Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Трудове право

Адвокатське об'єднання "Крикун та Партнери" - Практики

Трудовое право

Адвокатское объединение "Крикун и Партнеры" - Практики

Labor law

Lawyer Association "Krikun & Partners"- Proceeding

Трудове право

Законодавче регулювання трудових взаємин між роботодавцями і працівниками, закріплення обов'язків і захист прав кожної зі сторін є найважливішою соціально-економічною функцією держави. Відсутність строгих правил в цій галузі, їх несправедливість, безкарність порушень нерідко стає причиною серйозних конфліктів - тривалих страйків, повстань або навіть революцій. Виходячи з цього, всім членам суспільства необхідно дотримуватися діючих норм: офіційно оформляти співробітників, вести облік робочого часу, своєчасно виплачувати заробітну плату і перераховувати податки в бюджет. Комплексні юридичні послуги по трудовому праву і пов'язаним з ним судових розглядів надає адвокатське об'єднання «Крикун та партнери».

Наші переваги:

 • багаторічний досвід роботи (з 2008 року);

 • команда кваліфікованих юристів, експертів з питань кадрового діловодства, бухобліку, оподаткування, управління персоналом і іншим;

 • абонентське супровід як приватних підприємців, так і великих компаній;

 • швидке і ефективне виконання завдань, індивідуальний підхід до кожної ситуації;

 • можливість співпраці в різних регіонах України.

Напрямки діяльності

В рамках практики трудового права адвокатське об'єднання «Крикун та партнери» гарантує своїм клієнтам високу якість юридичного обслуговування, а також повне дотримання професійних стандартів та етичних принципів. Ми зробимо все можливе, щоб будь-які виниклі проблеми були вирішені максимально успішно і в найкоротші терміни. Крім того, завчасне звернення до юристів допоможе Вам уникнути штрафів, мирно врегулювати конфлікти в досудовому порядку, підготуватися до перевірок контролюючих органів, відстояти свої інтереси перед контрагентами або офіційними особами.

Інформаційна і правозахисна робота ведеться в таких категоріях, як:

1. Працевлаштування:

 • оформлення співробітників;

 • висновок, внесення змін, розірвання трудових договорів та контрактів;
 • підготовка проекту колективної угоди;

 • взаємодія з податковими та іншими державними органами.

2. Кадрове діловодство:

 • заповнення трудових книжок;

 • складання наказів керівництва про прийняття на роботу, призначення на посаду, переведення в інший відділ або місцевість, надання відпустки, звільнення та т.п .;

 • ведення особових справ працівників, систематизація та архівування даних;

 • захист персональних даних, звернення з ними;

 • нормування і облік робочого часу;

 • надання відпусток.

3. Охорона праці - оформлення документів, що стосуються правил безпеки на виробництві, надання консультацій, супровід під час проведення профілактичних перевірок і при виникненні нещасних випадків.

4. Спори по заробітній платі , іншим належним виплат і компенсацій, їх рішення шляхом мирних переговорів або через суд.

5. Справи про звільнення, поновлення на посаді , виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу - адвокатське представництво в судах всіх інстанцій.

6. Рішення інших юридичних питань в сфері трудових правовідносин .

Послуги адвоката (юриста) з трудового права

На підставі укладеного з клієнтом договору, фахівці об'єднання «Крикун та партнери» надають фізичним та юридичним особам як разову допомогу, так і довгострокове обслуговування в таких формах:

 • письмове та усне консультування, інформаційні довідки, навчальні лекції і семінари з питань трудового права;

 • складання необхідної документації, аудит вже наявної на відповідність законодавству, внесення правок;

 • підготовка індивідуальних і колективних трудових договорів, контрактів, цивільно-правових угод;

 • супровід під час проведення інспекцій з охорони праці, податкових та інших перевірок;

 • судове представництво, реалізація процесуальних повноважень;

 • аутсорсинг кадрового діловодства.

Щоб уточнити деталі співпраці або призначити дату зустрічі з юристом, зателефонуйте до нашого контакт-центру за одним із номерів, вказаних на сайті. Також Ви можете записатися на безкоштовну онлайн-консультацію, скориставшись цим посиланням.

[[uk]]Всі практики [[ru]]Все практики[[en]]All proceedings

Трудовое право

Законодательное регулирование трудовых взаимоотношений между работодателями и работниками, закрепление обязанностей и защита прав каждой из сторон является важнейшей социально-экономической функцией государства. Отсутствие строгих правил в данной области, их несправедливость, безнаказанность нарушений нередко становится причиной серьезных конфликтов – длительных забастовок, восстаний или даже революций. Исходя из этого, всем членам общества необходимо придерживаться действующих норм: официально оформлять сотрудников, вести учет рабочего времени, своевременно выплачивать заработную плату и перечислять налоги в бюджет. Комплексные юридические услуги по трудовому праву и связанным с ним судебным разбирательствам предоставляет адвокатское объединение «Крикун и партнеры».

Наши преимущества:

 • многолетний опыт работы (с 2008 года);
 • команда квалифицированных юристов, экспертов по вопросам кадрового делопроизводства, бухучета, налогообложения, управления персоналом и другим;
 • абонентское сопровождение как частных предпринимателей, так и крупных компаний;
 • быстрое и эффективное выполнение задач, индивидуальный подход к каждой ситуации;
 • возможность сотрудничества в разных регионах Украины.

