Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Судова практика

На сьогодні допомога адвоката в судовому засіданні є однією із затребуваних на ринку надання юридичних послуг, адже у нашому повсякденному житті ми все частіше стикаємося з питаннями, вирішити які самостійно неможливо, оскільки вони підлягають вирішенню в судовому порядку.

Відстояти свої інтереси в ході судового розгляду буде досить складно, адже далеко не кожна людина володіє достатніми знаннями, психологічною підготовкою для того, щоб виступати в суді, побудувати правильно тактику захисту.

В цьому випадку Вам допоможуть наші професійні адвокати, які працюють в різних сферах права.

На сегодня помощь адвоката в судебном заседании является одной из востребованных на рынке предоставления юридических услуг, ведь в нашей повседневной жизни мы все чаще сталкиваемся с вопросами, решить которые самостоятельно невозможно, поскольку они подлежат разрешению в судебном порядке.

Отстоять свои интересы в ходе судебного разбирательства будет достаточно сложно, ведь далеко не каждый человек обладает достаточными знаниями, психологической подготовкой для того, чтобы выступать в суде, построить правильно тактику защиты.

В этом случае Вам помогут наши профессиональные адвокаты, работающие в различных сферах права.

Today, the assistance of a lawyer in a court session is one of the most sought after legal services in the market, because in our daily life we ​​are increasingly faced with issues that can not be solved on their own because they are subject to judicial review.

Defending his interests during the trial will be difficult, because not everyone has enough knowledge, psychological preparation to speak in court, to construct the correct tactics of defense.

In this case, our professional lawyers working in various spheres of law will help you.

Наші адвокати мають досвід участі в судовому розгляді в наступних категоріях справ:

 • кримінальні справи (крадіжка, грабіж, розбій, вбивство, злочини в сфері обігу наркотичних засобів та ін.);
 • сімейні спори (розірвання шлюбу, поділ майна подружжя, врегулювання аліментних відносин та ін.);
 • житлові спори (визнання права власності, вселення та виселення з приміщень, виділення частки, визначення порядку користування житловим приміщенням, суперечки щодо приватизації квартир та ін.);
 • спадкові спори (встановлення факту прийняття спадщини, поділ спадкового майна та ін.);
 • трудові спори (поновлення на роботі після незаконного звільнення, стягнення заборгованості по заробітній платі та ін.);
 • спори про відшкодування шкоди (затоплення квартири, ДТП, неправомірні дії третіх осіб та ін.);
 • спори по банківським і фінансовим операціям (кредитування, депозити, розрахунково-касові операції, страхування та ін.);
 • корпоративні спори (суперечки між учасниками та товариством або між учасниками товариства, визнання угод, укладених з порушенням внутрішніх документів товариства, недійсними, оскарження рішень і дій (бездіяльності) органів управління господарських товариств, виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю та ін.);
 • банкрутство підприємств (участь в справах з питань банкрутства підприємств на боці кредитора чи боржника та ін.).

Ми надаємо наступні  послуги в рамках представництва інтересів в судах:

 • консультації;
 • комплекс заходів з досудового врегулювання спору;
 • підготовку і подачу позовної заяви, підготовку будь-яких процесуальних документів;
 • представництво в суді на будь-якій стадії судового процесу;
 • оскарження рішення суду;
 • виконання рішення суду.

Не намагайтеся вирішити ситуацію самостійно, дозволивши випадку вирішувати Вашу долю. Довіртесь професіоналам.

