Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 04050, вул. Січових Стрільців, 60,  оф. 207

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Судова практика

Адвокатська монополія - що потрібно знати

Віктор Крикун

Віктор Крикун

Судебная практика

Адвокатская монополия – что нужно знать

Віктор Крикун

Виктор Крикун

Arbitrage proceeding

Lawyer's monopoly - what you need to know

Віктор Крикун

Victor Krikun

До недавнього часу адвокатська монополія представляла собою право захисту обвинувачених в суді, закріплене виключно за адвокатами. При цьому не мало значення, якого характеру злочин розглядалося, і яке покарання загрожувало підсудному. У цій ситуації окремі організації, які мали в своєму штаті фахівців юридичного напряму, не могли захищати себе в суді самостійно. Якщо на них було подано позов, необхідно було наймати адвоката з боку. Це тягло за собою безліч неприємних нюансів, до числа яких відносяться і надмірні фінансові витрати. Однак адвокатська монополія, яка розповсюджувалась на кримінальні, адміністративні, економічні та інші справи мала і позитивні моменти.

Плюси і мінуси монополії адвокатів

Розглядаючи це поняття з різних сторін, можна помітити як переваги, так і недоліки, які, багато в чому виключають один одного. Наприклад, коли в Україні запровадили монополію на правову допомогу адвокатів, в країні не було достатньої кількості фахівців даного профілю. В результаті звичайні юристи втратили можливість захищати обвинувачених, а ціни на послуги адвокатів різко і значно зросли. З юридичної точки зору введення такої монополії викликало великий резонанс, і сама система мала досить жорсткі рамки.

Незважаючи на ряд виникли незручностей, адвокатська монополія мала і позитивні сторони - зокрема, таке поняття, як адвокатська таємниця. Статус адвоката припускав можливість збереження приватних відомостей, які були отримані від підзахисного, від співробітників органів правопорядку. Згідно з цим правилом, вони не мали права примусово вилучати документацію у адвоката, а також зобов'язувати його викладати всю інформацію по справі, яке він веде, при виклику на допит. І хоча є варіант, що обмежує дію цього права, якщо винесено судове рішення з приводу вилучення деяких предметів. Це відбувається в разі, коли в діях адвоката можуть проглядатися злочинні дії з метою виправдання підзахисного. В інших ситуаціях адвокати все ж мають право на професійну таємницю.

Останні новини - прийняття закону про скасування

Чинним президентом України Володимиром Зеленським був підписаний законопроект про скасування адвокатської монополії. Проте обмеження не стосується кримінально-процесуального кодексу, отже, представляти інтереси обвинувачених в кримінальних правопорушення зможуть тільки адвокати, як і раніше, в той час як інші сфери стають доступні всім юристам.

Незважаючи на те, що закон ще не опублікований, подія викликала хвилю обурення з боку адвокатських асоціацій та деяких представників Верховної Ради України. Так, зокрема, негативно висловився депутат С. Власенко, який також є адвокатом. Він вважає, що закон був розглянутий без дотримання регламенту, встановленого Конституцією України, згідно з ним, засідання комітетів не проводяться в період між основними сесіями.

Національна асоціація адвокатів гнівно заявила, що такий закон порушує демократичні права і підриває цінності, а також є відступом від рекомендацій комісії, проведеної в Венеції. Це може бути загрожує зниженням якості захисту прав населення в суді, так як роль захисника тепер зможе виконувати непрофесійний адвокат, а звичайний юрист, далекий від тонкощів адвокатського справи. АПУ (Асоціація правників України) нагадує, що спочатку введення монополії ставило метою надання громадянам можливості отримувати якісну професійну правовий захист, а тепер люди будуть вибирати більш дешеву і некомпетентну допомогу від інших юристів, які не є адвокатами.

Також наголошується, що монополістичний підхід до адвокатської діяльності практикується провідними країнами світу. Це значно сприяє виділенню спеціальності адвоката в окремий напрямок юридичного права і формування власних єдиних правил і стандартів. Розглядаючи цю професію в такому ключі, можна розраховувати на дійсно гарантований захист в судових позовах.

