Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Банківське та фінансове право

Адвокатське об'єднання "Крикун та Партнери" - Практики

Банковское и финансовое право

Адвокатское объединение "Крикун и Партнеры" - Практики

Banking and financial law

Lawyer Association "Krikun & Partners"- Proceeding

Банківське та фінансове право

Фінансові судові розгляди - досить складна сфера правовідносин, яка зачіпає майнові інтереси сторін. Крім того, що дана галузь регулюється великою кількістю нормативних актів, вона також таїть в собі безліч підводних каменів. Наприклад, в наспіх підписаному кредитній угоді дрібним шрифтом можуть позначатися додаткові платежі за відсотками, а в страховці - бути присутнім невеликий пункт, що дозволяє компанії ухилитися від виплати компенсації.

Щоб не допустити виникнення такого роду проблем, краще заздалегідь проконсультуватися з юристом, а якщо неприємність уже сталася - якомога раніше передати ведення справи в руки професіоналів.

Чому варто звертатися саме до нас?

Досвідчені фахівці адвокатського об'єднання «Крикун & Партнери» вже більше 11 років допомагають всім зацікавленим особам в тому, щоб:

 • не допустити укладання договору на невигідних умовах;

 • уникнути співпраці з ненадійними контрагентами;

 • домогтися виконання зобов'язань через мирне врегулювання спору або через суд;

 • захиститися від неправомірних дій з боку кредиторів, колекторів, контролюючих органів, третіх осіб.

Наше об'єднання - це злагоджена команда адвокатів, судових виконавців, аудиторів, експертів в банківській, фінансовій, страховій сфері. Багато справи розглядаються одночасно кількома кваліфікованими співробітниками, завдяки чому помітно підвищується можливість успішного результату ситуації.

Багаторічна практика і глибоке розуміння законодавчої бази дозволяють нам швидко знаходити і успішно реалізовувати оптимальні юридичні стратегії для вирішення будь-яких необхідних клієнту завдань.


Категорії справ, з якими ми працюємо

Практика адвокатського об'єднання «Крикун & Партнери» в галузі фінансового права включає в себе кілька напрямків діяльності. Зокрема, ми надаємо інформаційно-правовий супровід по таким видам справ, як:

Кредити - договори кредитування (позик, іпотеки, застави), поруки, лізингу.

Депозити - банківські вклади, відсотки по ним, повернення вкладів у разі банкрутства банку, дострокове розірвання депозитної угоди.

Банківські операції - суперечки і претензії, що виникають внаслідок неправильних, неправомірних дій банківських службовців, касирів, клієнтів, третіх осіб, програмних або технічних збоїв в комп'ютерних системах, терміналах і т.п.

Зняття арешту з банківських рахунків , розблокування карт.

Анти-факторинг - захист від незаконних методів стягнення заборгованостей з боку факторингових ( колекторських ) компаній.

Емісія та обіг цінних паперів - акцій, інвестиційних сертифікатів, облігацій, депозитних сертифікатів, векселів та ін.

Страхування - правові відносини, що виникають з договорів страхування життя, здоров'я, працездатності, недержавного пенсійного забезпечення, рухомого і нерухомого майна, матеріальної відповідальності.

Послуги з фінансових питань

Згідно з Конституцією, всі, хто знаходиться на території України, мають право на отримання професійної юридичної допомоги. Для цього діє система адвокатури.

Кожен може вільно обирати фахівця, з яким він хоче співпрацювати, і отримувати належний супровід не тільки в разі судових позовів, але і в будь-яких інших ситуаціях.

З метою повного та всебічного забезпечення інтересів клієнтів ми пропонуємо:

 • консультації фахівців в обраній галузі;

 • аудит договорів та інших документів на наявність потенційних ризиків;

 • послуги медіації між кредитором і боржником (ведення переговорів, листування, обмін пропозиціями, пошук компромісу, укладення мирової угоди);

 • представництво клієнта при взаємодії з контрагентами, третіми особами, державними органами, а також в судах;

 • ведення претензійно -ісковой роботи.