Наши адвокаты имеют опыт участия в судебном разбирательстве в следующих категориях дел:

 • уголовные дела (кража, грабеж, разбой, убийство, преступления в сфере оборота наркотических средств и др.);
 • семейные споры (расторжение брака, раздел имущества супругов, урегулирования алиментных отношений и др.);
 • жилищные споры (признание права собственности, вселение и выселение из помещений, выделение доли, определение порядка пользования жилым помещением, споры по приватизации квартир и др.);
 • наследственные споры (установлении факта принятия наследства, разделе наследственного имущества и др.);
 • трудовые споры (восстановление на работе после незаконного увольнения, взыскании задолженности по заработной плате и др.);
 • споры о возмещении вреда (затопление квартиры, ДТП, неправомерные действия третьих лиц и др.);
 • споры по банковским и финансовым операциям (кредитование, депозиты, расчетно-кассовые операции, страхование и др.);
 • корпоративные споры (споры между участниками и обществом или между участниками общества, признании сделок, заключенных с нарушением внутренних документов общества, недействительными, обжалования решений и действий (бездействия) органов управления хозяйственных обществ, исключение участника из общества с ограниченной ответственностью и др.);
 • банкротство предприятий (участие в делах по банкротству предприятий на стороне кредитора или должника и др.).

Мы предоставляем следующие услуги в рамках представительства интересов в судах:

 • консультации;
 • комплекс мероприятий по досудебному урегулированию спора;
 • подготовку и подачу искового заявления, подготовку любых процессуальных документов;
 • представительство в суде на любой стадии судебного процесса;
 • обжалования решения суда;
 • исполнения решения суда.

Не пытайтесь решить ситуацию самостоятельно, позволив случае решать Вашу судьбу. Доверьтесь профессионалам.

Our lawyers have experience in litigation in the following categories of cases:

 • criminal cases (theft, robbery, robbery, murder, crimes in the sphere of drug trafficking, etc.);
 • family disputes (dissolution of marriage, division of property of spouses, settlement of alimony relations, etc.);
 • housing disputes (recognition of property rights, introduction and eviction from the premises, allocation of shares, determination of the use of residential premises, disputes on the privatization of apartments, etc.);
 • inheritance disputes (establishment of the fact of acceptance of the inheritance, section of inherited property, etc.);
 • labor disputes (restoration at work after illegal dismissal, collection of wage arrears, etc.);
 • disputes regarding compensation for damage (flooding of the apartment, accidents, unlawful actions of third parties, etc.);
 • disputes on banking and financial operations (lending, deposits, settlement and cash transactions, insurance, etc.);
 • corporate disputes (disputes between the participants and the company or between the members of the company, recognition of transactions concluded with violation of internal documents of the company, invalid, appeals of decisions and actions (inaction) of management bodies of economic companies, exclusion of a participant from a limited liability company, etc.);
 • bankruptcy of enterprises (participation in cases of bankruptcy of enterprises on the part of the creditor or the debtor, etc.).

We provide the following services within the representation of interests in courts:

 • consultations;
 • a complex of measures for pre-trial settlement of a dispute;
 • preparation and filing of a statement of claim, preparation of any procedural documents;
 • representation in court at any stage of the trial;
 • appeal of a court decision;
 • execution of a court decision.

Do not try to solve the situation yourself, letting you decide on your fate. Trust the professionals.

Всі послуги фізичним особам

Судебная практика

На сегодня помощь адвоката в судебном заседании является одной из востребованных на рынке предоставления юридических услуг, ведь в нашей повседневной жизни мы все чаще сталкиваемся с вопросами, решить которые самостоятельно невозможно, поскольку они подлежат разрешению в судебном порядке.

Отстоять свои интересы в ходе судебного разбирательства будет достаточно сложно, ведь далеко не каждый человек обладает достаточными знаниями, психологической подготовкой для того, чтобы выступать в суде, построить правильно тактику защиты.

В этом случае Вам помогут наши профессиональные адвокаты, работающие в различных сферах права.

На сегодня помощь адвоката в судебном заседании является одной из востребованных на рынке предоставления юридических услуг, ведь в нашей повседневной жизни мы все чаще сталкиваемся с вопросами, решить которые самостоятельно невозможно, поскольку они подлежат разрешению в судебном порядке.

Отстоять свои интересы в ходе судебного разбирательства будет достаточно сложно, ведь далеко не каждый человек обладает достаточными знаниями, психологической подготовкой для того, чтобы выступать в суде, построить правильно тактику защиты.

