrogations, presence during certain investigative actions prescribed by law;
 • the use of legal means to ensure the interests, rights and freedoms of the client.

Criminal Lawyer Services

In order to clarify circumstances that could eliminate suspicion or accusation, help mitigate the sentence or declare the defendant not guilty, the defender has the right to use tools and methods not prohibited by law and provided for by the contract with the client. In particular, a lawyer may:

 • advise, clarify rights and obligations, inform about the legislative regulation of certain issues;
 • provide legal protection to persons who need it;
 • represent the interests of the client in the courts, before state bodies and third parties, receive from them the necessary information, certificates, conclusions, copies of documents;
 • provide legal assistance during the serving of sentences;
 • draw up procedural documents, submit them to different authorities;
 • gather evidence, attract witnesses, experts, get acquainted with material and documentary evidence, make the necessary copies;
 • be present at consideration of your complaints, petitions, give explanations on them;
 • provide other services agreed with the client.

Experienced criminal lawyers from the Krikun & Partners association are ready to provide professional assistance in solving problematic situations with the law. To find out more information and make an appointment, call our contact center, or leave an online application at this link .

All proceedings

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!