Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Сімейне право

Адвокатське об'єднання "Крикун та Партнери" - Практики

Семейное право

Адвокатское объединение "Крикун и Партнеры" - Практики

Family Law

Lawyer Association "Krikun & Partners"- Proceeding

Сімейне право

Спільне проживання людей, їх родинні зв'язки і матеріальні відносини регулюються законодавством ще з часів Стародавнього Риму. Пов'язано це, в першу чергу, з необхідністю економічного захисту непрацездатних членів суспільства - дітей, вагітних жінок, людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями. Адже якщо про фінансовий і особисте благополуччя перерахованих категорій не піклуються близькі, це доводиться робити державі за рахунок бюджетних коштів.

В Україні права і обов'язки всіх членів сім'ї визначаються нормами Конституції, Сімейного та Цивільного кодексів, ратифікованих міжнародних договорів, інших правових актів. Але знання офіційних документів часто недостатньо для вирішення спорів - потрібно також уміння мирно домовлятися з протилежною стороною конфлікту, здатність аналізувати судову практику і грамотно застосовувати закріплені законом положення. Співробітники адвокатського об'єднання «Крикун та партери» в повній мірі володіють перерахованими навичками, і готові надати кожному клієнту професійний юридичний супровід в області сімейного права.

Наші переваги:

 • багаторічний досвід правозахисної діяльності в даній сфері (з 2008 року);

 • комплексне рішення задач будь-якої складності «під ключ»;

 • індивідуальний підхід і абсолютна конфіденційність;

 • злагоджена командна робота вузькоспеціалізованих експертів зі шлюборозлучних процесів, аліментах, позбавлення батьківських прав, усиновлення та інших питань;

 • можливість вести справи як в Києві, так і в інших регіонах України.

В яких випадках може допомогти адвокат з питань сімейного права?

Необхідність отримати ту чи іншу юридичну послугу може виникнути на будь-якому етапі існування подружніх або родинних взаємин. Іноді своєчасне звернення до фахівців здатне позбавити від довгих місяців або навіть років судових тяжб, заощадити великі суми грошей, уберегти від викликаних розглядами стресів, забезпечити душевний комфорт і спокій.

Наше адвокатське об'єднання допоможе Вам максимально швидко і без клопоту вирішити будь-які питання, пов'язані з сімейними правовідносинами. Ми працюємо за такими напрямками, як:

 • Укладення шлюбів, в тому числі з іноземцями, особами без громадянства.

 • Складання шлюбних контрактів, їх редагування.

 • Розірвання шлюбів, розділ майна, визначення місця проживання дитини.

 • Визнання шлюбу недійсним (фіктивним), або таким, що не було укладено.

 • Реєстрація дитини, внесення змін до свідоцтва про народження.

 • Зміна прізвища, імені, по батькові, оновлення персональних даних в особистих документах і державних реєстрах.

 • Стягнення аліментів на дітей, колишнього подружжя, непрацездатних батьків та інших родичів. Договірне врегулювання питань про надання фінансової допомоги, нерухомості, матеріального забезпечення в натуральній формі.

 • Визначення походження дитини, встановлення батьківства, материнства.

 • Позбавлення батьківських прав, їх відновлення.

 • Оскарження вилучення дитини з сім'ї.

 • Усиновлення, встановлення опіки та піклування над неповнолітніми.

 • Патронат (виховання без передачі батьківських прав), передача дітей в прийомні сім'ї, створення дитячого будинку сімейного типу.

 • Судові розгляди по особистим немайновим правам, закріпленим Сімейним кодексом (спілкуватися, брати участь у вихованні дітей, онуків, правнуків, бачитися з братами і сестрами, вільно вибирати місце проживання, здобувати освіту, працювати та інше).

 • Захист речових прав неповнолітніх та осіб з обмеженими можливостями на житло та інше нерухоме майно.

Послуги, які ми надаємо

Захищаючи інтереси клієнтів з питань шлюбу і сімейних відносин члени адвокатського об'єднання «Крикун та партнери» регулярно стикаються з різними ситуаціями. У процесі їх вирішення ми безперервно підвищуємо свою кваліфікацію, розвиваємо професійні навички і набуваємо корисні ділові зв'язки. Все це дозволяє нашій команді успішно досягати поставлених цілей і ефективно вирішувати будь-які юридичні завдання.

В рамках практики сімейного права ми надаємо наступні види послуг:

 • інформаційне забезпечення (усні та письмові консультації);
 • складання шлюбних контрактів, договорів, мирних угод;
 • медіація з досудового врегулювання конфліктів;
 • пошук компромісних рішень;
 • адвокатське представництво в судах: реалізація повноважень того учасника процесу, на чиєму боці ведеться робота, участь в засіданнях, збір доказів, виступ в дебатах, залучення експертів, свідків, допомога в примусовому виконанні судового рішення, апеляційне та касаційне провадження;
 • отримання довідок, відомостей, інших необхідних документів;
 • захист інтересів клієнта при взаємодії з державними та муніципальними органами, установами опіки та піклування, службою у справах неповнолітніх, інтернатами та т.д.