Своєчасне звернення до юриста значно підвищує шанси на вдале вирішення справи, особливо якщо воно пов'язано з банківськими установами, великим майном і великими грошовими сумами.

Якщо Вам потрібен адвокат по кредитах або іншим фінансовим правовідносин в Україні, телефонуйте в контакт-центр адвокатського об'єднання «Крикун & Партнери» за номером, вказаним у верхній частині сторінки, або записуйтеся на безкоштовну консультацію по цьому посиланню

[[uk]]Всі практики [[ru]]Все практики[[en]]All proceedings

Банковское и финансовое право

Финансовые разбирательства – довольно сложная сфера правоотношений, которая затрагивает имущественные интересы сторон. Помимо того, что данная отрасль регулируется большим количеством нормативных актов, она также таит в себе множество подводных камней. К примеру, в наспех подписанном кредитном соглашении мелким шрифтом могут обозначаться дополнительные платежи по процентам, а в страховке – присутствовать небольшой пункт, позволяющий компании уклониться от выплаты компенсации.

Чтобы не допустить возникновения такого рода проблем, лучше заранее проконсультироваться с юристом, а если неприятность уже случилась – как можно раньше передать ведение дела в руки профессионалов.

Почему стоит обращаться именно к нам?

Опытные специалисты адвокатского объединения «Крикун & Партнеры» уже более 11 лет помогают всем заинтересованным лицам в том, чтобы:

 • не допустить заключения договора на невыгодных условиях;
 • избежать сотрудничества с ненадежными контрагентами;
 • добиться выполнения обязательств через мирное урегулирование спора или через суд;
 • защититься от неправомерных действий со стороны кредиторов, коллекторов, контролирующих органов, третьих лиц.

Наше объединение – это слаженная команда адвокатов, судебных исполнителей, аудиторов, экспертов в банковской, финансовой, страховой сфере. Многие дела рассматриваются одновременно несколькими квалифицированными сотрудниками, благодаря чему заметно повышается возможность благоприятного исхода ситуации.

Многолетняя практика и глубокое понимание законодательной базы позволяют нам быстро находить и успешно реализовывать оптимальные юридические стратегии для решения любых необходимых клиенту задач.

Категории дел, с которыми мы работаем

Практика Адвокатского объединения «Крикун & Партнеры» в отрасли финансового права включает в себя несколько направлений деятельности. В частности, мы предоставляем информационно-правовое сопровождение по таким видам дел, как:

Кредиты – договоры кредитования (займов, ипотеки, залога), поручительства, лизинга.

Депозиты – банковские вклады, проценты по ним, возврат вкладов при банкротстве банка, досрочное расторжение депозитного соглашения.

Банковские операции – споры и претензии, возникающие вследствие неправильных, неправомерных действий банковских служащих, кассиров, клиентов, третьих лиц, программных или технических сбоев в компьютерных системах, терминалах и т.п.

Снятие ареста с банковских счетов, разблокировка карт.

Анти-факторинг – защита от незаконных методов взыскания задолженностей со стороны факторинговых (коллекторских) компаний.

Эмиссия и оборот ценных бумаг – акций, инвестиционных сертификатов, облигаций, депозитных сертификатов, векселей и др.

Страхование – правовые отношения, возникающие из договоров страхования жизни, здоровья, трудоспособности, негосударственного пенсионного обеспечения, движимого и недвижимого имущества, материальной ответственности.

Услуги по финансовым вопросам

Согласно с Конституцией, все, кто находится на территории Украины, имеют право на получение профессиональной юридической помощи. Для этого действует система адвокатуры.

Каждый может свободно выбирать специалиста, с которым он хочет сотрудничать, и получать надлежащее сопровождение не только в случае судебных тяжб, но и в любых других ситуациях.

