Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

АЛІМЕНТИ на дитину. Хто має право стягувати, з кого, в якому розмірі.

Анатолій Фесенко

Анатолій Фесенко

Алименты на ребенка. Кто имеет право взимать, с кого, в каком размере.

Анатолій Фесенко

Анатолий Фесенко

ALIMENTS for the baby. Who has the right to charge, from whom, in what size.

Анатолій Фесенко

Anatoly Fesenko

Аліменти на утримання неповнолітньої дитини має право стягувати:

  1. 1. Один з подружжя з  іншого, за умови, якщо батько або мати  не утримує власних дітей: не купує дітям ніяких речей, не виділяє коштів на освіту, дозвілля, захоплення своїх дітей, словом не витрачає на них жодної копійки. Для стягнення аліментів не має значення, чи  у шлюбі батьки дитини проживають, чи розлучені.


  1. 2. Дід, баба, будь-хто з інших родичів, якщо є рішення Суду про відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав і  її передачі для проживання діду, бабі,

будь-кому з інших родичів.    


Розмір аліментів  

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину НЕ МОЖЕ БУТИ МЕНШИМ, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

                         

Прожитковий мінімум для дитини віком до 6 років:


- до 30 листопада 2019 року – 1699 грн.(  849.50 грн. -50%);                                                              

- до 30 грудня 2019 року – 1779 грн.( 889.50 грн.-50%).


2020 рік.


- з  01.01.2020 року – 1779 грн.( 889.50 грн-50%);

- з  01.07.2020 року – 1859 грн.( 929.50 грн. – 50%);

- з  01.12.2020 року – 1921 грн.(960.50 грн.-50%)

Прожитковий мінімум для дитини віком від  6 до 18  років:

                                         

-  до 30 листопада 2019 року – 2118 грн.( 1059 грн. -50%);                                                              

- до  30 грудня 2019 року –  2218 грн. ( 1109 грн.-50%).


2020 рік.  

             

- з  01.01.2020 року – 2218 грн.( 1109 грн-50%);

-  з  01.07.2020 року – 2318 грн.( 1159 грн. – 50%);

-  з  01.12.2020 року – 2395грн. (1197.50 грн.-50%)


Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

ПРИКЛАД:

- мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину віком до 6 років до 30 листопада 2019 року буде складати - 849.50 грн;

- мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину віком до 6 років до 30 листопада 2019 року буде складати -  1699 грн.


Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, ВИЗНАЧАЄТЬСЯ  судом.

Якщо стягуються аліменти на ДВОХ і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.

ПРИКЛАД із моєї судової практики:

Шевченківський районний суд м.Києва стягнув з матері на користь батька на утримання двох неповнолітніх дітей аліменти у розмірі - 1/3 частки від заробітку(доходу). Потім за іншим позовом, у розмірі - 1/6 частки від заробітку(доходу) на утримання повнолітньої дочки, яка продовжує навчання і яка потребує матеріальної допомоги, не зважаючи на те, що боржник посилався на її мінімальну заробітну плату, виконавчий лист про стягнення аліментів на двох дітей та ін.


Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, МАЄ ПРАВО звернутися до суду із заявою про видачу СУДОВОГО НАКАЗУ про стягнення аліментів у РОЗМІРІ на ОДНУ дитину - однієї чверті, на ДВОХ дітей - однієї третини, на ТРЬОХ і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше ДЕСЯТИ прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Суд за заявою одержувача може визначати розмір і стягувати аліменти у твердій грошовій сумі.

Законом передбачено стягнення аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує навчання і потребує матеріальної допомоги. Батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.


Питання про стягнення аліментів не є таким простим, як може здаватися на перший погляд. Є свої нюанси, про які в цій статті не написано.

При розгляді позову про  стягнення аліментів, Суд враховує низку питань, які можуть вплинути на розмір аліментів, або відмові в їх стягненні.  

Часто виникають ситуації, коли боржник не сплачує аліменти. Постає питання в застосуванні правових важелів на боржника, стягнення  пені, притягнення його до кримінальної відповідальності, обмеженні в усталеному його укладі життя.

