Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Корпоративне право

Адвокатське об'єднання "Крикун та Партнери" - Практики

Корпоративное право

Адвокатское объединение "Крикун и Партнеры" - Практики

Corporate law

Lawyer Association "Krikun & Partners"- Proceeding

Корпоративне право

Корпоративне право - це галузь правовідносин, що стосуються діяльності корпорацій. Такий статус отримують об'єднання юридичних осіб - суб'єктів господарювання, створені з метою спільного досягнення комерційних, виробничих, наукових, соціальних цілей. Вони можуть носити різні найменування: асоціації, концерни, трести, комбінати, холдинги, консорціуми та ін. В суб'єктивному розумінні корпоративні права позначають права власників того чи іншого підприємства на управління бізнесом і отримання своєї частки прибутку (дивідендів).

Адвокатське об'єднання «Крикун та партнери» забезпечує професійну юридичну підтримку як унітарних підприємств, так і корпорацій, що працюють в правовому полі України. Ми надаємо повний спектр послуг зі створення юридичних осіб, їх реєстрації, реорганізації, ліквідації, ведення поточних завдань і вирішення проблемних ситуацій.

Наші переваги:

 • багаторічний досвід адвокатської діяльності (з 2008 року);

 • компетентна команда адвокатів, аудиторів, нотаріусів, фінансистів;

 • співпраця з визнаними експертами в різних галузях економіки;

 • комплексне обслуговування юридичних запитів кожного клієнта «під ключ».

Категорії справ, з якими ми працюємо

В рамках надання всебічної правової допомоги підприємствам в особі їх засновників, співвласників, керівників, уповноважених представників, фахівці адвокатського об'єднання «Крикун та партнери» займаються консультуванням, підготовкою документації та представництвом з таких питань, як:

 • Створення і функціонування господарських товариств.

 • Об'єднання юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, їх реорганізація (злиття, поділ, відкриття дочірніх підприємств), зміна організаційно-правової форми, ліквідація.

 • Реєстрація, перереєстрація, внесення змін в установчі документи.

 • Врегулювання майнових відносин учасників господарського об'єднання.

 • Приватизація державних підприємств, цілісних майнових комплексів.

 • Обмеження монополізму, вирішення спорів з Антимонопольним комітетом України.

 • Оподаткування, митні операції, зовнішньоекономічна діяльність.

 • Трудові відносини всередині компанії (контракти, працевлаштування, звільнення, відпустки, колективні договори, соціальне забезпечення працівників і т.д.).

 • Встановлення порядку управління корпорацією і капіталом, розподілу прибутку.

 • Поновлення порушених прав акціонерів, добровільне або примусове стягнення заборгованостей по дивідендах.

Послуги адвокатів з корпоративного права

Кваліфіковані співробітники адвокатського об'єднання «Крикун & Партнери» на підставі відповідного договору з клієнтом надають такі види юридичних послуг:

 • інформаційний супровід з питань господарського (корпоративного) права;

 • юридичний аудит документації, внесення рекомендацій та правок;

 • складання установчих документів, їх редагування відповідно до вимог чинного законодавства України;

 • допомога в узгодженні установчих та інших документів з Антимонопольним комітетом України, врахування вимог антимонопольних норм при створенні і функціонуванні комерційного об'єднання;

 • заповнення бланків заяв на державну реєстрацію юридичної особи, реєстрацію змін до Статуту, установчому договорі, реорганізацію, ліквідацію;

 • правовий аналіз угод М & А (злиття і поглинання) для мінімізації ризиків;

 • вибір оптимальної організаційно-правової форми господарського об'єднання;

 • представництво інтересів клієнта перед державними органами і в судах.

Якщо Вам потрібен адвокат з корпоративного права в Києві або будь-якому іншому регіоні України, зв'яжіться з нами за телефоном, вказаним у верхній частині сторінки, або надішліть повідомлення електронної пошти, заповнивши спеціальну форму за посиланням .

[[uk]]Всі практики [[ru]]Все практики[[en]]All proceedings

Корпоративное право

Корпоративное право – это область правоотношений, касающихся деятельности корпораций. Такой статус получают объединения юридических лиц – хозяйствующих субъектов, созданные с целью совместного достижения коммерческих, производственных, научных, социальных целей. Они могут носить разные наименования: ассоциации, концерны, тресты, комбинаты, холдинги, консорциумы и др. В субъективном понимании корпоративные права обозначают права владельцев того или иного предприятия на управление бизнесом и получение своей части прибыли (дивидендов).

Адвокатское объединение «Крикун и партнеры» обеспечивает профессиональную юридическую поддержку как унитарных компаний, так и корпораций, работающих в правовом поле Украины. Мы оказываем полный спектр услуг по созданию юридических лиц, их регистрации, реорганизации, ликвидации, сопровождению текущих задач и решению проблемных ситуаций.

Наши преимущества:

 • многолетний опыт адвокатской деятельности (с 2008 года);
 • компетентная команда адвокатов, аудиторов, нотариусов, финансистов;
 • сотрудничество с признанными экспертами в разных отраслях экономики;
 • комплексное обслуживание юридических запросов каждого клиента «под ключ».