С целью полного и всестороннего обеспечения интересов клиентов мы предлагаем:

 • консультации специалистов в выбранной отрасли;
 • аудит договоров и других документов на наличие потенциальных рисков;
 • услуги медиации между кредитором и должником (ведение переговоров, переписки, обмен предложениями, поиск компромисса, заключение мирового соглашения);
 • представительство клиента при взаимодействии с контрагентами, третьими лицами, государственными органами, а также в судах;
 • ведение претензионно-исковой работы.

Своевременное обращение к юристу значительно повышает шансы на удачное решение дела, особенно если оно связно с банковскими учреждениями, крупным имуществом и большими денежными суммами.

Если Вам нужен адвокат по кредитам или иным финансовым правоотношениям в Украине, звоните в контакт-центр адвокатского объединения «Крикун & Партнеры» по номеру, указанному вверху страницы, или записывайтесь на бесплатную консультацию по этой ссылке

Все практики

Banking and financial law

Financial litigation is a rather complicated sphere of legal relations, which affects the property interests of the parties. In addition to the fact that this industry is regulated by a large number of regulations, it also carries many pitfalls. For example, in a hastily signed loan agreement, small payments may indicate additional interest payments, and in insurance - a small paragraph may be present, allowing the company to avoid paying compensation.

In order to prevent such problems from arising, it is better to consult with a lawyer in advance, and if the trouble has already happened, transfer the conduct of the case to the professionals as soon as possible.

Why should you contact us?

Experienced specialists of the lawyer association “Krikun & Partners” for more than 11 years have been helping all interested parties to:

 • prevent the conclusion of the contract on unfavorable conditions;
 • avoid collaboration with unreliable counterparties;
 • achieve compliance through a peaceful settlement of a dispute or through a court;
 • protect yourself from unlawful actions on the part of creditors, collectors, regulatory authorities, third parties.

Our association is a well-coordinated team of lawyers, judicial executors, auditors, experts in the banking, financial, and insurance sectors. Many cases are considered simultaneously by several qualified employees, which significantly increases the possibility of a favorable outcome.

Years of practice and a deep understanding of the legal framework allow us to quickly find and successfully implement the optimal legal strategies to solve any problems the client needs.

Categories of affairs we work with

The practice of lawyer association Krikun & Partners in the field of financial law includes several areas of activity. In particular, we provide information and legal support on such types of cases as:

Loans - credit agreements (loans, mortgages, pledges), guarantees, leasing.

Deposits - bank deposits, interest on them, repayment of deposits in case of bank bankruptcy, early termination of the deposit agreement.

Banking operations - disputes and claims arising as a result of improper, illegal actions of bank employees, cashiers, customers, third parties, software or technical failures in computer systems, terminals, etc.

Removing arrest from bank accounts , unlocking cards.

Anti-factoring - protection against illegal debt collection methods by factoring ( collection ) companies.

Issue and circulation of securities - stocks, investment certificates, bonds, certificates of deposit, bills, etc.

Insurance - legal relations arising from contracts of life insurance, health, working ability, private pension provision, movable and immovable property, material liability.

Financial Services

According to the Constitution, everyone who is in Ukraine has the right to receive professional legal assistance. To do this, the system of advocacy.

Everyone can freely choose the specialist with whom he wants to cooperate, and receive proper support not only in case of litigation, but also in any other situations.

In order to fully and comprehensively ensure the interests of customers, we offer:

 • expert advice in the selected industry;
 • audit of contracts and other documents for potential risks;
 • mediation services between the creditor and the debtor (negotiation, correspondence, exchange of offers, compromise, conclusion of an amicable agreement);
 • representation of the client in interaction with counterparties, third parties, government bodies, as well as in courts;
 • keeping Claims -iskovoy work.

Timely contacting a lawyer significantly increases the chances of a successful resolution of the case, especially if it is connected with banking institutions, large property and large sums of money.

If you need a lawyer for loans or other financial legal relations in Ukraine, call the contact center of the lawyer association "Screamer & Partners" at the number indicated at the top of the page, or sign up for a free consultation at this link

All proceedings

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!