Без допомоги практикуючого адвоката складно буде вирішувати такі питання.

Алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка имеет право взимать :

  1. 1. Один из супругов с другой , по условия , если отец или мать НЕ содержит собственных детей : не покупает детям никаких вещам, не выделяет средств на образование , досуг , увлечения своих детей , словом не тратит на них ни копейки . Для взыскания алиментов НЕ имеет значения , или в браке родители       ребенка проживают , или разведенные .

  1. 2. Дед , бабка, любой кто из других родственников , если есть решение суда о отнятие ребенка от родителей без лишения родительских прав и ее передачи для проживания дед , бабе ,  

кому-либо из других родственников .    

Размер алиментов  

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста .

                       

Прожиточный минимум для ребенка в возрасте до 6 лет :

- до 30 ноября 2019 - 1699 грн. ( 849.50 грн. -50%);                                                              

- до 30 декабря 2019 года - 1779 грн. (889.50 грн.-50%).

2020 год.

- с 01.01.2020 года - 1779 грн. (889.50 грн-50%);

- с 01.07.2020 года - 1859 грн. (929.50 грн. - 50%);

- с 01.12.2020 года - 1921 грн. (960.50 грн.-50%)

Прожиточный минимум для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет :  

                                       

- до 30 ноября 2019 - 2118 грн. (1059 грн. -50%);                                                              

- до 30 декабря 2019 года - 2218 грн. (1109 грн.-50%).  

2020 год.

           

- с 01.01.2020 года - 2218 грн. (1109 грн-50%);

- с 01.07.2020 года - 2318 грн. (1159 грн. - 50%);  

- с 01.12.2020 года - 2395 грн. (1197.50 грн.-50%)  

Минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и может быть приговорен судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов .

ПРИМЕР:

- минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка в возрасте до 6 лет в 30 ноября 2019 будет составлять - 849.50 грн ;

- минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в возрасте до 6 лет в 30 ноября 2019 будет составлять - 1699 грн.  

Доля заработка (дохода) матери , отца, которая будет взиматься как алименты на ребенка , ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ судом .  

Если взимаются алименты на ДВУХ и более детей , суд определяет единую долю от заработка (дохода) матери , отца на их содержание , которая будет взиматься до достижения старшим ребенком совершеннолетия .

Пример из моей судебной практики:

Шевченковский районный суд Киева взыскал с матери на пользу отца на содержание двух несовершеннолетних детей алименты в размере - 1/3 доли от заработка (дохода). Затем по другим иском , в размере - 1/6 доли от заработка (дохода) на содержание совершеннолетнего дочери, продолжает обучение и которая требует материальной помощи , а не ввиду того, что должник ссылался на ее минимальную заработную плату, исполнительный лист о взыскании алиментов на двух детей и др .

Тот с родителей или других законных представителей ребенка , вместе с которым проживает ребенок , ИМЕЕТ ПРАВО обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в РАЗМЕРЕ на ОДНУ ребенка - одной четверти , на двух детей - одной трети , на трех и более детей - половины заработка (дохода) плательщика алиментов , но не более ДЕСЯТИ прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждую ребенка .

Суд по заявлению получателя может определять размер и взимать алименты в твердой денежной сумме .

Законом предусмотрено взыскание алиментов на совершеннолетнего ребенка , которая продолжает обучение и нуждается материальной помощи . Родители обязаны содержать их в достижения двадцати трех лет за условия , что они могут предоставлять материальную помощь .

Вопрос о взыскании алиментов не является таким простым, как может казаться на первый взгляд . Есть свои нюансы , о которые в этой статье не написано.

При рассмотрении иска о взыскании алиментов , суд учитывает ряд вопросов , которые могут повлиять на размер алиментов , или отказе в их взыскании .  

Часто возникают ситуации , когда должник НЕ платит алименты . Возникает вопрос в применении правовых рычагов на должника , взыскание пени , привлечения его к уголовной ответственности , ограничении в устойчивом его укладе жизни .  

