Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Антимонопольне та конкурентне право

Адвокатське об'єднання "Крикун та Партнери" - Практики

Антимонопольное и конкурентное право

Адвокатское объединение "Крикун и Партнеры" - Практики

Antitrust and competition law

Lawyer Association "Krikun & Partners"- Proceeding

Антимонопольне та конкурентне право

Термін «монополія» позначає домінуюче становище господарюючого суб'єкта (суб'єктів) на ринку будь-яких товарів або послуг. Такий статус дозволяє власникам бізнесу самостійно встановлювати цінову політику і диктувати правила взаємодії зі споживачами. Але, оскільки відсутність конкуренції іноді може призвести до негативних соціально-економічних наслідків, держава регулює дані процеси за допомогою антимонопольного законодавства.

Обійти занадто суворі правові норми, отримати необхідні дозволи, і все-таки зайняти лідируючу позицію в обраній ніші можна за допомогою певних юридичних механізмів, застосувати які Вам допоможуть фахівці адвокатського об'єднання «Крикун та партнери».

Наші переваги:

 • великий досвід адвокатської практики (> 11 років);

 • згуртована команда юристів, бізнес-аналітиків, фінансистів, аудиторів;

 • можливість представництва в різних куточках України;

 • правове рішення поставлених завдань «під ключ»;

 • комплексний підхід до кожної проблеми;

 • повна конфіденційність і захист комерційних інтересів клієнта.

Напрямки роботи в сфері антимонопольного права

В рамках даної юридичної практики співробітники адвокатського об'єднання «Крикун та партнери» ведуть справи з таких питань, як:

Монополізація і демонополізація - злиття і поділ компаній, створення корпорацій (холдингів, концернів, трестів), об'єднання капіталу.

Захист від недобросовісної конкуренції - позовно -претензіонная робота проти суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують антирекламу, демпінг, промислове шпигунство, тиск на постачальників, плагіат торгових знаків, копіювання упаковок і т.п.

Захист від дискримінації з боку державних структур і муніципальних органів в разі прийняття ними заборон на ведення господарської діяльності, обмеження продажів, централізований розподіл товарів, незаконне надання привілеїв іншим господарюючим суб'єктам.

Державна підтримка (гранти, дотації) - допомога в оформленні документів для отримання бюджетного фінансування або пільгових кредитів.

Державні закупівлі - інформаційно-правова підтримка при створенні пропозицій для відкритих торгів, заповнення бланків, збір довідок, виписок і т.д.

Взаємодія з АМКУ (Антимонопольним комітетом України) - відправка письмових запитів, ведення переговорів, присутність адвоката при розслідуваннях, допомога в отриманні потрібних рішень, висновків, роз'яснень, оскарження дій АМКУ або окремих посадових осіб.

Вирішення спорів з регулюючими органами, конкурентами, третіми особами шляхом мирних переговорів, через АМКУ або суд. У процесі врегулювання конфліктів може здійснюватися адвокатське представництво в усіх інстанціях.

Усунення формальних перешкод для доступу до ринків - внесення необхідних змін до установчих документів, отримання дозволів, ліцензій, проведення реєстраційних дій.

Послуги адвоката з антимонопольних справ

Професійна юридична допомога в області комерційних правовідносин, пов'язаних з монопольним становищем і конкуренцією, може бути як разової, так і довготривалої (абонентське обслуговування). Вона надається адвокатами об'єднання «Крикун та партнери» в наступних формах:

 • інформаційний супровід, консультування;

 • перевірка установчих, господарських і звітних документів на відповідність антимонопольному законодавству, внесення рекомендацій, правок;

 • підготовка проектів статутів, установчих угод при створенні або реорганізації юридичних осіб;

 • аудит договорів і угод на наявність ризиків обмеження конкуренції;

 • представництво інтересів клієнта при проведенні розслідувань АМКУ і в судах;

 • отримання дозволів на узгоджені дії, концентрацію капіталу, придбання речових прав на майно, створення, реорганізацію, внесення змін до установчих документів, ліквідацію господарюючих суб'єктів;

 • аналіз правових підстав на отримання державної підтримки, пільг, дотацій;

 • оцінка комерційної, рекламної та супутньої діяльності за рівнем її відповідності вимогам нормативних актів щодо захисту вільної конкуренції;

 • виявлення зловживань монопольним становищем з боку інших осіб, усунення недобросовісної конкуренції юридичними методами;

 • проведення навчання та тренінгів для керівників, співробітників підприємств щодо виконання антимонопольного законодавства.