В этом случае Вам помогут наши профессиональные адвокаты, работающие в различных сферах права.

Today, the assistance of a lawyer in a court session is one of the most sought after legal services in the market, because in our daily life we ​​are increasingly faced with issues that can not be solved on their own because they are subject to judicial review.

Defending his interests during the trial will be difficult, because not everyone has enough knowledge, psychological preparation to speak in court, to construct the correct tactics of defense.

In this case, our professional lawyers working in various spheres of law will help you.

Наши адвокаты имеют опыт участия в судебном разбирательстве в следующих категориях дел:

 • уголовные дела (кража, грабеж, разбой, убийство, преступления в сфере оборота наркотических средств и др.);
 • семейные споры (расторжение брака, раздел имущества супругов, урегулирования алиментных отношений и др.);
 • жилищные споры (признание права собственности, вселение и выселение из помещений, выделение доли, определение порядка пользования жилым помещением, споры по приватизации квартир и др.);
 • наследственные споры (установлении факта принятия наследства, разделе наследственного имущества и др.);
 • трудовые споры (восстановление на работе после незаконного увольнения, взыскании задолженности по заработной плате и др.);
 • споры о возмещении вреда (затопление квартиры, ДТП, неправомерные действия третьих лиц и др.);
 • споры по банковским и финансовым операциям (кредитование, депозиты, расчетно-кассовые операции, страхование и др.);
 • корпоративные споры (споры между участниками и обществом или между участниками общества, признании сделок, заключенных с нарушением внутренних документов общества, недействительными, обжалования решений и действий (бездействия) органов управления хозяйственных обществ, исключение участника из общества с ограниченной ответственностью и др.);
 • банкротство предприятий (участие в делах по банкротству предприятий на стороне кредитора или должника и др.).

Мы предоставляем следующие услуги в рамках представительства интересов в судах:

 • консультации;
 • комплекс мероприятий по досудебному урегулированию спора;
 • подготовку и подачу искового заявления, подготовку любых процессуальных документов;
 • представительство в суде на любой стадии судебного процесса;
 • обжалования решения суда;
 • исполнения решения суда.

Не пытайтесь решить ситуацию самостоятельно, позволив случае решать Вашу судьбу. Доверьтесь профессионалам.

Наши адвокаты имеют опыт участия в судебном разбирательстве в следующих категориях дел:

 • уголовные дела (кража, грабеж, разбой, убийство, преступления в сфере оборота наркотических средств и др.);
 • семейные споры (расторжение брака, раздел имущества супругов, урегулирования алиментных отношений и др.);
 • жилищные споры (признание права собственности, вселение и выселение из помещений, выделение доли, определение порядка пользования жилым помещением, споры по приватизации квартир и др.);
 • наследственные споры (установлении факта принятия наследства, разделе наследственного имущества и др.);
 • трудовые споры (восстановление на работе после незаконного увольнения, взыскании задолженности по заработной плате и др.);
 • споры о возмещении вреда (затопление квартиры, ДТП, неправомерные действия третьих лиц и др.);
 • споры по банковским и финансовым операциям (кредитование, депозиты, расчетно-кассовые операции, страхование и др.);
 • корпоративные споры (споры между участниками и обществом или между участниками общества, признании сделок, заключенных с нарушением внутренних документов общества, недействительными, обжалования решений и действий (бездействия) органов управления хозяйственных обществ, исключение участника из общества с ограниченной ответственностью и др.);
 • банкротство предприятий (участие в делах по банкротству предприятий на стороне кредитора или должника и др.).

Мы предоставляем следующие услуги в рамках представительства интересов в судах:

 • консультации;
 • комплекс мероприятий по досудебному урегулированию спора;
 • подготовку и подачу искового заявления, подготовку любых процессуальных документов;
 • представительство в суде на любой стадии судебного процесса;
 • обжалования решения суда;
 • исполнения решения суда.

Не пытайтесь решить ситуацию самостоятельно, позволив случае решать Вашу судьбу. Доверьтесь профессионалам.

