Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 04050, вул. Січових Стрільців, 60,  оф. 207

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Сімейне право

Як витребувати аліменти на дитину?

Віктор Крикун

Віктор Крикун

Семейное право

Как вытребовать алименты на ребенка?

Віктор Крикун

Виктор Крикун

Family Law

How to claim child support?

Віктор Крикун

Victor Krikun

Ст. 27 Конвенції ООН про права дитини, ст. 51 Конституції України та ст. 180 Сімейного кодексу України закидають батькам в обов'язок утримувати своїх неповнолітніх дітей. Якщо батько і / або мати не виконують цього розпорядження, законом передбачено стягнення необхідної матеріальної допомоги у формі аліментів. Детальніше про те, хто і в яких випадках може претендувати на даний вид матеріальної підтримки, а також про методи та способи її отримання, буде розказано нижче.

1. Що таке аліменти?

В широкому розумінні аліменти - це будь-які фінансові або натуральні засоби, які використовуються для утримання непрацездатних осіб справжніми або колишніми членами їх сім'ї, які проживають окремо. Забезпечення нерухомим майном, речами, продуктами харчування, послугами та іншими благами, відмінними від грошей, може бути визнано належним способом виконання зобов'язань тільки за домовленістю сторін.

При вирішенні справи через суд, такі кошти зазвичай обчислюються у вигляді певної частини доходу платника, або у фіксованій грошовій сумі (з урахуванням індексації). Порядок і умови призначення зазначеної матеріальної допомоги, а також коло осіб, яким вона може надаватися, встановлюється Сімейним кодексом.

2. Хто має право на аліменти?

Гарантоване право на утримання з боку проживає окремо батька, матері, справжнього чи колишнього чоловіка або дружини мають:

- діти, тобто особи, які не досягли віку 18 років;

- дочка / син у віці від 18 до 23 років, які продовжують навчання в освітніх установах, за умови, що батьки мають можливість забезпечувати їх;

- жінки в період вагітності (в тому числі після розлучення) від батька майбутньої дитини;

- мати або батько, які проживають разом з дитиною до досягнення нею віку 3 років, а якщо останній має порушення фізичного або психічного розвитку - до 6 років;

- той з подружжя, хто проживає з дитиною-інвалідом і піклується про нього, якщо інший може надавати матеріальну допомогу.

Крім цього, законом передбачена взаємна обов'язок по утриманню подружжя (в деяких випадках колишнього подружжя), які втратили працездатність, а також обов'язок дорослих дітей забезпечувати батьків після досягнення ними пенсійного віку, отримання інвалідності або неможливості заробляти самостійно за станом здоров'я.

Одержувачем аліментів на дитину може виступати мати або батько, який проживає разом з ним, законний представник, або сам неповнолітній. Дані матеріальні засоби є власністю особи, якій вони адресовані, і можуть бути використані тільки за цільовим призначенням в його інтересах. Дитина має право брати участь у розподілі витрат або самостійно розпоряджатися належними йому аліментами (ст. 179 СКУ).

Розмір аліментів не може становити менше 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ч.2 ст. 182 СКУ). Встановлюючи суму забезпечення, суд враховує фінансовий стан платника, стан його здоров'я, кількість дітей, наявність інших утриманців та інші юридично значимі фактори.

3. Як витребувати аліменти без суду?

Українським законодавством передбачена можливість взаємного узгодження обсягу, способів і термінів надання матеріальної допомоги (в тому числі натуральної) між колишніми або справжніми членами однієї сім'ї. Такої домовленості повинна бути оформлена в письмовому вигляді і завірена нотаріально.

Правову силу в даному випадку мають:

- шлюбний договір з умовами про аліменти в разі розлучення;

- договір подружжя про надання утримання;

- договір про відмову від права на аліменти, в зв'язку з передачею у власність дитині і / або другого з колишнього подружжя нерухомого майна;

- мирова угода сторін, не суперечить інтересам дитини і не зменшує права на утримання, гарантованого йому законом;

При наявності будь-якого з перерахованих документів, в разі невиконання однією із сторін своїх зобов'язань, аліменти можуть бути витребувані без рішення суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса.

4. Як стягнути аліменти через суд?