Якщо Вам потрібен адвокат з питань сімейного права в Києві або іншому населеному пункті України - просто зателефонуйте в наш контакт-центр за номером, вказаним у верхній частині сторінки, і призначте зручну дату зустрічі з юристом. Також задати питання або записатися на безкоштовну онлайн-консультацію можна за цим посиланням.

[[uk]]Всі практики [[ru]]Все практики[[en]]All proceedings

Семейное право

Совместное проживание людей, их родственные связи и материальные отношения регулируются законодательством еще со времен Древнего Рима. Связано это, в первую очередь, с необходимостью экономической защиты нетрудоспособных членов общества – детей, беременных женщин, стариков, лиц с ограниченными физическими возможностями. Ведь если о финансовом и личном благополучии перечисленных категорий не заботятся близкие, это приходится делать государству за счет бюджетных средств.

В Украине права и обязанности всех членов семьи определяются нормами Конституции, Семейного и Гражданского кодексов, ратифицированных международных договоров, других правовых актов. Но знания официальных документов зачастую недостаточно для разрешения споров – требуется также умение мирно договариваться с противоположной стороной конфликта, способность анализировать судебную практику и грамотно применять закрепленные законом положения. Сотрудники адвокатского объединения «Крикун и партеры» в полной мере обладают перечисленными навыками, и готовы предоставить каждому клиенту профессиональное юридическое сопровождение в области семейного права.

Наши преимущества:

 • многолетний опыт правозащитной деятельности в данной сфере (с 2008 года);
 • комплексное решение задач любой сложности «под ключ»;
 • индивидуальный подход и абсолютная конфиденциальность;
 • слаженная командная работа узкоспециализированных экспертов по бракоразводным процессам, алиментам, лишению родительских прав, усыновлению и другим вопросам;
 • возможность вести дела как в Киеве, так и в других регионах Украины.

В каких случаях может помочь адвокат по семейному праву?

Необходимость получить ту или иную юридическую услугу может возникнуть на любом этапе существования супружеских или родственных взаимоотношений. Иногда своевременное обращение к специалистам способно избавить от долгих месяцев или даже лет судебных тяжб, сэкономить крупные суммы денег, уберечь от вызванных разбирательствами стрессов, обеспечить душевный комфорт и спокойствие.

Наше адвокатское объединение поможет Вам максимально быстро и без хлопот решить любые вопросы, связанные с семейными правоотношениями. Мы работаем по таким направлениям, как:

 • Заключение браков, в том числе с иностранцами, лицами без гражданства.
 • Составление брачных контрактов, их редактирование.
 • Расторжение браков, раздел имущества, определение места проживания ребенка.
 • Признание брака недействительным (фиктивным), или таким, что не был заключен.
 • Регистрация ребенка, внесение изменений в свидетельство о рождении.
 • Смена фамилии, имени, отчества, обновление персональных данных в личных документах и государственных реестрах.
 • Взыскание алиментов на детей, бывших супругов, нетрудоспособных родителей и других родственников. Договорное урегулирование вопросов о предоставлении финансовой помощи, недвижимости, материального обеспечения в натуральной форме.
 • Определение происхождения ребенка, установление отцовства, материнства.
 • Лишение родительских прав, их восстановление.
 • Оспаривание изъятия ребенка из семьи.
 • Усыновление, установление опеки и попечительства над несовершеннолетними.
 • Патронат (воспитание без передачи родительских прав), передача детей в приемные семьи, создание детского дома семейного типа.
 • Судебные разбирательства по личным неимущественным правам, закрепленным Семейным кодексом (общаться, участвовать в воспитании детей, внуков, правнуков, видеться с братьями и сестрами, свободно выбирать место жительства, получать образование, работать и прочее).
 • Защита вещественных прав несовершеннолетних и лиц с ограниченными возможностями на жилье и другое недвижимое имущество.

Услуги, которые мы оказываем

Защищая интересы клиентов по вопросам брака и семейных отношений члены адвокатского объединения «Крикун и партнеры» регулярно сталкиваются с самыми разными ситуациями. В процессе их решения мы непрерывно повышаем свою квалификацию, развиваем профессиональные навыки и приобретаем полезные деловые связи. Все это позволяет нашей команде успешно достигать поставленных целей и эффективно решать любые юридические задачи.