Our lawyers have experience in litigation in the following categories of cases:

 • criminal cases (theft, robbery, robbery, murder, crimes in the sphere of drug trafficking, etc.);
 • family disputes (dissolution of marriage, division of property of spouses, settlement of alimony relations, etc.);
 • housing disputes (recognition of property rights, introduction and eviction from the premises, allocation of shares, determination of the use of residential premises, disputes on the privatization of apartments, etc.);
 • inheritance disputes (establishment of the fact of acceptance of the inheritance, section of inherited property, etc.);
 • labor disputes (restoration at work after illegal dismissal, collection of wage arrears, etc.);
 • disputes regarding compensation for damage (flooding of the apartment, accidents, unlawful actions of third parties, etc.);
 • disputes on banking and financial operations (lending, deposits, settlement and cash transactions, insurance, etc.);
 • corporate disputes (disputes between the participants and the company or between the members of the company, recognition of transactions concluded with violation of internal documents of the company, invalid, appeals of decisions and actions (inaction) of management bodies of economic companies, exclusion of a participant from a limited liability company, etc.);
 • bankruptcy of enterprises (participation in cases of bankruptcy of enterprises on the part of the creditor or the debtor, etc.).

We provide the following services within the representation of interests in courts:

 • consultations;
 • a complex of measures for pre-trial settlement of a dispute;
 • preparation and filing of a statement of claim, preparation of any procedural documents;
 • representation in court at any stage of the trial;
 • appeal of a court decision;
 • execution of a court decision.

Do not try to solve the situation yourself, letting you decide on your fate. Trust the professionals.

Все услуги физическим лицам

Judicial practice

Today, the assistance of a lawyer in a court session is one of the most sought after legal services in the market, because in our daily life we ​​are increasingly faced with issues that can not be solved on their own because they are subject to judicial review.

Defending his interests during the trial will be difficult, because not everyone has enough knowledge, psychological preparation to speak in court, to construct the correct tactics of defense.

In this case, our professional lawyers working in various spheres of law will help you.

На сегодня помощь адвоката в судебном заседании является одной из востребованных на рынке предоставления юридических услуг, ведь в нашей повседневной жизни мы все чаще сталкиваемся с вопросами, решить которые самостоятельно невозможно, поскольку они подлежат разрешению в судебном порядке.

Отстоять свои интересы в ходе судебного разбирательства будет достаточно сложно, ведь далеко не каждый человек обладает достаточными знаниями, психологической подготовкой для того, чтобы выступать в суде, построить правильно тактику защиты.

В этом случае Вам помогут наши профессиональные адвокаты, работающие в различных сферах права.

Today, the assistance of a lawyer in a court session is one of the most sought after legal services in the market, because in our daily life we ​​are increasingly faced with issues that can not be solved on their own because they are subject to judicial review.

Defending his interests during the trial will be difficult, because not everyone has enough knowledge, psychological preparation to speak in court, to construct the correct tactics of defense.

In this case, our professional lawyers working in various spheres of law will help you.

Our lawyers have experience in litigation in the following categories of cases:

 • criminal cases (theft, robbery, robbery, murder, crimes in the sphere of drug trafficking, etc.);
 • family disputes (dissolution of marriage, division of property of spouses, settlement of alimony relations, etc.);
 • housing disputes (recognition of property rights, introduction and eviction from the premises, allocation of shares, determination of the use of residential premises, disputes on the privatization of apartments, etc.);
 • inheritance disputes (establishment of the fact of acceptance of the inheritance, section of inherited property, etc.);
 • labor disputes (restoration at work after illegal dismissal, collection of wage arrears, etc.);
 • disputes regarding compensation for damage (flooding of the apartment, accidents, unlawful actions of third parties, etc.);
 • disputes on banking and financial operations (lending, deposits, settlement and cash transactions, insurance, etc.);
 • corporate disputes (disputes between the participants and the company or between the members of the company, recognition of transactions concluded with violation of internal documents of the company, invalid, appeals of decisions and actions (inaction) of management bodies of economic companies, exclusion of a participant from a limited liability company, etc.);
 • bankruptcy of enterprises (participation in cases of bankruptcy of enterprises on the part of the creditor or the debtor, etc.).