Якщо один або обоє батьків, а в разі їх відсутності інші близькі родичі, не виконують обов'язків по утриманню дитини, особа, яка проживає з неповнолітнім або законно представляє його інтереси, має право стягнути належну матеріальну допомогу примусово. Для цього слід звернутися в суд першої інстанції, найближчий до зареєстрованим місцем проживання, перебування позивача або відповідача (ст. 28 Цивільного процесуального кодексу України). Якщо місце знаходження відповідача невідомо, його оголошують у розшук, який проводиться Національною поліцією за рахунок самого переховується особи.

Щоб суд розглянув справу, необхідно подати до канцелярії такі документи:

1) позовну заяву про призначення аліментів, їх збільшенні, индексировании, зміну способу сплати, стягнення заборгованості;

2) копії Свідоцтв про шлюб, про розірвання шлюбу;

3) письмові та інші докази, що підтверджують факт походження дитини від відповідача, або наявність інших споріднених зв'язків між відповідачем та дитиною.

Ціна позову у справах про стягнення аліментів визначається загальною вартістю виплат, але не більше, ніж за 6 місяців (ст. 176 ЦПКУ). На підставі п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», позивачі у зазначених справах повністю звільнені від сплати судового збору у всіх інстанціях.

5. Як може допомогти адвокат по аліментах?

Відповідно до ч.2 ст. 15, ст. 60 ГПКУ, діяти від імені та в інтересах позивача в суді право тільки адвокат. Його повноваження повинні бути підтверджені Свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю, а також довіреністю або ордером на реалізацію тих чи інших процесуальних прав і обов'язків.

Послуги адвоката по сімейних справах, включаючи суперечки по аліментах, спочатку оплачуються стороною, яка потребує професійної юридичної допомоги. Однак, сума таких витрат за рішенням суду може бути компенсована стороною, що програла повністю або частково, якщо така вимога буде присутній в позовній заяві.

На умовах, передбачених договором про надання правової допомоги, адвокат може:

  • складати позовні заяви, апеляційні скарги, заперечення, клопотання;
  • здійснювати збір доказів, робити запити, отримувати відомості від третіх осіб (фізичних і юридичних), опитувати свідків, оформляти отримані дані відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів;
  • представляти інтереси клієнта на всіх засіданнях суду і поза ними, користуючись процесуальними правами останнього.

Адвокат у справах про стягнення аліментів в Києві і по Україні володіє широкими можливостями, наданими йому Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Наприклад, за запитом законного представника позивача роботодавець зобов'язаний видати довідку про розмір заробітної плати співробітника, який ухиляється від сплати аліментів. Також адвокат має право отримувати необхідну інформацію з державних реєстрів (актів запису цивільного стану, речових прав на нерухоме майно, записів про власників автотранспортних засобів і т.д.), що значно спрощує підготовку доказів за позовом.

Якщо Вам потрібна індивідуальна юридична консультація з питань, пов'язаних з аліментами, запрошуємо записатися на, безкоштовну консультацію на сайті krikun.ua

Нормативно-правові акти:

1. Конвенція ООН про права дитини

2. Конституція України

3. Сімейний кодекс України

4. Цивільний кодекс України

5. Цивільний процесуальний кодекс України

6. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

7. Закон України «Про судовий збір»

8. Порядок стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків на постійне місце проживання в країну, з якої не укладено договір про надання взаємної правової допомоги ( Постанова КМУ №1203 від 19.08.2002 р )

Ст. 27 Конвенции ООН о правах ребенка, ст. 51 Конституции Украины и ст. 180 Семейного кодекса Украины вменяют родителям в обязанность содержать своих несовершеннолетних детей. Если отец и/или мать не выполняют этого предписания, законом предусмотрено взыскание необходимой материальной помощи в форме алиментов. Подробнее о том, кто и в каких случаях может претендовать на данный вид материальной поддержки, а также о методах и способах ее получения, будет рассказано ниже.


1. Что такое алименты?

В широком понимании алименты – это любые финансовые либо натуральные средства, которые используются для содержания нетрудоспособных лиц настоящими или бывшими членами их семьи, проживающими отдельно. Обеспечение недвижимым имуществом, вещами, продуктами питания, услугами и другими благами, отличными от денег, может быть признано надлежащим способом выполнения обязательств только по договоренности сторон.