Якщо Вам потрібен адвокат з питань антимонопольного права в Києві і по Україні - просто зателефонуйте в наш контакт-центр або запишіться на безкоштовну консультацію за посиланням.

[[uk]]Всі практики [[ru]]Все практики[[en]]All proceedings

Антимонопольное и конкурентное право

Термин «монополия» обозначает доминирующее положение хозяйствующего субъекта (субъектов) на рынке каких-либо товаров или услуг. Такой статус позволяет владельцам бизнеса самостоятельно устанавливать ценовую политику и диктовать правила взаимодействия с потребителями. Но, поскольку отсутствие конкуренции иногда может привести к негативным социально-экономическим последствиям, государство регулирует данные процессы при помощи антимонопольного законодательства.

Обойти слишком строгие правовые нормы, получить необходимые разрешения, и все-таки занять лидирующую позицию в выбранной нише можно с помощью определенных юридических механизмов, применить которые Вам помогут специалисты адвокатского объединения «Крикун и партнеры».

Наши преимущества:

 • большой опыт адвокатской практики (>11 лет);
 • сплоченная команда юристов, бизнес-аналитиков, финансистов, аудиторов;
 • возможность представительства в разных уголках Украины;
 • правовое решение поставленных задач «под ключ»;
 • комплексный подход к каждой проблеме;
 • полная конфиденциальность и защита коммерческих интересов клиента.

Направления работы в сфере антимонопольного права

В рамках данной юридической практики сотрудники адвокатского объединения «Крикун и партнеры» ведут дела по таким вопросам, как:

Монополизация и демонополизация – слияние и разделение компаний, создание корпораций (холдингов, концернов, трестов), объединение капитала.

Защита от недобросовестной конкуренции – исково-претензионная работа против субъектов предпринимательской деятельности, которые используют антирекламу, демпинг, промышленный шпионаж, давление на поставщиков, плагиат торговых знаков, копирование упаковок и т.п.

Защита от дискриминации со стороны государственных структур и муниципальных органов в случае принятия ими запретов на ведение хозяйственной деятельности, ограничение продаж, централизованное распределение товаров, незаконное предоставление привилегий другим хозяйствующим субъектам.

Государственная поддержка (гранты, дотации) – помощь в оформлении документов для получения бюджетного финансирования или льготных кредитов.

Государственные закупки – информационно-правовая поддержка при создании предложений для открытых торгов, заполнение бланков, сбор справок, выписок и т.д.

Взаимодействие с АМКУ (Антимонопольным комитетом Украины) – отправка письменных запросов, ведение переговоров, присутствие адвоката при расследованиях, помощь в получении нужных решений, заключений, разъяснений, обжалование действий АМКУ или отдельных должностных лиц.

Разрешение споров с регулирующими органами, конкурентами, третьими лицами путем мирных переговоров, через АМКУ или суд. В процессе урегулирования конфликтов может осуществляться адвокатское представительство во всех инстанциях.

Устранение формальных препятствий для доступа к рынкам – внесение необходимых изменений в учредительные документы, получение разрешений, лицензий, проведение регистрационных действий.

Услуги адвоката по антимонопольным делам

Профессиональная юридическая помощь в области коммерческих правоотношений, связанных с монопольным положением и конкуренцией, может быть как разовой, так и долговременной (абонентское обслуживание). Она предоставляется адвокатами объединения «Крикун и партнеры» в следующих формах:

 • информационное сопровождение, консультирование;
 • проверка учредительных, хозяйственных и отчетных документов на соответствие антимонопольному законодательству, внесение рекомендаций, правок;
 • подготовка проектов уставов, учредительных соглашений при создании или реорганизации юридических лиц;
 • аудит договоров и сделок на наличие рисков ограничения конкуренции;
 • представительство интересов клиента при проведении расследований АМКУ и в судах;
 • получение разрешений на согласованные действия, концентрацию капитала, приобретение вещественных прав на имущество, создание, реорганизацию, внесение изменений в учредительные документы, ликвидацию хозяйствующих субъектов;
 • анализ правовых оснований на получение государственной поддержки, льгот, дотаций;
 • оценка коммерческой, рекламной и сопутствующей деятельности по уровню ее соответствия требованиям нормативных актов по защите свободной конкуренции;
 • выявление злоупотреблений монопольным положением со стороны других лиц, устранение недобросовестной конкуренции юридическими методами;
 • проведение обучения и тренингов для руководителей, сотрудников предприятий по выполнению антимонопольного законодательства.

