Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Взаємодія з державними органами

Адвокатське об'єднання "Крикун та Партнери" - Практики

Взаимодействие с государственными органами

Адвокатское объединение "Крикун и Партнеры" - Практики

Interaction with government agencies

Lawyer Association "Krikun & Partners"- Proceeding

Взаємодія з державними органами

Майже всі, кому доводилося стикатися з бюрократією держструктур, знають, наскільки складно буває отримати від чиновників будь-яку послугу або довідку. Потрібно витратити не один день, вистояти в черзі, потрапити на прийом, і тільки тоді, можливо, з'явиться шанс на успішне вирішення справи. Щоб уникнути подібних стресів, краще доручити виконання всіх необхідних завдань досвідченим юристам - співробітникам адвокатського об'єднання «Крикун та партнери».

Чому варто звернутися саме до нас?

Професійно займаючись юриспруденцією з 2008 року, ми придбали чимало корисних навичок по взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування. Відмінне знання законодавчої бази, наявність адвокатського статусу, а також численні ділові зв'язки дозволяють нам діяти максимально швидко і ефективно, позбавляючи клієнтів від витрат часу і сил на самостійне відвідування численних кабінетів.

Адвокатське об'єднання «Крикун та партнери» представляє інтереси фізичних і юридичних осіб не тільки в Києві, а й в інших регіонах України. У складі команди є дипломовані юристи, фінансисти, аудитори, нотаріуси, приватні судові виконавці, експерти в суміжних галузях економіки. Завдяки злагодженій співпраці вузькопрофільних фахівців з різних сфер, ми завжди досягаємо поставлених цілей, які б перешкоди не виникали в процесі роботи.

В яких випадках потрібна допомога адвоката по взаємодії з держструктурами?

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (ст.26) передбачається кілька документів, за якими адвокат може діяти від імені клієнта в державних органах. Зокрема, його повноваження підтверджуються договором про надання правової допомоги, ордером або довіреністю. Цього цілком достатньо для реалізації завдань, передбачених взаємною домовленістю сторін.

Наше об'єднання здійснює разову допомогу і / або абонентське обслуговування клієнтів з таких питань, як:

 • Реєстрація речових прав (власності, володіння, тимчасового користування) на нерухоме майно - житлові та нежитлові будівлі, земельні ділянки, цілісні майнові комплекси.

 • Перевірка відомостей про наявність заборон на відчуження майна.

 • Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, їх ліквідація, припинення підприємницької діяльності ФОП.

 • Реєстрація змін до установчих документів юридичних осіб.

 • Отримання виписок, витягів, відомостей з державних реєстрів в електронній та паперовій формі.

 • Отримання дозволів на будівництво, реконструкцію, ведення інженерних, земляних, монтажних робіт.

 • Отримання висновків екологічної експертизи.

 • Юридичний супровід під час проходження оцінки майна.

 • Допомога в оформленні документації по відкритим бюджетним закупівель.

 • Отримання довідок в органах державної влади, місцевого самоврядування.

 • Взаємодія з податковою службою, митницею, правоохоронними органами.

 • Інші справи, при вирішенні яких є необхідність контактувати з державними і муніципальними установами, організаціями, підприємствами різних рівнів.

Послуги, які ми надаємо

В рамках практики взаємодії з держструктурами, співробітники адвокатського об'єднання «Крикун та партнери» виконують наступні завдання:

 • юридичне консультування клієнтів;

 • ведення переговорів з посадовими особами держустанов;

 • складання письмових заяв, запитів, скарг, клопотань;

 • заповнення форм в електронних державних сервісах і реєстрах;

 • підготовка документів, заповнення реєстраційних бланків та заявок;

 • перевірка документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів;

 • подача і отримання необхідних документів, довідок, інформації в органах державної влади або місцевого самоврядування;

 • представництво інтересів довірителів, особиста присутність адвоката під час проходження перевірок, атестацій, експертиз з боку офіційних органів.

Записатися на безкоштовний прийом і отримати попередню консультацію в нашому адвокатському об'єднанні Ви можете за телефоном, вказаним у верхній частині сторінки, або за цим посиланням.

[[uk]]Всі практики [[ru]]Все практики[[en]]All proceedings

Взаимодействие с государственными органами

Почти все, кому приходилось сталкиваться с бюрократией госструктур, знают, насколько сложно бывает получить от чиновников какую-либо услугу или справку. Требуется потратить не один день, выстоять в очереди, попасть на прием, и только тогда, возможно, появится шанс на успешное решение дела. Чтобы избежать подобных стрессов, лучше поручить выполнение всех необходимых задач опытным юристам – сотрудникам адвокатского объединения «Крикун и партнеры».

Почему стоит обратиться именно к нам?

Профессионально занимаясь юриспруденцией с 2008 года, мы приобрели немало полезных навыков по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления. Отличное знание законодательной базы, наличие адвокатского статуса, а также многочисленные деловые связи позволяют нам действовать максимально быстро и эффективно, избавляя клиентов от затрат времени и сил на самостоятельное посещение многочисленных кабинетов.

Адвокатское объединение «Крикун и партнеры» представляет интересы физических и юридических лиц не только в Киеве, но и в других регионах Украины. В составе команды есть дипломированные юристы, финансисты, аудиторы, нотариусы, частные судебные исполнители, эксперты в смежных отраслях экономики. Благодаря слаженному сотрудничеству узкопрофильных специалистов из разных сфер, мы всегда добиваемся поставленных целей, какие бы препятствия не возникали в процессе работы.

В каких случаях нужна помощь адвоката по взаимодействию с госструктурами?

Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (ст.26) предусматривается несколько документов, по которым адвокат может действовать от имени клиента в государственных органах. В частности, его полномочия подтверждаются договором о предоставлении правовой помощи, ордером либо доверенностью. Этого вполне достаточно для реализации задач, предусмотренных взаимной договоренностью сторон.

Наше объединение осуществляет разовую помощь и/или абонентское обслуживание клиентов по таким вопросам, как:

 • Регистрация вещественных прав (собственности, владения, временного пользования) на недвижимое имущество – жилые и нежилые здания, земельные участки, целостные имущественные комплексы.
 • Проверка сведений о наличии запретов на отчуждение имущества.
 • Регистрация юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, их ликвидация, прекращение предпринимательской деятельности ФЛП.
 • Регистрация изменений к учредительным документам юридических лиц.
 • Получение выписок, выдержек, ведомостей из государственных реестров в электронной и бумажной форме.
 • Получение разрешений на строительство, реконструкцию, ведение инженерных, земляных, монтажных работ.
 • Получение заключений экологической экспертизы.
 • Юридическое сопровождение во время прохождения оценки имущества.
 • Помощь в оформлении тендерной документации по открытым бюджетным закупкам.
 • Получение справок в органах государственной власти, местного самоуправления.
 • Взаимодействие с налоговой службой, таможней, правоохранительными органами.
 • Другие дела, при решении которых есть необходимость контактировать с государственными и муниципальными учреждениями, организациями, предприятиями разных уровней.

Услуги, которые мы предоставляем

В рамках практики взаимодействия с госструктурами, сотрудники адвокатского объединения «Крикун и партнеры» выполняют следующие задания:

 • юридическое консультирование клиентов;
 • ведение переговоров с должностными лицами госучреждений;
 • составление письменных заявлений, запросов, жалоб, ходатайств;
 • заполнение форм в электронных государственных сервисах и реестрах;
 • подготовка документов, заполнение регистрационных бланков и заявок;
 • проверка документации на соответствие требованиям нормативно-правовых актов;
 • подача и получение необходимых документов, справок, информации в органах государственной власти или местного самоуправления;
 • представительство интересов доверителей, личное присутствие адвоката во время прохождения проверок, аттестаций, экспертиз со стороны официальных органов.

Записаться на бесплатный прием и получить предварительную консультацию в нашем адвокатском объединении Вы можете по телефону, указанному вверху страницы, либо по этой ссылке.

Все практики

Interaction with government agencies

Almost everyone who had to deal with the bureaucracy of state structures knows how difficult it is to get any service or certificate from officials. You need to spend more than one day, stand in line, get an appointment, and only then, perhaps, there will be a chance for a successful solution to the matter. To avoid such stresses, it is better to entrust the accomplishment of all necessary tasks to experienced lawyers - employees of the lawyer association “Krikun and Partners”.

Why should you contact us?

Professionally engaged in jurisprudence since 2008, we have acquired many useful skills in interacting with state authorities and local self-government. Excellent knowledge of the legal framework, the presence of legal status, as well as numerous business relationships allow us to act as quickly and efficiently as possible, saving customers time and effort on visiting independent offices on their own.

Attorneys at Law "Krikun and Partners" represents the interests of individuals and legal entities not only in Kiev, but also in other regions of Ukraine. The team includes certified lawyers, financiers, auditors, notaries, private bailiffs, experts in related sectors of the economy. Thanks to well-coordinated cooperation of narrow-profile specialists from different fields, we always achieve our goals, no matter what obstacles arise in the process of work.

In what cases do I need the help of a lawyer for interaction with government agencies?

The Law of Ukraine “On Advocacy and Advocacy” (Article 26) provides for several documents under which an attorney can act on behalf of a client in state bodies. In particular, his authority is confirmed by a legal aid contract, warrant or power of attorney. This is quite enough for the implementation of the tasks provided for by mutual agreement of the parties.

Our association provides one-time assistance and / or subscription services to customers on issues such as:

 • Registration of material rights (property, possession, temporary use) for real estate - residential and non-residential buildings, land, integral property complexes.
 • Verification of information on the existence of prohibitions on the alienation of property.
 • Registration of legal entities and individuals - entrepreneurs, their liquidation, termination of entrepreneurial activity of the FLP.
 • Registration of changes to the constituent documents of legal entities.
 • Obtaining extracts, extracts, statements from state registers in electronic and paper form.
 • Obtaining permits for construction, reconstruction, engineering, excavation, installation works.
 • Obtaining environmental expertise.
 • Legal support during the assessment of property.
 • Assistance in the preparation of tender documents for open budget procurement.
 • Getting information from state authorities, local governments.
 • Interaction with the tax service, customs, law enforcement agencies.
 • Other matters, in the solution of which there is a need to contact state and municipal institutions, organizations, enterprises of different levels.

Services we provide

In the framework of the practice of interacting with government agencies, employees of the lawyer association “Krikun and Partners” perform the following tasks:

 • legal advice to clients;
 • negotiating with government officials;
 • preparation of written statements, inquiries, complaints, petitions;
 • filling out forms in electronic government services and registers;
 • preparation of documents, filling in registration forms and applications;
 • checking documentation for compliance with the requirements of regulatory legal acts;
 • submission and receipt of necessary documents, certificates, information in state authorities or local self-government;
 • representation of interests of principals, personal presence of a lawyer during the passage of inspections, attestations, examinations by official bodies.

You can sign up for a free appointment and get preliminary consultation at our lawyer association by phone, indicated at the top of the page, or by this link.

All proceedings

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!