Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Податкове право

Адвокатське об'єднання "Крикун та Партнери" - Практики

Налоговое право

Адвокатское объединение "Крикун и Партнеры" - Практики

Tax law

Lawyer Association "Krikun & Partners"- Proceeding

Податкове право

Податки - одна з найбільших статей витрат в будь-якому бізнесі. І, якщо найнятих працівників просто інформують про те, скільки відсотків їхнього заробітку було перераховано в бюджет, то підприємці змушені самостійно піклуватися про бухгалтерський облік, своєчасному декларуванні прибутку і сплати обов'язкових платежів.

Не володіючи необхідною інформацією та навичками, виконати всі вимоги держави буває досить складно, через що виникають заборгованості, штрафи, судові розгляди з податковою службою.

Щоб не втрачати час на вирішення подібних проблем, краще заздалегідь отримати консультацію юриста, а виправлення вже допущених помилок варто довірити досвідченим адвокатам з об'єднання «Крикун & Партнери» .

Наші переваги:

 • багаторічна адвокатська практика в сфері податків (працюємо з 2008 року);
 • злагоджена команда кваліфікованих юристів, фінансистів, бухгалтерів, аудиторів;

 • комплексний підхід до юридичного обслуговування кожного клієнта;

 • професійна правова допомога в Києві та інших регіонах України;

 • індивідуальні стратегії для малого, середнього і великого бізнесу.

В яких ситуаціях може допомогти податковий адвокат?

Адвокатське об'єднання «Крикун та партнери» на договірних підставах надає приватним підприємцям, фізичним і юридичним особам, керівникам компаній інформаційно-правовий супровід і представництво з усіх питань, пов'язаних з податками, а саме:

 • Вибір оптимальної групи оподаткування
 • Державна реєстрація платників податків, її анулювання
 • Аудит первинних бухгалтерських документів, звітів, декларацій
 • Захист інтересів клієнта під час податкових перевірок
 • Вирішення спорів з контролюючими органами
 • Оскарження незаконних дій, рішень посадових осіб
 • Оптимізація (скорочення) податкових відрахувань
 • Реструктуризація (розстрочка, відстрочка) або списання фіскальної заборгованості
 • Оподаткування майна і доходів приватних осіб, відмінних від заробітної плати
 • Відшкодування ПДВ (податку на додану вартість)
 • Отримання податкових пільг і кредитів
 • Митні декларації та збори

Послуги, які ми надаємо

З метою максимально повного забезпечення запитів кожного клієнта, співробітники адвокатського об'єднання «Крикун та партнери» виконують разові завдання, а також здійснюють абонентське супровід за такими напрямками:

 • усне і письмове юридичне консультування в сфері податків;

 • моніторинг чинного законодавства по обов'язкових платежах, інформування підприємців про зміни та нововведення;

 • допомога в заповненні звітної документації, її аудит;

 • пошук законних варіантів зменшення податкового навантаження;

 • експертиза комерційних договорів на наявність фінансових ризиків;

 • представництво в державних органах і в судах всіх інстанцій;

 • медіація при вирішенні спорів з фіскальною службою;

 • представницькі послуги адвоката по податках в разі судових позовів, пов'язаних з ухиленням від сплати частини прибутку до бюджету, або з оскарженням незаконних дій контролюючих органів;

 • адвокатський захист при взаємодії з правоохоронними структурами (затримання, висунення підозри, звинувачення, веденні слідства, допити, арешт майна і т.д.).

Якщо Ви хочете отримати індивідуальну консультацію юриста з податків, запишіться на безкоштовний прийом по цьому посиланню, або зателефонуйте в наш контакт-центр за номером, вказаним у верхній частині сторінки.

[[uk]]Всі практики [[ru]]Все практики[[en]]All proceedings

Налоговое право

Налоги – одна из крупнейших статей расходов в любом бизнесе. И, если нанятых работников просто информируют о том, сколько процентов их заработка было перечислено в бюджет, то предприниматели вынуждены самостоятельно заботиться о бухгалтерском учете, своевременном декларировании прибыли и уплате обязательных платежей.

Не владея необходимой информацией и навыками, выполнить все требования государства бывает довольно сложно, из-за чего возникают задолженности, штрафы, судебные разбирательства с налоговой службой.

Чтобы не терять время на решение подобных проблем, лучше заранее получить консультацию юриста, а исправление уже допущенных ошибок стоит доверить опытным адвокатам из объединения «Крикун & Партнеры».

Наши преимущества:

 • многолетняя адвокатская практика в сфере налогов (работаем с 2008 года);
 • слаженная команда квалифицированных юристов, финансистов, бухгалтеров, аудиторов;
 • комплексный подход к юридическому обслуживанию каждого клиента;
 • профессиональная правовая помощь в Киеве и других регионах Украины;
 • индивидуальные стратегии для малого, среднего и крупного бизнеса.