Направления деятельности

В рамках практики трудового права адвокатское объединение «Крикун и партнеры» гарантирует своим клиентам высокое качество юридического обслуживания, а также полное соблюдение профессиональных стандартов и этических принципов. Мы сделаем все возможное, чтобы любые возникшие проблемы были решены максимально успешно и в самые короткие сроки. Кроме того, заблаговременное обращение к юристам поможет Вам избежать штрафов, мирно урегулировать конфликты в досудебном порядке, подготовиться к проверкам контролирующих органов, отстоять свои интересы перед контрагентами или официальными лицами.

Информационная и правозащитная работа ведется в таких категориях, как:

1. Трудоустройство:

 • оформление сотрудников;
 • заключение, внесение изменений, расторжение трудовых договоров и контрактов;
 • подготовка проекта коллективного соглашения;
 • взаимодействие с налоговыми и другими государственными органами.

2. Кадровое делопроизводство:

 • заполнение трудовых книжек;
 • составление приказов руководства о принятии на работу, назначении на должность, переводе в другой отдел или местность, предоставлению отпуска, увольнению и т.п.;
 • ведение личных дел сотрудников, систематизирование и архивирование данных;
 • защита персональных данных, обращение с ними;
 • нормирование и учет рабочего времени;
 • предоставление отпусков.

3. Охрана труда – оформление документов, касающихся правил безопасности на производстве, предоставление консультаций, сопровождение во время проведения профилактических проверок и при возникновении несчастных случаев.

4. Споры по заработной плате, другим надлежащим выплатам и компенсациям, их решение путем мирных переговоров или через суд.

5. Дела об увольнении, восстановлении в должности, выплате среднего заработка за время вынужденного прогула – адвокатское представительство в судах всех инстанций.

6. Решение других юридических вопросов в сфере трудовых правоотношений.

Услуги адвоката (юриста) по трудовому праву

На основании заключенного с клиентом договора, специалисты объединения «Крикун и партнеры» предоставляют физическим и юридическим лицам как разовую помощь, так и долговременное обслуживание в таких формах:

 • письменное и устное консультирование, информационные справки, обучающие лекции и семинары по вопросам трудового права;
 • составление необходимой документации, аудит уже имеющейся на соответствие законодательству, внесение правок;
 • подготовка индивидуальных и коллективных трудовых договоров, контрактов, гражданско-правовых соглашений;
 • сопровождение при проведении инспекций по охране труда, налоговых и других проверок;
 • судебное представительство, реализация процессуальных полномочий;
 • аутсорсинг кадрового делопроизводства.

Чтобы уточнить детали сотрудничества или назначить дату встречи с юристом, позвоните в наш контакт-центр по одному из номеров, указанных на сайте. Также Вы можете записаться на бесплатную онлайн-консультацию, воспользовавшись данной ссылкой.

Все практики

Labor law

The legislative regulation of labor relations between employers and workers, the consolidation of duties and the protection of the rights of each of the parties is the most important socio-economic function of the state. The absence of strict rules in this area, their injustice, impunity for violations often become the cause of serious conflicts - long strikes, uprisings or even revolutions. Based on this, all members of the company must adhere to the current standards: officially register employees, keep records of working hours, pay wages in a timely manner and transfer taxes to the budget. Comprehensive legal services in labor law and related litigation are provided by the Krikun & Partners Law Firm.

Our advantages:

 • many years of experience (since 2008);
 • a team of qualified lawyers, experts in HR administration, accounting, taxation, personnel management and others;
 • subscription support for both private entrepreneurs and large companies;
 • fast and efficient performance of tasks, an individual approach to each situation;
 • the possibility of cooperation in different regions of Ukraine.

Activities

As part of the practice of labor law, the lawyer association “Krikun and Partners” guarantees its clients high quality legal services, as well as full compliance with professional standards and ethical principles. We will do our best to ensure that any problems encountered are resolved as successfully as possible and in the shortest possible time. In addition, an early appeal to lawyers will help you avoid fines, peacefully resolve conflicts in a pre-trial manner, prepare for inspections by regulatory authorities, and defend your interests with contractors or officials.

Information and human rights work is carried out in such categories as:

1. Employment:

 • registration of employees;
 • Finally, amendment, termination of employment contracts and
  agreements;
 • preparation of a draft collective agreement;
 • interaction with tax and other state bodies.

2. HR administration:

 • filling out work books;
 • drawing up orders of the management on hiring, appointment, transfer to another department or locality, granting leave, dismissal, etc .;
 • maintaining personal files of employees, organizing and archiving data;
 • personal data protection, handling;
 • rationing and accounting of working hours;
 • provision of vacations.

3. Labor protection - the preparation of documents relating to safety rules at work, the provision of advice, support during preventive checks and in the event of accidents.

4. Disputes regarding wages , other appropriate payments and compensations, their resolution through peaceful negotiations or through the courts.

5. Cases of dismissal, reinstatement , payment of average earnings during a forced absenteeism - attorney's representation in the courts of all instances.

6. The solution of other legal issues in the field of labor relations .

Services of a lawyer (lawyer) in labor law

Based on the agreement concluded with the client, the specialists of the Krikun & Partners association provide individuals and legal entities with one-time assistance and long-term service in the following forms:

 • written and oral counseling, information notes, training lectures and seminars on labor law issues;
 • drawing up the necessary documentation, an audit of existing compliance with the law, amendments;
 • preparation of individual and collective labor contracts, contracts, civil law agreements;
 • support during labor protection inspections, tax and other inspections;
 • judicial representation, the exercise of procedural powers;
 • HR outsourcing.

To clarify the details of cooperation or set a date for a meeting with a lawyer, call our contact center at one of the numbers listed on the site. You can also sign up for a free online consultation using this link.

All proceedings

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!