При решении дела через суд, такие средства обычно исчисляются в виде определенной части дохода плательщика, или в фиксированной денежной сумме (с учетом индексации). Порядок и условия назначения указанной материальной помощи, а также круг лиц, которым она может предоставляться, устанавливается Семейным кодексом.


2. Кто имеет право на алименты?

Гарантированное право на содержание со стороны проживающего отдельно отца, матери, настоящего либо бывшего мужа или жены имеют:

- дети, то есть лица, не достигшие возраста 18 лет;

- дочь/сын в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают учебу в образовательных учреждениях, при условии, что родители имеют возможность обеспечивать их;

- женщины в период беременности (в том числе после развода) от отца будущего ребенка;

- мать или отец, проживающие с ребенком до достижения им возраста 3 лет, а если последний имеет нарушения физического или психического развития – до 6 лет;

- тот из супругов, кто проживает с ребенком-инвалидом и заботится о нем, если другой может предоставлять материальную помощь.


Кроме этого, законом предусмотрена взаимная обязанность по содержанию супругов (в некоторых случаях бывших супругов), утративших трудоспособность, а также обязанность взрослых детей обеспечивать родителей после достижения ими пенсионного возраста, получения инвалидности или невозможности зарабатывать самостоятельно по состоянию здоровья.


Получателем алиментов на ребенка может выступать мать или отец, проживающий вместе с ним, законный представитель, либо сам несовершеннолетний. Данные материальные средства являются собственностью лица, которому они адресованы, и могут быть использованы только по целевому назначению в его интересах. Ребенок вправе участвовать в распределении трат или самостоятельно распоряжаться надлежащими ему алиментами (ст. 179 СКУ).


Размер алиментов не может составлять менее 50 % от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (ч.2 ст. 182 СКУ). Устанавливая сумму обеспечения, суд учитывает финансовое положение плательщика, состояние его здоровья, количество детей, наличие других иждивенцев и прочие юридически значимые факторы.


3. Как вытребовать алименты без суда?

Украинским законодательством предусмотрена возможность взаимного согласования объема, способов и сроков предоставления материальной помощи (в том числе натуральной) между бывшими или настоящими членами одной семьи. Такая договоренность должна быть оформлена в письменном виде и заверена нотариально.


Правовую силу в данном случае имеют:

- брачный договор с условиями об алиментах в случае развода;

- договор супругов о предоставлении содержания;

- договор об отказе от права на алименты, в связи с передачей в собственность ребенку и/или второму из бывших супругов недвижимого имущества;

- мировое соглашение сторон, не противоречащее интересам ребенка и не уменьшающее права на содержание, гарантированного ему законом;


При наличии любого из перечисленных документов, в случае невыполнение одной из сторон своих обязательств, алименты могут быть вытребованы без решения суда, на основании исполнительной надписи нотариуса.


4. Как взыскать алименты через суд?

Если один или оба родителя, а в случае их отсутствия другие близкие родственники, не выполняют обязанностей по содержанию ребенка, лицо, проживающее с несовершеннолетним или законно представляющее его интересы, вправе взыскать надлежащую материальную помощь принудительно. Для этого следует обратиться в суд первой инстанции, ближайший к зарегистрированному месту проживания, пребывания истца либо ответчика (ст. 28 Гражданского процессуального кодекса Украины). Если место нахождения ответчика неизвестно, его объявляют в розыск, который проводится Национальной полицией за счет самого скрывающегося лица.


Чтобы суд рассмотрел дело, необходимо подать в канцелярию такие документы:

1) исковое заявление о назначении алиментов, их увеличении, индексировании, изменении способа уплаты, взыскании задолженности;

2) копии Свидетельств о браке, о расторжении брака;

3) письменные и другие доказательства, подтверждающие факт происхождения ребенка от ответчика, или наличие других родственных связей между ответчиком и ребенком.


Цена иска в делах о взыскании алиментов определяется общей стоимостью выплат, но не больше, чем за 6 месяцев (ст. 176 ГПКУ). На основании п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе», истцы по указанным делам полностью освобождены от уплаты судебного сбора во всех инстанциях.