В рамках практики семейного права мы предоставляем следующие виды услуг:

 • информационное обеспечение (устные и письменные консультации);
 • составление брачных контрактов, договоров, мирных соглашений;
 • медиация по досудебному урегулированию конфликтов;
 • поиск компромиссных решений;
 • адвокатское представительство в судах: реализация полномочий того участника процесса, на чьей стороне ведется работа, участие в заседаниях, сбор доказательств, выступление в дебатах, привлечение экспертов, свидетелей, помощь в принудительном выполнении судебного решения, апелляционное и кассационное производство;
 • получение справок, ведомостей, других необходимых документов;
 • защита интересов клиента при взаимодействии с государственными и муниципальными органами, учреждениями опеки и попечительства, службой по делам несовершеннолетних, интернатами и т.д.

Если Вам нужен адвокат по семейному праву в Киеве или другом населенном пункте Украины – просто позвоните в наш контакт-центр по номеру, указанному вверху страницы, и назначьте удобную дату встречи с юристом. Также задать вопрос либо записаться на бесплатную онлайн-консультацию можно по этой ссылке.

Все практики

Family Law

Cohabitation of people, their family ties and material relations have been regulated by law since the time of Ancient Rome. This is due, first of all, to the need for economic protection of disabled members of society - children, pregnant women, the elderly, persons with disabilities. After all, if close ones do not care about the financial and personal well-being of these categories, the state has to do it at the expense of budget funds.

In Ukraine, the rights and obligations of all family members are determined by the norms of the Constitution, the Family and Civil Codes, ratified international treaties, and other legal acts. But knowledge of official documents is often not enough to resolve disputes - it also requires the ability to negotiate peacefully with the opposite side of the conflict, the ability to analyze judicial practice and correctly apply the provisions established by law. Employees of the lawyer association “Screamers and partners” fully possess the listed skills and are ready to provide each client with professional legal support in the field of family law.

Our advantages:

 • many years of experience in advocacy in this area (since 2008);
 • complex solution of tasks of any complexity "turnkey";
 • individual approach and absolute confidentiality;
 • well-coordinated teamwork of highly specialized experts in divorce proceedings, alimony, deprivation of parental rights, adoption and other issues;
 • the ability to conduct business both in Kiev and in other regions of Ukraine.

When can a family lawyer help?

The need to receive one or another legal service may arise at any stage of the existence of marital or family relationships. Sometimes a timely appeal to specialists can save you from long months or even years of litigation, save large sums of money, protect against stresses caused by the proceedings, provide peace of mind and peace.

Our law firm will help you as quickly as possible and without hassle to resolve any issues related to family legal relations. We work in such areas as:

 • Marriage, including with foreigners, stateless persons.
 • Drawing up marriage contracts, their editing.
 • Divorce, division of property, determination of the place of residence of the child.
 • Recognition of marriage as invalid (fictitious), or such that it was not concluded.
 • Registration of the child, amendments to the birth certificate.
 • Change of surname, name, patronymic, updating of personal data in personal documents and state registers.
 • Collection of alimony for children, former spouses, disabled parents and other relatives. Contractual settlement of issues on the provision of financial assistance, real estate, in-kind material support.
 • Determining the origin of the child, establishing paternity, motherhood.
 • Deprivation of parental rights, their restoration.
 • Challenging the removal of a child from the family.
 • Adoption, custody and guardianship of minors.
 • Patronage (education without transfer of parental rights), transfer of children to foster families, creation of a family-type orphanage.
 • Litigation on personal non-property rights enshrined in the Family Code (communicate, participate in raising children, grandchildren, great-grandchildren, see brothers and sisters, freely choose a place of residence, get an education, work, etc.).
 • Protection of the material rights of minors and persons with disabilities to housing and other real estate.

Services we provide

Protecting the interests of clients in matters of marriage and family relations, members of the screamer Lawyer and Partners regularly encounter a variety of situations. In the process of solving them, we continuously improve our qualifications, develop professional skills and acquire useful business ties. All this allows our team to successfully achieve their goals and effectively solve any legal problems.

As part of the practice of family law, we provide the following types of services:

 • information support (oral and written consultations);
 • drawing up marriage contracts, agreements, peace agreements;
 • pre-trial conflict mediation;
 • search for compromise solutions;
 • legal representation in courts: exercising the powers of the participant in the process on whose side the work is being conducted, participating in meetings, gathering evidence, speaking in debates, attracting experts, witnesses, assistance in enforcing a court decision, appeal and cassation proceedings;
 • obtaining certificates, statements, other necessary documents;
 • protection of the interests of the client when interacting with state and municipal authorities, guardianship and trusteeship institutions, minors, boarding schools, etc.

If you need a lawyer for family law in Kiev or another locality of Ukraine - just call our contact center at the number indicated at the top of the page and set a convenient date for a meeting with a lawyer. You can also ask a question or sign up for a free online consultation at this link.

All proceedings

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!