Категории дел, с которыми мы работаем

В рамках оказания всесторонней правовой помощи предприятиям в лице их учредителей, совладельцев, руководителей, уполномоченных представителей, специалисты адвокатского объединения «Крикун и партнеры» занимаются консультированием, подготовкой документации и представительством по таким вопросам, как:

 • Создание и функционирование хозяйственных товариществ.
 • Объединение юридических лиц – субъектов предпринимательской деятельности, их реорганизация (слияние, разделение, открытие дочерних предприятий), смена организационно-правовой формы, ликвидация.
 • Регистрация, перерегистрация, внесение изменений в учредительные документы.
 • Урегулирование имущественных отношений участников хозяйственного объединения.
 • Приватизация государственных предприятий, целостных имущественных комплексов.
 • Ограничение монополизма, разрешение споров с Антимонопольным комитетом Украины.
 • Налогообложение, таможенные операции, внешнеэкономическая деятельность.
 • Трудовые отношения внутри компании (контракты, трудоустройство, увольнение, отпуска, коллективные договора, социальное обеспечение сотрудников и т.д.).
 • Установление порядка управления корпорацией и капиталом, распределения прибыли.
 • Возобновление нарушенных прав акционеров, добровольное или принудительное взыскание задолженностей по дивидендам.

Услуги адвокатов по корпоративному праву

Квалифицированные сотрудники адвокатского объединения «Крикун & Партнеры» на основании соответствующего договора с клиентом предоставляют следующие виды юридических услуг:

 • информационное сопровождение по вопросам хозяйственного (корпоративного) права;
 • юридический аудит документации, внесение рекомендаций и правок;
 • составление учредительных документов, их редактирование в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины;
 • помощь в согласовании учредительных и других документов с Антимонопольным комитетом Украины, учет требований антимонопольных норм при создании и функционировании коммерческого объединения;
 • заполнение бланков заявлений на государственную регистрацию юридического лица, регистрацию изменений в Уставе, учредительном договоре, реорганизацию, ликвидацию;
 • правовой анализ сделок М&А (слияния и поглощения) для минимизации рисков;
 • выбор оптимальной организационно-правовой формы хозяйственного объединения;
 • представительство интересов клиента перед государственными органами и в судах.

Если Вам нужен адвокат по корпоративному праву в Киеве или любом другом регионе Украины, свяжитесь с нами по телефону, указанному вверху страницы, либо отправьте электронное сообщение, заполнив специальную форму по ссылке.

Все практики

Corporate law

Corporate law is an area of ​​legal relations relating to the activities of corporations. This status is obtained by associations of legal entities - business entities created with the goal of joint achievement of commercial, industrial, scientific, social goals. They can be of different names: associations, concerns, trusts, factories, holdings, consortiums, etc. In a subjective understanding, corporate rights denote the rights of the owners of a company to manage a business and receive its share of profit (dividends).

Attorneys at Law "Krikun and Partners" provides professional legal support for both unitary companies and corporations operating in the legal field of Ukraine. We provide a full range of services for the creation of legal entities, their registration, reorganization, liquidation, support of current problems and solving problem situations.

Our advantages:

 • many years of experience as a lawyer (since 2008);
 • competent team of lawyers, auditors, notaries, financiers;
 • cooperation with recognized experts in various sectors of the economy;
 • complex service of legal requests of each client "turnkey".

Categories of affairs we work with

As part of the provision of comprehensive legal assistance to enterprises represented by their founders, co-owners, managers, authorized representatives, the specialists of the lawyer association “Krikun and Partners” are engaged in consulting, preparation of documentation and representation on such issues as:

 • Creation and functioning of business partnerships.
 • Association of legal entities - business entities, their reorganization (merger, division, opening of subsidiaries), change of legal form, liquidation.
 • Registration, re-registration, amendments to constituent documents.
 • Settlement of property relations of participants in a business association.
 • Privatization of state enterprises, integral property complexes.
 • Limitation of monopolism, resolution of disputes with the Antimonopoly Committee of Ukraine.
 • Taxation, customs operations, foreign economic activity.
 • Labor relations within the company (contracts, employment, dismissal, holidays, collective agreements, social security of employees, etc.).
 • Establishment of corporate and capital management procedures, profit distribution.
 • Renewal of violated rights of shareholders, voluntary or compulsory collection of debts on dividends.

Corporate Lawyer Services

Qualified employees of the lawyer association “Krikun & Partners” on the basis of the relevant contract with the client provide the following types of legal services:

 • information support on issues of economic (corporate) law;
 • legal audit of documentation, making recommendations and amendments;
 • drawing up constituent documents, editing them in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine;
 • assistance in the coordination of constituent and other documents with the Antimonopoly Committee of Ukraine, taking into account the requirements of antitrust rules in the creation and functioning of a commercial association;
 • filling out application forms for state registration of a legal entity, registration of amendments to the Charter, memorandum of association, reorganization, liquidation;
 • legal analysis of M&A transactions (mergers and acquisitions) to minimize risks;
 • the choice of the optimal legal form of business association;
 • Representation of client's interests before state bodies and in courts.

If you need a lawyer for corporate law in Kiev or any other region of Ukraine, contact us by phone at the top of the page, or send an e-mail by filling out a special form here.

All proceedings

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!