В каких ситуациях может помочь налоговый адвокат?

Адвокатское объединение «Крикун и партнеры» на договорных основаниях предоставляет частным предпринимателям, физическим и юридическим лицам, руководителям компаний информационно-правовое сопровождение и представительство по всем вопросам, связанным с налогами, а именно:

 • Выбор оптимальной группы налогообложения
 • Государственная регистрация налогоплательщиков, ее аннулирование
 • Аудит первичных бухгалтерских документов, отчетов, деклараций
 • Защита интересов клиента во время налоговых проверок
 • Разрешение споров с контролирующими органами
 • Обжалование незаконных действий, решений должностных лиц
 • Оптимизация (сокращение) налоговых отчислений
 • Реструктуризация (рассрочка, отсрочка) или списание фискальной задолженности
 • Налогообложение имущества и доходов частных лиц, отличных от заработной платы
 • Возмещение НДС (налога на добавочную стоимость)
 • Получение налоговых льгот и кредитов
 • Таможенные декларации и сборы

Услуги, которые мы предоставляем

С целью максимально полного обеспечения запросов каждого клиента, сотрудники адвокатского объединения «Крикун и партнеры» выполняют разовые задачи, а также осуществляют абонентское сопровождение по таким направлениям:

 • устное и письменное юридическое консультирование в сфере налогов;
 • мониторинг действующего законодательства по обязательным платежам, информирование предпринимателей об изменениях и нововведениях;
 • помощь в заполнении отчетной документации, ее аудит;
 • поиск законных вариантов уменьшения налоговой нагрузки;
 • экспертиза коммерческих договоров на наличие финансовых рисков;
 • представительство в государственных органах и в судах всех инстанций;
 • медиация при разрешении споров с фискальной службой;
 • представительские услуги адвоката по налогам в случае судебных тяжб, связанных с уклонением от уплаты части дохода в бюджет, или с обжалованием незаконных действий контролирующих органов;
 • адвокатская защита при взаимодействии с правоохранительными структурами (задержании, выдвижении подозрения, обвинения, ведении следствия, допросах, аресте имущества и т.д.).

Если Вы хотите получить индивидуальную консультацию юриста по налогам, запишитесь на бесплатный прием по этой ссылке, или позвоните в наш контакт-центр по номеру, указанному вверху страницы.

Все практики

Tax law

Taxes are one of the largest expense items in any business. And, if the hired workers are simply informed about how many percent of their earnings have been transferred to the budget, then entrepreneurs are forced to take care of accounting, timely declaration of profit and payment of mandatory payments.

Without the necessary information and skills, it is quite difficult to fulfill all the requirements of the state, which is why debts, fines, and litigation with the tax service arise.

In order not to waste time solving such problems, it is better to get legal advice in advance, and the correction of mistakes already made should be entrusted to experienced lawyers from the Krikun & Partners association .

Our advantages:

 • long-term practice in the field of taxes (we have been working since 2008);
 • well-coordinated team of qualified lawyers, financiers, accountants, auditors;
 • an integrated approach to legal services for each client;
 • professional legal assistance in Kiev and other regions of Ukraine;
 • individual strategies for small, medium and large businesses.

In what situations can a tax attorney help?

On a contractual basis, the Krikun & Partners Attorneys at Law provides private entrepreneurs, individuals and legal entities, company executives with information and legal support and representation in all matters related to taxes, namely:

 • Selection of the optimal group taxation
 • State registration of taxpayers, its annulment
 • Audit of primary accounting documents, reports, declarations,
 • Protection of client's interests during tax audits
 • Resolution of disputes with regulatory authorities
 • Appeal against the illegal actions of officials
 • Optimization (decrease) in tax deductions
 • Restructuring (installments, deferred) or write-off of fiscal debts
 • Taxation of property and individuals income, other than wages
 • Reimbursement of VAT (value added tax)
 • Tax benefits and credits
 • Customs declarations and fees

Services we provide

In order to ensure the fullest possible satisfaction of the requests of each client, the employees of the lawyer association “Krikun and Partners” perform one-time tasks, as well as provide subscription support in the following areas:

 • oral and written legal advice in the field of taxes;
 • monitoring the current legislation on mandatory payments, informing entrepreneurs about changes and innovations;
 • assistance in filling out reporting documentation, its audit;
 • search for legal options to reduce the tax burden;
 • examination of commercial contracts for financial risks;
 • Representation in state bodies and in courts of all instances;
 • mediation in resolving disputes with the fiscal service;
 • representation of a tax attorney in the event of litigation related to the evasion of the payment of part of the income to the budget, or the appeal of illegal actions of regulatory authorities;
 • advocacy in cooperation with law enforcement agencies (detention, suspicion, prosecution, investigation, interrogation, seizure of property, etc.).

If you want to receive individual tax lawyer advice, sign up for a free appointment at this link, or call our contact center at the number listed at the top of the page.

All proceedings

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!