We provide the following services within the representation of interests in courts:

 • consultations;
 • a complex of measures for pre-trial settlement of a dispute;
 • preparation and filing of a statement of claim, preparation of any procedural documents;
 • representation in court at any stage of the trial;
 • appeal of a court decision;
 • execution of a court decision.

Do not try to solve the situation yourself, letting you decide on your fate. Trust the professionals.

Наши адвокаты имеют опыт участия в судебном разбирательстве в следующих категориях дел:

 • уголовные дела (кража, грабеж, разбой, убийство, преступления в сфере оборота наркотических средств и др.);
 • семейные споры (расторжение брака, раздел имущества супругов, урегулирования алиментных отношений и др.);
 • жилищные споры (признание права собственности, вселение и выселение из помещений, выделение доли, определение порядка пользования жилым помещением, споры по приватизации квартир и др.);
 • наследственные споры (установлении факта принятия наследства, разделе наследственного имущества и др.);
 • трудовые споры (восстановление на работе после незаконного увольнения, взыскании задолженности по заработной плате и др.);
 • споры о возмещении вреда (затопление квартиры, ДТП, неправомерные действия третьих лиц и др.);
 • споры по банковским и финансовым операциям (кредитование, депозиты, расчетно-кассовые операции, страхование и др.);
 • корпоративные споры (споры между участниками и обществом или между участниками общества, признании сделок, заключенных с нарушением внутренних документов общества, недействительными, обжалования решений и действий (бездействия) органов управления хозяйственных обществ, исключение участника из общества с ограниченной ответственностью и др.);
 • банкротство предприятий (участие в делах по банкротству предприятий на стороне кредитора или должника и др.).

Мы предоставляем следующие услуги в рамках представительства интересов в судах:

 • консультации;
 • комплекс мероприятий по досудебному урегулированию спора;
 • подготовку и подачу искового заявления, подготовку любых процессуальных документов;
 • представительство в суде на любой стадии судебного процесса;
 • обжалования решения суда;
 • исполнения решения суда.

Не пытайтесь решить ситуацию самостоятельно, позволив случае решать Вашу судьбу. Доверьтесь профессионалам.

Our lawyers have experience in litigation in the following categories of cases:

 • criminal cases (theft, robbery, robbery, murder, crimes in the sphere of drug trafficking, etc.);
 • family disputes (dissolution of marriage, division of property of spouses, settlement of alimony relations, etc.);
 • housing disputes (recognition of property rights, introduction and eviction from the premises, allocation of shares, determination of the use of residential premises, disputes on the privatization of apartments, etc.);
 • inheritance disputes (establishment of the fact of acceptance of the inheritance, section of inherited property, etc.);
 • labor disputes (restoration at work after illegal dismissal, collection of wage arrears, etc.);
 • disputes regarding compensation for damage (flooding of the apartment, accidents, unlawful actions of third parties, etc.);
 • disputes on banking and financial operations (lending, deposits, settlement and cash transactions, insurance, etc.);
 • corporate disputes (disputes between the participants and the company or between the members of the company, recognition of transactions concluded with violation of internal documents of the company, invalid, appeals of decisions and actions (inaction) of management bodies of economic companies, exclusion of a participant from a limited liability company, etc.);
 • bankruptcy of enterprises (participation in cases of bankruptcy of enterprises on the part of the creditor or the debtor, etc.).

We provide the following services within the representation of interests in courts:

 • consultations;
 • a complex of measures for pre-trial settlement of a dispute;
 • preparation and filing of a statement of claim, preparation of any procedural documents;
 • representation in court at any stage of the trial;
 • appeal of a court decision;
 • execution of a court decision.

Do not try to solve the situation yourself, letting you decide on your fate. Trust the professionals.

All our services to individuals

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!