Без помощи практикующего адвоката сложно будет решать такие вопросы .

Maintenance on the maintenance of a minor child has the right to charge :

  1. 1. One of the spouses of the other , on the conditions , if the father or mother are not holding their children : do not buy children any items not allocate funds for education , entertainment , capturing their children , words can not spend them any penny . For the recovery of maintenance is not a value , or in single parent       baby live , or divorced .

  1. 2. Grandfather , grandmother, any who with other relatives , if there is a decision of the Court on the removal of a child from parents without deprivation of parental rights and its transfer to accommodation , grandfather , grandmother ,  

to any of your other relatives .    

The amount of alimony

The minimum guaranteed amount of alimony per child can NOT be less than 50 percent of the subsistence minimum for a child of the appropriate age .

                       

Living wage for a child under 6 years of age :

- until November 30, 2019 - UAH 1699 ( UAH 849.50 -50%);                                                              

- until December 30 , 2019 - UAH 1,779 ( UAH 889.50-50%).

2020 year.

- from 01.01.2020 - 1779 UAH (889.50 UAH-50%);

- from 01.07.2020 - 1859 UAH (929.50 UAH - 50%);

- from 01.12.2020 - 1921 UAH (960.50 UAH-50%)

The subsistence minimum for a child aged from 6 to 18 years :

                                       

- until November 30, 2019 - UAH 2118 ( UAH 1059 -50%);                                                              

- until December 30 , 2019 - 2218 UAH. (1109 UAH - 50%).  

2020 year .

           

- from 01.01.2020 - 2218 UAH (1109 UAH-50%);

- from 01.07.2020 - 2318 UAH (1159 UAH - 50%);  

- from 01.12.2020 - 2395UAH. (1197.50 UAH-50%)  

The minimum recommended amount of alimony for one child is the subsistence minimum for a child of the appropriate age and may be awarded by a court in case of sufficient earnings (income) of the alimony payer .

EXAMPLE:

- the minimum guaranteed amount of alimony for one child under 6 years of age until November 30, 2019 will be - 849.50 UAH ;

- the minimum recommended amount of alimony for one child under the age of 6 years before November 30, 2019 will be - 1699 UAH.  

Share of earnings (income) of the mother , the father, to be charged as child support for a child , ARE Court .  

If collected child support to two or more children , the court determines a single share of earnings (income) of the mother , the father to their maintenance , which will apply to achieve oldest child of legal age .

EXAMPLE from my case law:

The Shevchenkivskyi District Court of Kyiv charged the mother in favor of the father for the maintenance of two minor children alimony in the amount of 1/3 of the share of income (income). Then on another claim , in the amount of 1/6 of the share of earnings (income) for the maintenance of an adult daughter who continues her education and who needs financial assistance , despite the fact that the debtor referred to her minimum wage , an executive letter on recovery of alimony for two children and others .

Those with parents or other legal representatives of the child , with whom resides child has the right to appeal to court with the request of issuing a writ of recovery of child support in the amount per child - one quarter , two children - one thirds , three and more children - half of the earnings (income) of the alimony payer , but not more than ten subsistence minimums per child of the appropriate age for each child .

The court at the request of the beneficiary can determine the size and charge maintenance in hard currency amount .

The law provides for the recovery of alimony for an adult child who is continuing education and in need of financial assistance . Parents are required to hold them to achieve twenty- three years on condition , that they can provide financial assistance .

Questions about the recovery of maintenance is not as simple as it may seem at first glance . There are some nuances that are not covered in this article .

When considering a claim for recovery of maintenance , the Court takes into account a number of issues , which could impact on the amount of alimony , or rejection in their recovery .  

There are often times when the debtor does not pay child support . Arises the question in the application of legal instruments to the debtor , collecting fines , bringing him to criminal liability , limitation to steady his way of life .  

Without the assistance of a practicing lawyer, it will be difficult to resolve such issues .

December 8, 2019

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!