Если Вам нужен адвокат по антимонопольному праву в Киеве и по Украине – просто позвоните в наш контакт-центр или запишитесь на бесплатную консультацию по ссылке.

Все практики

Antitrust and competition law

The term "monopoly" means the dominant position of an economic entity (entities) in the market of any goods or services. This status allows business owners to set their own pricing policies and dictate rules for interacting with consumers. But, since the lack of competition can sometimes lead to negative socio-economic consequences, the state regulates these processes with the help of antitrust laws.

It is possible to circumvent too strict legal standards, obtain the necessary permits, and still take a leading position in the chosen niche with the help of certain legal mechanisms, which experts will use to help you from the lawyer association “Screamer and Partners”.

Our advantages:

 • extensive experience in law practice (> 11 years);
 • a close-knit team of lawyers, business analysts, financiers, auditors;
 • the possibility of representation in different parts of Ukraine;
 • legal solution of tasks “turnkey”;
 • an integrated approach to each problem;
 • complete confidentiality and protection of the commercial interests of the client.

Areas of work in the field of antitrust law

Within the framework of this legal practice, the staff of the lawyer association “Krikun and Partners” conduct business on such issues as:

Monopolization and demonopolization - the merger and separation of companies, the creation of corporations (holdings, concerns, trusts), the pooling of capital.

Protection from unfair competition - lawsuit and claim work against business entities that use anti-advertising, dumping, industrial espionage, pressure on suppliers, plagiarism of trademarks, copying of packages, etc.

Protection from discrimination on the part of state structures and municipal bodies in the event of their adoption of prohibitions on conducting business activities, limitation of sales, centralized distribution of goods, illegal granting of privileges to other business entities.

State support (grants, grants) - assistance in the preparation of documents for obtaining budget financing or soft loans.

Public procurement - information and legal support in creating proposals for open bidding, filling out forms, collecting certificates, extracts, etc.

Interaction with the Antimonopoly Committee of Ukraine (Antimonopoly Committee of Ukraine) - sending written requests, negotiating, the presence of a lawyer during investigations, assistance in obtaining the necessary decisions, conclusions, clarifications, appealing against the actions of the Antimonopoly Committee or individual officials.

Settlement of disputes with regulatory authorities, competitors, third parties through peaceful negotiations, through the AMCU or the court. In the process of conflict resolution, legal representation in all instances can be carried out.

Removing formal barriers to accessing markets - making the necessary changes to constituent documents, obtaining permits, licenses, and conducting registration actions.

Antitrust Attorney Services

Professional legal assistance in the field of commercial legal relations connected with a monopoly position and competition can be both one-time and long-term (subscription service). It is provided by the advocates of the “Screamer and Partners” association in the following forms:

 • information support, counseling;
 • checking constituent, business and reporting documents for compliance with antitrust laws, making recommendations, amendments;
 • preparation of draft charters, constituent agreements in the creation or reorganization of legal entities;
 • audit of contracts and transactions for risks of restriction of competition;
 • Representation of interests of a client during investigations of the Antimonopoly Committee of Ukraine and in courts
 • obtaining permits for concerted actions, concentration of capital, acquisition of material rights to property, creation, reorganization, amendments to constituent documents, liquidation of business entities;
 • analysis of the legal grounds for receiving state support, benefits, subsidies;
 • assessment of commercial, advertising and related activities in terms of their compliance with the requirements of regulatory acts on the protection of free competition;
 • identification of abuse of monopoly by other parties, elimination of unfair competition by legal methods;
 • conducting trainings and trainings for managers, employees of enterprises on the implementation of antitrust laws.

If you need an antitrust lawyer in Kiev and Ukraine - just call our contact center or sign up for a free consultation at the link.

All proceedings

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!