Однак є серед адвокатських асоціацій та прихильники обмеження монополії, які демонструють негативні якості системи. В результаті підвищення попиту на адвокатів і збільшення вартості їх послуг, багато юристів стали перекваліфікуватися в дану спеціальність з міркувань вигоди, але при цьому їх професійний рівень в результаті не відповідав належному. Таким чином, необхідно або стимулювати вдосконалення адвокатської системи, або скасовувати її. У будь-якому випадку з даного питання ще потрібно почути думку спеціальної державної комісії з питань проведення реформ в сфері права, так як все ж головною умовою будь-яких змін є поліпшення становища громадян. Потрібно залишити в пріоритеті їх свободи і права, не забуваючи при цьому і про міжнародні домовленості України з іншими державами.

І нарешті, в жовтні 2019 - Конституційний суд визнав конституційним законопроект про скасування адвокатської монополії.
«Визнати відповідним вимогам статей 157 і 158 Конституції України законопроект про внесення змін до Конституції (щодо скасування адвокатської монополії)», - сказано в повідомленні КС.

Перспективи скасування адвокатської монополії

Як тільки закон вступить в повну силу, фізичні особи і компанії зможуть звертатися за правовою допомогою до звичайних юристам, кількість яких по відношенню до адвокатів значно більше. Єдиний виняток стосується справ кримінально-процесуального кодексу. Це зробить послуги набагато більш доступними в плані вартості, так як пропозиція стане в кілька разів більшим за нинішній.

Крім того, передбачається і підвищення кваліфікаційного рівня представників адвокатського сегмента, так як їм доведеться працювати в умовах підвищується конкуренції. Це змусить їх розвиватися і покращувати свої навички, щоб залучити клієнта саме професіоналізмом на ринку юридичних послуг. Здорова конкуренція дозволить удосконалити весь інститут адвокатури, що також піде на користь суспільству і державі.

До недавнего времени адвокатская монополия представляла собой право защиты обвиняемых в суде, закрепленное исключительно за адвокатами. При этом не имело значения, какого характера преступление рассматривалось, и какое наказание грозило подсудимому. В этой ситуации отдельные организации, которые имели в своем штате специалистов юридического направления, не могли защищать себя в суде самостоятельно. Если на них был подан иск, необходимо было нанимать адвоката со стороны. Это влекло за собой множество неприятных нюансов, к числу которых относятся и чрезмерные финансовые затраты. Однако адвокатская монополия, распространявшаяся на уголовные, административные, экономические и другие дела имела и положительные моменты.

Плюсы и минусы монополии адвокатов

Рассматривая это понятие с разных сторон, можно заметить как преимущества, так и недостатки, которые, во многом исключают друг друга. Например, когда в Украине ввели монополию на правовую помощь адвокатов, в стране не было достаточного количества специалистов данного профиля. В результате обычные юристы лишились возможности защищать обвиняемых, а цены на услуги адвокатов резко и значительно выросли. С юридической точки зрения введение такой монополии вызвало большой резонанс, и сама система имела довольно жесткие рамки.

Несмотря на ряд возникших неудобств, адвокатская монополия имела и положительные стороны – в частности, такое понятие, как адвокатская тайна. Статус адвоката предполагал возможность сохранения приватных сведений, которые были получены от подзащитного, от сотрудников органов правопорядка. Согласно этому правилу, они не имели права принудительно изымать документацию у адвоката, а также обязывать его выкладывать всю информацию по делу, которое он ведет, при вызове на допрос. И хотя есть вариант, ограничивающий действие этого права, если вынесено судебное решение по поводу изъятия некоторых предметов. Это происходит в случае, когда в действиях адвоката могут просматриваться преступные действия с целью оправдания подзащитного. В остальных ситуациях адвокаты все же имеют право на профессиональную тайну.