5. Как может помочь адвокат по алиментам?

В соответствии с ч.2 ст. 15, ст. 60 ГПКУ, действовать от имени и в интересах истца в суде вправе только адвокат. Его полномочия должны быть подтверждены Свидетельством о праве на ведение адвокатской деятельности, а также доверенностью либо ордером на реализацию тех или иных процессуальных прав и обязанностей.


Услуги адвоката по семейным делам, включая споры по алиментам, изначально оплачиваются стороной, которая нуждается в профессиональной юридической помощи. Однако, сумма таких затрат по решению суда может быть компенсирована проигравшей стороной полностью либо частично, если такое требование будет присутствовать в исковом заявлении.


На условиях, предусмотренных договором о предоставлении правовых услуг, адвокат может:

  • составлять исковые заявления, апелляционные жалобы, возражения, ходатайства;
  • осуществлять сбор доказательств, делать запросы, получать сведения от третьих лиц (физических и юридических), опрашивать свидетелей, оформлять полученные данные в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов;
  • представлять интересы клиента на всех заседаниях суда и вне их, пользуясь процессуальными правами последнего.


Адвокат в делах о взыскании алиментов в Киеве и по Украине обладает широкими возможностями, предоставленными ему Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». К примеру, по запросу законного представителя истца работодатель обязан выдать справку о размере заработной платы сотрудника, уклоняющегося от уплаты алиментов. Также адвокат вправе получать необходимую информацию из государственных реестров (актов записи гражданского положения, вещественных прав на недвижимое имущество, записей о владельцах автотранспортных средств и т.д.), что значительно упрощает подготовку доказательств по иску.

Если Вам нужна индивидуальная юридическая консультация по вопросам, связанным с алиментами, приглашаем записаться на, бесплатную консультацию на сайте krikun.ua


Нормативно-правовые акты:

1. Конвенция ООН о правах ребенка

2. Конституция Украины

3. Семейный кодекс Украины

4. Гражданский кодекс Украины

5. Гражданский процессуальный кодекс Украины

6. Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»

7. Закон Украины «О судебном сборе»

8. Порядок взыскания алиментов на ребенка (детей) в случае выезда одного из родителей на постоянное место жительства в страну, с которой не заключен договор о предоставлении взаимной правовой помощи (Постановление КМУ №1203 от 19.08.2002 г.)

Art. 27 of the UN Convention on the Rights of the Child, Art. 51 of the Constitution of Ukraine and Art. 180 of the Family Code of Ukraine impose on parents the obligation to keep their minor children. If the father and / or mother do not comply with this prescription, the law provides for the recovery of the necessary financial assistance in the form of alimony. Details on who and in what cases can claim this type of material support, as well as the methods and methods of obtaining it, will be discussed below.

1. What is alimony?

In a broad sense, alimony is any financial or natural means used to support incapacitated persons who are current or former family members living separately. The provision of real estate, things, food, services and other goods other than money may be recognized as a proper way of fulfilling obligations only by agreement of the parties.

When resolving a case through a court, such funds are usually calculated as a certain part of the payer's income, or in a fixed amount of money (subject to indexation). The procedure and conditions for granting such financial assistance, as well as the circle of persons to whom it may be provided, shall be established by the Family Code.

2. Who is entitled to alimony?

The guaranteed right to the maintenance of the father, mother, real or ex-husband or wife residing separately is:

- children, ie persons under the age of 18;

- daughter / son between the ages of 18 and 23, who continue their education in educational institutions, provided that parents have the opportunity to provide for them;

- women during pregnancy (including after divorce) from the father of the unborn child;

- mother or father living with the child until they reach the age of 3 years, and if the latter has disorders of physical or mental development - up to 6 years;

- the spouse who lives with and cares for the disabled child if the other can provide financial assistance.

In addition, the law provides for a mutual obligation to maintain spouses (in some cases ex-spouses) who have lost their ability to work, as well as an obligation for adult children to provide for parents after they reach retirement age, receive disability or inability to earn their own health.

The recipient of child support may be the mother or father residing with him, the legal representative, or the minor himself. These tangible assets are the property of the person to whom they are addressed and may only be used for their intended purpose for their own benefit. The child has the right to participate in the distribution of expenses or to manage his or her own alimony independently (Article 179 of the UWC).