Последние новости – принятие закона об отмене

Действующим президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан законопроект об отмене адвокатской монополии. Тем не менее ограничение не касается уголовно-процессуального кодекса, следовательно, представлять интересы обвиняемых в уголовных правонарушениях смогут только адвокаты, как и раньше, в то время как другие сферы становятся доступны всем юристам.

Несмотря на то, что закон еще не опубликован, событие вызвало волну негодования со стороны адвокатских ассоциаций и некоторых представителей Верховной Рады Украины. Так, в частности, негативно высказался депутат С. Власенко, который также является адвокатом. Он считает, что закон был рассмотрен без соблюдения регламента, установленного Конституцией Украины, согласно ему, заседания комитетов не проводятся в период между основными сессиями.

Национальная ассоциация адвокатов гневно заявила, что такой закон нарушает демократические права и подрывает ценности, а также является отступлением от рекомендаций комиссии, проведенной в Венеции. Это может быть чревато снижением качества защиты прав населения в суде, так как роль защитника теперь сможет исполнять не профессиональный адвокат, а обычный юрист, далекий от тонкостей адвокатского дела. АЮУ (Ассоциация юристов Украины) напоминает, что изначально введение монополии ставило целью предоставления гражданам возможности получать качественную профессиональную правовую защиту, а теперь люди будут выбирать более дешевую и некомпетентную помощь от других юристов, которые не являются адвокатами.

Также отмечается, что монополистический подход к адвокатской деятельности практикуется ведущими странами мира. Это значительно способствует выделению специальности адвоката в отдельное направление юридического права и формированию собственных единых правил и стандартов. Рассматривая эту профессию в таком ключе, можно рассчитывать на действительно гарантированную защиту в судебных тяжбах.

Однако есть среди адвокатских ассоциаций и сторонники ограничения монополии, которые демонстрируют отрицательные качества системы. В результате повышения спроса на адвокатов и увеличения стоимости их услуг, многие юристы стали переквалифицироваться в данную специальность из соображений выгоды, но при этом их профессиональный уровень в итоге не соответствовал должному. Таким образом, необходимо либо стимулировать совершенствование адвокатской системы, либо упразднять ее. В любом случае по данному вопросу еще нужно услышать мнение специальной государственной комиссии по вопросам проведения реформ в сфере права, так как все же главным условием каких-либо изменений является улучшение положения граждан. Нужно оставить в приоритете их свободы и права, не забывая при этом и о международных договоренностях Украины с другими государствами.

И наконец, в октябре 2019 - Конституционный суд признал конституционным законопроект об отмене адвокатской монополии.
«Признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в Конституцию (относительно отмены адвокатской монополии)», — сказано в сообщении КС.

Перспективы упразднения адвокатской монополии

Как только закон вступит в полную силу, физические лица и компании смогут обращаться за правовой помощью к обычным юристам, количество которых по отношению к адвокатам значительно больше. Единственное исключение касается дел уголовно-процессуального кодекса. Это сделает услуги гораздо более доступными в плане стоимости, так как предложение станет в несколько раз большим нынешнего.

Кроме того, предполагается и повышение квалификационного уровня представителей адвокатского сегмента, так как им придется работать в условиях повышающейся конкуренции. Это вынудит их развиваться и улучшать свои навыки, чтобы привлечь клиента именно профессионализмом на рынке юридических услуг. Здоровая конкуренция позволит усовершенствовать весь институт адвокатуры, что также пойдет на пользу обществу и государству.

Until recently, the law monopoly was the right to defend the accused in court, reserved exclusively for lawyers. At the same time, it did not matter what kind of crime was considered, and what kind of punishment threatened the defendant. In this situation, individual organizations that had legal specialists in their staff could not defend themselves in court on their own. If a lawsuit was filed against them, it was necessary to hire a lawyer from the outside. This entailed many unpleasant nuances, including excessive financial costs. However, the advocate monopoly, which extended to criminal, administrative, economic, and other cases, also had positive aspects.