The amount of alimony may not be less than 50% of the subsistence minimum for a child of the appropriate age (Part 2 of Article 182 SKU). In determining the amount of the security, the court takes into account the financial position of the payer, the state of his health, the number of children, the presence of other dependents and other legally significant factors.

3. How to claim alimony without trial?

The Ukrainian legislation provides for the possibility of reconciling the volume, methods and terms of providing financial assistance (including natural assistance) between former or current members of the same family. Such an arrangement must be made in writing and notarized.

In this case, the following shall have legal force:

- marriage contract with terms of alimony in case of divorce;

- spousal agreement on content provision;

- an agreement on waiver of the right to alimony in connection with the transfer to the child and / or the second of the former spouses of immovable property;

- an amicable agreement of the parties which does not contradict the interests of the child and does not diminish the rights to the content guaranteed by law;

In the presence of any of these documents, in the event of failure of one of the parties to their obligations, alimony may be claimed without a court order, based on the executive notary's letter.

4. How to claim child support through court?

If one or both parents, and in the absence of other close relatives, do not fulfill the responsibilities for the maintenance of the child, the person residing with the minor or lawfully representing his or her interests has the right to seek appropriate financial assistance. To do this, go to the court of first instance, closest to the registered place of residence, residence of the plaintiff or defendant (Article 28 of the Civil Procedure Code of Ukraine). If the location of the defendant's whereabouts is unknown, he is announced on a search by the National Police at the expense of the person hiding himself.

For the court to consider the case, it is necessary to file in the office such documents:

1) a claim on the appointment of alimony, their increase, indexing, change of payment method, debt collection;

2) copies of Certificates of marriage, termination of marriage;

3) written and other evidence confirming the fact of the child's origin from the defendant, or the presence of other related relationships between the defendant and the child.

The cost of a claim in alimony cases is determined by the total cost of payments, but not more than 6 months (Article 176 of the CCP). On the basis of paragraph 3 of Part 1 of Art. 5 of the Law of Ukraine "On Court Fee", the plaintiffs in these cases are completely exempt from the payment of court fees in all instances.

5. How can an alimony lawyer help?

In accordance with Part 2 of Art. 15, Art. 60 GPCU, to act on behalf and in the interests of the plaintiff in court is entitled only to a lawyer. His powers must be confirmed by a Certificate of Right to Advocate, as well as a power of attorney or warrant for the exercise of certain procedural rights and obligations.

The services of a family lawyer, including alimony disputes, are initially paid for by a party in need of professional legal assistance. However, the amount of such costs by court decision may be offset in whole or in part by the losing party if such a claim is present in the statement of claim.

On the terms stipulated by the legal services contract, the lawyer may:

  • to make claims, appeals, objections, petitions;
  • to collect evidence, make inquiries, receive information from third parties (physical and legal), interview witnesses, draw up the received data in accordance with the requirements of current regulatory legal acts;
  • to represent the client's interests at all sessions of the court and outside them, using the procedural rights of the latter.

The lawyer in cases of claiming alimony in Kiev and in Ukraine has ample opportunities provided to him by the Law “On Advocacy and Attorney Activity”. For example, at the request of the legal representative of the plaintiff, the employer is obliged to issue a certificate on the amount of wages of an employee who evades payment of alimony. Also, the lawyer has the right to receive the necessary information from the state registers (acts of recording civil status, real rights to real estate, records about the owners of vehicles, etc.), which greatly simplifies the preparation of evidence on the claim.

If you need individual legal advice on issues related to alimony, we invite you to sign up for a free consultation at krikun.ua

Legal acts:

1. UN Convention on the Rights of the Child

2. The Constitution of Ukraine

3. Family Code of Ukraine

4. The Civil Code of Ukraine

5. Code of Civil Procedure of Ukraine

6. Law of Ukraine “On Advocacy and Attorney Activity”

7. The Law of Ukraine “On Court Fee”

8. Procedure for collecting child support for children (children) in case of departure of one of the parents to permanent residence in the country with which the agreement on mutual legal assistance has not been concluded ( CMU Resolution No.1203 of 19.08.2002 )

December 8, 2019

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!