Pros and cons of monopoly lawyers

Looking at this concept from different angles, one can notice both advantages and disadvantages, which are largely mutually exclusive. For example, when Ukraine introduced a monopoly on the legal assistance of lawyers, the country did not have a sufficient number of specialists in this field. As a result, ordinary lawyers lost the opportunity to defend the accused, and the prices for the services of lawyers rose sharply and significantly. From a legal point of view, the introduction of such a monopoly caused a great resonance, and the system itself had a rather rigid framework.

Despite a number of inconveniences, the advocate monopoly also had positive aspects - in particular, such a thing as advocacy secret. The status of a lawyer implied the possibility of preserving the private information that was received from the client, from law enforcement officers. According to this rule, they did not have the right to forcibly seize documentation from a lawyer, as well as oblige him to post all the information on the case that he is conducting when summoned for interrogation. And although there is an option limiting the effect of this right, if a court decision is made regarding the seizure of certain items. This happens when the actions of a lawyer can be viewed criminal actions in order to justify the client. In other situations, lawyers are still entitled to professional secrecy.

Latest News - Adoption of Cancellation Act

The current president of Ukraine, Vladimir Zelensky, signed a bill to abolish the advocate monopoly. Nevertheless, the restriction does not apply to the Code of Criminal Procedure, therefore, only lawyers will be able to represent the interests of those accused of criminal offenses, as before, while other areas will become available to all lawyers.

Despite the fact that the law has not yet been published, the event caused a wave of indignation from the bar associations and some representatives of the Verkhovna Rada of Ukraine. So, in particular, deputy S. Vlasenko, who is also a lawyer, spoke negatively. He believes that the law was considered without observing the regulations established by the Constitution of Ukraine, according to him, committee meetings are not held between major sessions.

The National Bar Association has angrily declared that such a law violates democratic rights and undermines values, and is also a departure from the recommendations of a commission held in Venice. This may be fraught with a decrease in the quality of protection of the rights of the population in court, since the role of a defender can now be performed not by a professional lawyer, but by an ordinary lawyer, far from the intricacies of the lawyer case. AUU (Ukrainian Bar Association) recalls that initially the introduction of the monopoly was aimed at providing citizens with the opportunity to receive high-quality professional legal protection, and now people will choose cheaper and incompetent assistance from other lawyers who are not lawyers.

It is also noted that a monopolistic approach to advocacy is practiced by leading countries of the world. This significantly contributes to highlighting the specialty of a lawyer in a separate area of ​​legal law and the formation of their own uniform rules and standards. Considering this profession in this vein, you can count on a truly guaranteed defense in litigation.

However, there are advocates of monopoly restrictions among advocate associations that demonstrate the negative qualities of the system. As a result of increased demand for lawyers and an increase in the cost of their services, many lawyers began to retrain in this specialty for reasons of profit, but at the same time their professional level did not correspond to what was expected. Thus, it is necessary either to stimulate the improvement of the legal system, or to abolish it. In any case, on this issue, you still need to hear the opinion of the special state commission on issues of reform in the field of law, since the main condition for any changes is to improve the situation of citizens. Their freedom and rights should be left a priority, while not forgetting about the international agreements of Ukraine with other states.

And finally, in October 2019, the Constitutional Court declared the bill on the abolition of the lawyer monopoly constitutional.
“To recognize the bill on amendments to the Constitution (regarding the abolition of the advocate monopoly) in accordance with the requirements of Articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine,” the Constitutional Court said.

Prospects for the abolition of the law monopoly

As soon as the law comes into full force, individuals and companies will be able to seek legal assistance from ordinary lawyers, the number of which in relation to lawyers is much greater. The only exception is the Code of Criminal Procedure. This will make the services much more affordable in terms of cost, as the offer will become several times larger than the current one.

In addition, it is also planned to increase the qualification level of representatives of the lawyer segment, as they will have to work in conditions of increasing competition. This will force them to develop and improve their skills in order to attract a client precisely by professionalism in the legal services market. Healthy competition will improve the entire institution of the legal profession, which will also benefit society and the state.

December 8, 2019

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!